Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus moot­to­ri­har­joi­tus­ra­dan lupahakemuksesta Mäntsälän ”len­to­ken­täl­le”

Ilmakuva aiotulta lentopaikka-alueelta
Keskelle maakuntakaavan viheryhteyttä aiottu lentopaikka-alue, jolle nyt haetaan maastoliikennelupaa, on hakattu jo ennen lupaprosessien alkamista. Mustametsän Natura-alue näkyy harmaana rajauksena hakatun alueen eteläpuolella. Ilmakuva (c)Maanmittauslaitos 2021.

MUISTUTUS 11.4.2023

Asian diaarinumero: TuuDno-2022-1563

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
PL 60, 04301 Tuusula
s-posti: yaktoimisto@tuusula.fi

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Muistutus maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan hakemisesta enduromoottoripyörien, mönkijöiden ja offroad-autojen harjoitusradoille, Mäntsälän kunnassa, Hirvihaaran kylässä sijaitsevilla kiinteistöillä 505-403-7-54 ja 505-403-7-39

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri katsovat, että haettavana oleva toiminta aiheuttaa haittaa vieressä olevalle Natura 2000-ohjelmaan kuuluvalle Mustametsän luonnonsuojelualueelle (F10100060), vaarantaa vesistöjä sekä haittaa läheisten alueiden virkistyskäyttöä. Siksi lupaa ei tule myöntää.

Toisin kuin hakemuksessa sanotaan, Natura-alue ei sijaitse VT25:n toisella puolella, vaan osa siitä sijaitsee samalla puolella tietä kuin hakemusalue ja rajautuu suoraan siihen. Sitowise Natura-vaikutusten arviointi 23.4.2019 s. 4/15 kerrotaan että Mustametsä on poikkeuksellisen luonnontilainen kuusimetsä, jossa on edustava vanhojen metsien lintulajisto, mm. viirupöllö. Mustametsän Natura-alueen suojeluperusteena on luontodirektiivi (SAC-alue). Edellä mainittu Natura-vaikutusten arviointi on tehty aiemmin lentokenttähakemusta varten. Hakemusta varten tehtyä luontoselvitystä ei ollut vielä saatavilla. Onkin huomioitava että hakijan selvitykset (liitteet) ovat Taratestin ympäristömeluselvitystä 20.10.2022 lukuun ottamatta tehty lentokenttähakemusta varten.

Luvan hakija on hakenut ja saanut alueelle aiemmin luvan lentokentälle. Lupa on päätöksellä 1512/2022 kumottu Vaasan hovioikeudessa melun perusteella. Koska meluvaikutukset riittivät kumoamaan luvan, oikeus ei ottanut kantaa muihin valitusperusteisiin.

Nyt hakija hakee lupaa enduromoottoripyörien, mönkijöiden ja offroad-autojen harjoituksiin ja kilpailuihin. Hakemuksen liitteenä olevista asiakirjoista vain Ympäristömeluselvitys (Taratest 20.10.2022) on tehty enduromoottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelua varten, muut asiakirjat ovat lentokenttälupaa varten tehtyjä.

Hakemuksen sisältö on puutteellinen ja ristiriitainen.

Hakemuksen mukaan ajolinja voi liikkua muutamia metrejä suuntaan tai toiseen, joten ilmoitetut reitit eivät tämän perusteella pidä paikkaansa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen täydennyspyynnöstä huolimatta kunnollisia karttoja ratojen sijainnista ei ole esitetty.

Ajouran leveydeksi mainitaan toisaalla hakemuksessa ”jopa vain 50 cm” ja toisaalla sitten ”Radan leveys perus ajolinjassa on 50-100 cm ja mutkissa hieman leveämpi noin 100-200 cm.

Hakemuslomakkeen ”Toiminnan kuvaus” -kohdassa sanotaan (lihavointi lisätty):

Hakuu alueella kulkevat 1-1.25 metriä leveät urat

Kuitenkin toisaalla sanotaan (lihavointi lisätty):

Pelto/Hakkuuu alueilla.

Ajoura joko niitetään kuten sänkiajossa.
Syysviljelyn loputtua.

Tai kierretään esim mönkijällä perässä vedettävällä niitto Tasaimella, tai kaivinkoneen puskulevyllä.

Kuitenkin siten ettei maa juurikaan muokkaannu,
Mutta syntyy selvä ajorata ja rikka kasvisto saadaan pois pelto alueilta.
Sama koskee talviajoa lumet kasaantuvat reunoille.

Pelto urat ovat leveydeltään 2-5m luokassa.

Hakemuslomakkeen Toiminnan kuvaus -kohdassa puhutaan vain enduromoottoripyöristä ja mönkijöistä. Hakemustekstissä kuitenkin puhutaan myös autoista:

Peltoalueella ajetaan myös Autolla.

Harjoittelussa käytettävät kalusto.

Enduromoottoripyörät ja mönkijät, Autot ovat liikennevakuutettuja, ei kuitenkaan välttämättä rekisteröityjä, mutta muuten tieliikennekelpoisia, poikkeus (mönkijät) Ja (Autot) Enduromoottoripyörien äänenvaimennus on tieliikennehyväksytyllä tasolla. Mönkijät on yleisesti hiljaisia jo itsessään kuten autot. Kaikissa on Tuv hyväksytys putkistot.

Alueella ei ole peltoa. Alue on muokattu aiemmin. Alue on hakattu paljaaksi kuten hakemuksessa myös toisaalla todetaan.

Toiminnan vaikutus luonnolle on vähäinen ajo tapahtuu pääte hakkuu alueella josta on kannotkin poistettu lisäksi alueelle käyttötarkoitus on pelto.

Myöhemmin hakemuksessa todetaan:

alueelle tullaan myöhemmin tekemään joko Lentokenttä, tai Pelto.”

Enduromoottoripyörien ja mönkijöiden harjoitus- ja kilpailutoimintaan lupaa haetaan kuitenkin toistaiseksi voimassa olevana.

Metsäalueilla ajo ja uran teko Pyritään pitämään kaikin puolin koskemattomana.”

Metsässä yleisesti ei pyritä koneellisesti muokkaamaan eikä käsin muokkaamaan, vaan metsä on koskematon.

Toisaalta sanotaan

Mahdollisesti <- 7,5 t kaivinkone joutuu kiertämään siistimässä uran, Kuitenkaan mitään maata ei ajeta pois eikä maata ajeta tilalle, vain siistimällä uran turvalliseksi.

Epäselväksi jää, mikä on alueen tosiasiallinen tavoiteltu käyttötarkoitus: endurorata, metsä, lentokenttä vai pelto. Ilmakuvankin perusteella alueella on jo suoritettu maanrakennustöitä. Alla on myös valokuvia alueen nykytilasta.

Seuraavat Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen kuvat ovat alueelta kesiltä 2021 ja 2022.

Hakemuksessa on muitakin ristiriitoja.

Lupaa haetaan yksityiseen harjoitteluun ja kerhotoimintaan, hakemuksen mukaan lupia myönnetään satunnaisesti ulkopuolisille käyttäjille, lisäksi hakemuksessa mainitaan monikossa ”kerhojen järjestämissä ajoharjoittelu/kouluissa”.

Harjoitteluajat ovat hakemuksen perusteella klo 9-22 välisenä aikana, toisaalla hakemuksessa puhutaan klo 17-20 välisestä ajasta. Hakemuksessa myös toiminnan toistuvuuden tiheys vaihtelee kahden viikon välein tapahtuvasta päivittäiseen toimintaan. Kisojen kerrotaan painottuvat pääosin kesäviikonloppuihin ja talven lumiselle ajalle. Kilpailijoita saattaa hakemuksen mukaan olla samanaikaisesti olla 20-30 henkeä ja alueelle tulee parkkipaikka, johon yhdellä kertaa mahtuu maksimissaan 30 ajoneuvoa.

Luontoselvitys puuttuu

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen täydennyspyynnössä 5.10.2022 todetaan:

Luontoselvitys

10. Hakemukseen tulee liittää asiantuntijan laatima luontoselvitys sekä perusteltu arvio toiminnan vaikutuksista luonnolle.”

Vaadittua luontoselvitystä ei ole hakemuksen liitteenä.

Melu

Taratestin tekemän ympäristömeluselvityksen mukaan (s. 5) ”suunnitelma-alueen pintamaat on suurelta osin jo aiemmin kuorittu aiemman toiminnan seurauksena, eikä ajoratoja varsinaisesti varsinaisesti rakenneta alueelle”, ”kaikilla alueen radoilla jaetaan enduropyörillä , kahdella radalla mönkijöillä sekä radoilla 1 ja 4 myös offroad-autoilla sekä talvisin myös muilla tieliikennekäyttöön hyväksytyillä autoilla. Autoilla ajettavan radan leveys on 5 metriä ja muiden ratojen noin 2,5 metriä.” Selvityksen sivulla 5 olevan kuvan mukaan rata 1 sijaitsee länsipäässä, missä alue rajoittuu Mustametsän Natura-alueeseen.

Taratestin selvityksen sivulla 6 todetaan, ettei luonnonsuojelualueilla melutaso saa ylittää päiväohjearvoa 45 db eikä yöohjearvoa 40 dB. Selvityksessä todetaan myös, että moottoriurheilurata kuuluu ympäristönsuojelulain 3 §:ssä määriteltyyn ihmisen aiheuttamaan toimintaan, joka melun muodossa aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Selvityksen sivulla 9 kerrotaan ajoneuvojen melupäästöiksi 90-118 dB. Sivulla 8 kerrotaan melutarkastelut tehdyn ilman impulssimaisuuden tai kapeakaistaisuuden häiritsevyyskorjauksia. VT25:n melusta todetaan sivulla 10 ”Liikenteen päiväaikainen keskiäänitaso suunnitelma-aluetta lähimmän asuinrakennuksen piha-alueella on enimmillään 46 dB, lähimmän vapaa-ajan käytössä olevan rakennuksen piha-alueella enimmillään 64 dB ja lähimmällä luonnonsuojelualueella enimmillään 70 dB.”

Selvityksen sivulla 11 sanotaan, että hetkellinen melutaso lähimmällä luonnonsuojelualueella olisi enimmillään 80 dB ajoharjoittelun takia. Ajoharjoittelu lisää luonnonsuojelualueen melua siis entisestään.

Moottoriratojen melu koetaan häiritsevänä, millä on vaikutusta stressiin ja sitä kautta terveyteen. Toimintaa radalla on erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin meteli häiritsee eniten ihmisten vapaa-ajan viettoa ja palautumista. Asutuksen lisäksi radan vieressä on Natura-ohjelmaan kuuluva valtion luonnonsuojelualue, jonka vuoksi keskiäänitason arvona tulisi luonnonsuojelualueella käyttää arvoa LAeq 45 dB ja enimmäistasolle arvoa LAFmax 55 dB. Koska motocrossääni on kapeakaistaista ja korkeataajuista tulee melumallinuksen arvoihin lisätä + 5 dB, joka muuttaa myös nyt tehtyjen melukartoitusten tuloksia ennen kaikkea viereisellä luonnonsuojelualueella.

Lisäksi vaadimme, että melumallinnusta laskettaessa käytetään Moottoriliiton ohjeistuksen mukaisesti tieliikennekäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen laskennallista suurinta sallittua äänitehotasoa LWA 128 db. Näin on tehty esimerkiksi Rambollin Nurmijärven Rajamäen endurorataa varten tekemässä meluselvityksessä (http://nurmijarvi02.oncloudos.com/kokous/20174640-4-4.PDF). Käytännössä harjoitteluradalla käytetään myös kilpailukäyttöisiä moottoripyöriä. Alan harrastajan mukaan on yleistä, että myös meluisampia moottoripyöriä käytetään. Nyt lupahakemukseen liitetyssä melumallinnuksessa on käytetty yksittäisen enduropyörän tuottaman melupäästön arvona vain LWA 96 dB (lupahakemuksen ympäristömeluselvityksen Taulukko 4).

Alueelle aiemmin haettu lupa lentokenttätoimintaan on jo meluvaikutusten perusteella kumottu Vaasan hallinto-oikeudessa (1512/2022). Koska samalle alueelle haetaan nyt lupaa voimakasta melua aiheuttavalle maastoliikennetoiminnalle, meluvaikutukset on tutkittava perusteellisesti ja mikäli lupa päätetään myöntää, lupaehdoilla on varmistettava, ettei hallinto-oikeuden aiemmassa luvassa toteamaa lainvastaista meluhaittaa asutukselle ja viereiselle Natura-alueelle aiheudu.

Ympäristön pilaaminen

Hakemuksen mukaan toiminta ei aiheuta ympäristön pilaantumista. Hakemuksessa todetaan:

Huoltoja itsessään ei suoriteta alueella eikä korjauksia. Eikä myöskään ajoneuvojen pesua.

Jätteiden määrä Endurossa ja mönkijöillä on erittäin vähäistä, käytännössä ruoka ja niiden pakkaus jätteitä ja limu pulloja. nämä kuljetetaan pakettiautolla yleisesti kotiin kuten moottori pyörätkin.

Mikäli toiminnalle myönnetään lupa, on varmistettava, että alueella on riittävä valvonta, jolla varmistetaan ettei toiminnasta aiheudu vaaraa ympäristölle. Alueella on nytkin autonromuja, ollut jo vuoden ajan. Kuva syksyltä 2022.

Yhteystiedot:

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry
s-posti: mantsala(a)sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
erityisasiantuntija Lauri Kajander
Itälahdenkatu 22 bA 00210 Helsinki
p. 045 114 0088
s-posti: uusimaa(a)sll.fi

Mäntsälässä ja Helsingissä 11.4.2023,

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry

Riitta Virtanen
puheenjohtaja

Matti Vuori
taloudenhoitaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija