Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto pää­kau­pun­ki­seu­dun työ­maa­ve­sioh­jees­ta

Työmaavesiohjeen esimerkkikuva hyvin hoidetusta työmaasta.

LAUSUNTO 14.4.2023

Helsingin kaupunki

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lausunto pääkaupunkiseudun työmaavesiohjeesta

Pääkaupunkiseudun ympäristöviranhaltijoiden työryhmä on laatinut luonnoksen pääkaupunkiseudun työmaavesiohjeeksi. Ohjeen tavoitteena on koota pääkaupunkiseudulle yhteiset käytännöt työmaavesien hallintaan sekä tarjota suunnittelijoille ja rakentajille taustatietoa ja menetelmiä ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi.

Ohjeen tavoitteet ovat erittäin tärkeitä. Kasvavan pääkaupunkiseudun lukemattomat työmaat aiheuttavat jatkuvaa kuormitusta alueen vesistöille. EU:n vesipuitedirektiivin mukaisesti vesienhoidon tavoitteena on turvata ja saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Pääkaupunkiseudulla työmaavesien hallinta on keskeisessä osassa tavoitteen saavuttamisessa.

Esitetyt kiristykset työmaavesien kuormituksen ohjearvoihin ovat perusteltuja. Esimerkiksi Vantaanjoen yhteistarkkailuraportissa 2017-2020 todetaan: ”Vesistön hyvän tilan saavuttamiseksi tarvitaan edelleen merkittävää kiintoaine- ja fosforipitoisuuden laskua.”

Lähtökohtaisesti työmaavesien kiintoainepitoisuuden ei pitäisi ylittää vastaanottavan vesistön kiintoainepitoisuutta. Työmaavesiohjeen luonnoksessa esitetty nykyistä ohjeistusta matalampi 100 mg/l raja-arvo ylittää edelleen esimerkiksi alla olevan kuvaajan mukaiset Helsingin purojen pitoisuudet selvästi. Myös herkille kohteille esitetty 30 mg/l on useimpien purojen taustapitoisuutta suurempi.

Lähde: Longinojan vedenlaatu ja ekologinen tila. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2015. – https://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-03-15.pdf

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, p. 045 114 0088, sposti: uusimaa(a)sll.fi

Helsingissä 14.4.2023,

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija