Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Kommentteja Vihdin kunnan luonnon mo­ni­muo­toi­suus­oh­jel­man valmisteluun

Todennäköisesti laajimmat Vihdin kunnan omistamat arvokkaat metsäkohteet sijaitsevat Pääkslahdessa. Kuva: Olli Manninen 2022

14.4.2023

Vihdin kunta
ympäristötarkastaja Martina Schmidt

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Kommentteja Vihdin kunnan LUMO-ohjelman valmisteluun

Vihdin kunnan ympäristövalvonnan tavoitteena on laatia Vihtiin luonnon monimuotoisuusohjelma, joka huomioi Vihdin alueen luonnonarvot kattavasti monesta eri näkökulmasta. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiriltä on pyydetty kommentteja ohjelman valmistelun tueksi. Pidämme erittäin myönteisenä, että kyseisen ohjelman valmistelu on aloitettu. Alla joitakin tavoitteita ja näkemyksiä, joiden toivomme tulevan huomioiduksi valmistelussa.

 • Kunnan sisäisten toimintamallien laatiminen sellaisiksi, että kaikki eri organisaatiot ovat tietoisia turvattavista luontoarvoista, eikä esim. kaavoitusprosessin aikana tehdä hakkuita tai muita toimenpiteitä, jotka heikentävät luontoarvoja. Kaavaprosessien ajaksi on perusteltua määrätä rakennuskielto, jolloin merkittävät toimenpiteet edellyttävät maisematyölupaa ja ovat siten kunnan kontrolloitavissa (MRL 38 §, 53 §, 128 §).
 • LUMO-ohjelman toimenpiteet kannattaa laatia sellaisiksi, että niillä on selkeitä mitattavia tavoitteita, joiden etenemistä seurataan.
 • Ohjelmassa on tarpeen huomioida kuntalaisten ja muiden sidosryhmien, kuten luontojärjestöjen, osallistaminen erilaisissa luontoon vaikuttavissa prosesseissa kuten kunnan omistamien metsien hoidossa.
 • Uusi luonnonsuojelulaki määrittelee ekologisen kompensaation raameja. Lakiin kirjatun määritelmän mukaan ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan eliölajeille ja luontotyypeille aiheutettavien heikennysten hyvittämistä parantamalla eliölajien ja luontotyyppien tilaa heikennysalueen ulkopuolella, kun heikennyksiä on ensisijaisesti vältetty, toissijaisesti minimoitu ja, jos mahdollista, heikennettyjen eliölajien ja luontotyyppien tilaa on ennallistettu heikennysalueella. LUMO-ohjelmassa on hyvä arvioida mahdollisuuksia ekologisen kompensaation käyttöön kunnassa, mutta erittäin tärkeää on korostaa laissakin mainittua hierarkiaa ja haittojen välttämisen ensisijaisuutta. Niissä tapauksissa, joissa haittoja ei voida välttää, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan lieventämään niitä. Viime sijassa väistämättömiä haittoja on kuitenkin mahdollista kompensoida uuden luonnonsuojelulain lukuun 11 kirjattujen periaatteiden mukaisesti.
 • Tärkeiden ekologisten yhteyksien turvaaminen kaavoituksen kautta niin, että
  • 1) niitä ei rakenneta umpeen
  • 2) niitä ei tuhota muilla tavoin (esim. louhokset)
  • Esimerkkejä liitteissä 1-2.
 • Vihdin kirkonkylän arvokkaiden metsäisten virkistys- ja luontoalueiden säästäminen rakentamiselta (liite 3)
 • METSO-kartoitus kunnan omistamiin metsiin ja arvokkaiden kohteiden suojelu
  • todennäköisesti laajimmat kunnan omistamat arvokkaat metsäkohteet sijaitsevat Pääkslahdessa. Näistä vain pohjoisin osa WWF:n perintömetsänä (joka sekään ei anna kohteille lain suojaa, toisin kuin lakisääteinen luonnonsuojelualue antaisi). METSO-kartoitusta tehty ensin konsultin toimesta ja myöhemmin täydennetty luontojärjestöjen toimesta.
 • Arvokkaita metsäkohteita on myös muiden maanomistajien mailla – Vihdin laajin yhtenäinen luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien kokonaisuus sijaitsee kunnan kaakkoisosassa, ja koostuu valtion maista (Nuuksion kansallispuisto) ja siihen liittyvistä Helsingin kaupungin omistamista ulkoilualueista.
 • Esimerkkerjä arvokkaista suokohteista eri omistajien mailla:
 • Muita teemoja, joita on tarpeen selvittää ja huomioida:
  • Huomattavat yksittäispuut, esim.
  • Arvokkaat niittykohteet – myös kunnan omistuksessa muutama potentiaalinen paikka, vaatisi kartoituksen
  • Joet, purot, norot ja lahteiköt, yleinen vesiensuojelu
  • Muuttolinnuille tärkeät tulvapellot, esim. valtion omistama
  • Liito-orava, saukko, muut EU-direktiivilajit → näiden esiintymien turvaaminen on jo lainkin mukaan pakollista. Kunnan tavoitteeksi pitäisi kuitenkin ottaa lakitason ylittävä huomiointi ja pyrkimys vahvistaa uhanalaisten lajien kantoja alueellaan.

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, p. 045 114 0088, sposti: uusimaa(a)sll.fi

Helsingissä 14.4.2023

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija

LIITTEET: