Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Lapinjärven Husulanmäen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Husulanmäen kaava-alueella on mm. runsaslahopuustoisia kangasmetsiä ja lehtoja, joita on tarpeen turvata kaavassa. Kuva: Olli Manninen

LAUSUNTO 21.12.2022

Lapinjärven kunta, tekninen lautakunta
kunta(a)lapinjarvi.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lausunto Lapinjärven Husulanmäen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty aikataulu ei mahdollista ajantasaisen liito-oravaselvityksen teettämistä. Liito-oravan luotettava kartoitusaika on keväällä lumien sulamisen jälkeen. OAS:n mukaisessa aikataulussa mahdolliset lisäselvitykset on suunniteltu laadittavaksi talvella (11-12/2022).

Vuonna 2019 valmistunutta asemakaavaa varten vuonna 2017 laaditussa luontoselvityksessä on rajattu liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalue. Alueen erityisarvoihin kuuluu se, että se voi kokonsa ja luonteensa puolesta toimia myös liito-oravanaaraalle sopivana lisääntymisalueena. Nykyinen asemakaava osoittaa rakentamista tälle liito-oravarajaukselle sekä jonkin verran muillekin luontoselvityksessä arvokkaiksi todetuille metsäkuvioille (kts. ilmakuvakartat alla, kuviot 2 ja 9).

Husulanmäellä on mm. METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden arvoluokan 1 mukaisia suojelun arvoisia runsaslahopuustoisia kangasmetsiä ja lehtoja. Asemakaavan päivityksen yhteydessä on syytä supistaa rakentamisaluetta siten, että liito-oravalle sovelias elinympäristö ja muut arvokkaat metsäkuviot säilyvät. Tärkeintä on turvata merkittävimmät luontoarvot säilyttävillä kaavamerkinnöillä. Nykyisessä asemakaavassa merkintä arvokkaimmilla metsäalueilla on VL/s ja kaavamääräys seuraava:

Perusteltua olisi muuttaa VL/s merkinnät suojelualuevarauksen SL-merkinnöiksi, jolloin kaava osaltaan auttaisi kehittämään myös Lapinjärven lähes olematonta metsiensuojelutilannetta. Virkistyskäytön turvallisuuteen liittyvät puunkaadot on mahdollista sallia myös suojelualueella. Mikäli merkintä aiotaan säilyttää nykyisen kaltaisena, pitäisi sallitut toimenpiteet joka tapauksessa rajata vain reittien ja tonttien turvallisuuteen (enintään puun mitan etäisyydelle kohteesta), jotta alueen suojeluarvot säilyisivät ja vähitellen lisääntyisivät.

Luontoselvityksestä (Jere Salminen 2017):

Luonnontilaisimpien, vanhapuustoisimpien ja rakenteeltaan monipuolisimpien osa-alueiden ominaispiirteet olisi syytä huomioida alueen suunnittelussa. Erityisesti järeää rauduskoivua kasvavat osuudet ovat monimuotoisuuden kannalta arvokkaita ja maisemallisesti vaikuttavia. Vanhojen elävien puuyksilöiden lisäksi varsinkin koivupökkelöiden ja -maapuiden säilyttäminen olisi tärkeää.”

Kuvio 2: Vanhan puuston ansiosta kohde on luonnonsuojelullisesti arvokas metsä. Sitä on harvennettu, joten se ei ole rakenteeltaan luonnonmukainen. Kuollutta puustoa, kelomäntyjä, koivupökkelöitä ja maalahopuuta esiintyy kuitenkin näkyvästi.”

Kuvio 9. Nykyisen asemakaavan AP-1 alueen kohdalta kuusivaltaista lehtoa. Osa liito-oravan lisääntymis- ja levähdysaluetta.”

Olli Mannisen valokuvista vuodelta 2020 näkyy hyvin alueen metsien suojeluarvoja eli osin luonnontilaisen kaltaista puuston rakennetta, runsasta lahopuustoa ja vanhoja järeitä puita: https://photos.app.goo.gl/Wr39NCb5AdaqGDRv7

Alla on luontoselvityksen ilmakuville merkitty nykyisen asemakaavan rakentamiseen varattu alue liito-oravarajauksen ja luontotyyppikuvioiden päälle.

Kiitämme saamastamme lausuntopyynnöstä ja toivomme vastaavia myös kaavatyön myöhemmissä vaiheissa osoitteeseen uusimaa(a)sll.fi.

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, uusimaa(a)sll.fi, p, 045 114 0088

Helsingissä 21.12.2022,

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija