Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys lausuntoihin Lohjan Maksjoen suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sus­ta

Lohjan vaakuna
Lohjan vaakuna

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS
helsinki.hao(a)oikeus.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Vastaselitys lausuntoihin Lohjan Maksjoen suunnittelutarveratkaisusta

Diaarinumero: 1636/03.04.04.04.16/2022

Viite: vastaselityspyyntö 14.12.2022

Muutoksenhaunalainen päätös:

Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaoston päätös 17.02.2022 § 21: Suunnittelutarveratkaisupäätös, LP-444-2020-02422, Maksjoki

Prosessiosoite

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
erityisasiantuntija Lauri Kajander
Itälahdenkatu 22b A 00120 Helsinki
p. 045 114 0088
sposti: uusimaa(a)sll.fi

Toivomme ensisijaisesti sähköistä asiointia.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tutustunut vastaselityspyynnön (14.12.2022) liitteenä toimitettuihin Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaoston lausuntoon (12.9.2022) sekä luvanhakijan selitykseen (5.12.2022). Lausunnoissa ei ole esitetty mitään, mikä antaisi aihetta muuttaa valituksessamme esitettyjä vaatimuksia tai niiden perusteluja.

Lupajaoston käsittelyssä lupa-asia on alunperin esitelty kahden eri viranhaltijan (kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku ja kaavoituspäällikkö Kristiina Rinkinen) toimesta jokaisessa käsittelyssä kielteisenä. Jaosto on kuitenkin äänestyksen jälkeen päätynyt myöntämään luvan 17.2.2022. Lupajaosto on valitukseemme antamassaan lausunnossa 12.9.2022 muuttanut kantaansa ja yhtynyt valituksessamme esitettyyn näkemykseen, ettei lupahakemuksessa ole esitetty hakemuksen tueksi kaavan edellyttämiä erityisiä syitä. Siten lupapäätös on kunnankin näkemyksen mukaan kumottava. Yhdymme tähän lupajaoston korjattuun näkemykseen.

Lupajaoston lausuntoon jätetyssä eriävässä mielipiteessä (Kari Kyttälä) esitetään, ettei piirillä olisi asiassa valitusoikeutta. Vaikka tämä ei ole jaoston viralliseen lausuntoon sisältyvä näkemys, kommentoimme asiaa lyhyesti. Maankäyttö- ja rakennuslaki rajoittaa suunnittelutarveratkaisuja koskevan valitusoikeuden toimialueellaan yhdistyksiin, joiden tarkoituksena on jokin lain 193 §:ssä luetelluista tavoitteista. Pykälässä ei kuitenkaan rajoiteta valitusoikeutta koskemaan vain näitä tavoitteita vaan valitusoikeudesta on erotettava valitusperusteiden sisältö. Maankäyttö- ja rakennusasioissa valitusperusteita ei voida selkeästi erottaa luonnon- tai ympäristönsuojelun edistämiseen liittyvistä tavoitteista. Piirillä on asiassa MRL 193 §:n mukaisesti valitusoikeus ja maankäytön suunnittelujärjestelmän lainmukaisuus on mitä suurimmassa määrin piirin sääntöjen mukaisten tavoitteiden kannalta olennainen teema, jonka edistämisessä piiri voi käyttää valitusoikeuttaan.

Toteamme, ettei luvanhakijan selityksessä 5.12.2022 ole esitetty sellaisia oikeusvaikutteisessa taajamaosayleiskaavassa tarkoitettuja erityisiä syitä, joiden perusteella suunnittelutarveratkaisu tulisi hyväksyä tai valitustamme muuttaa.

Helsingissä 12.1.2023

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen

puheenjohtaja

Lauri Kajander

erityisasiantuntija