Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan rakennemalleista

Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan valmistelussa on tarkasteltu vaihtoehtoisia kehityssuuntia kaupungin kasvaessa.

LAUSUNTO 31.10.2022

Porvoon kaupunki
kirjaamo(a)porvoo.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Lausunto Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan rakennemalleista

Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan rakennemalleilla on tarkoitus hahmotella Porvoon kaupunkialueen kehitystä vuoteen 2050. Osayleiskaavatyön lähtökohdaksi valittavalla tavoiterakenteella on suuri vaikutus siihen, millainen kaupunki Porvoosta tulevaisuudessa kehittyy ja miten väestönkasvuun väistämättä liittyviä haittoja ja riskejä hallitaan. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tutustunut rakennemalleihin ja toteaa niistä seuraavaa.

Itärata

Kaikissa rakennemalleissa on otettu lähtökohdaksi junaliikenteen käynnistyminen. Muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa on varauduttava siihen, että Itärataa ei toteuteta tai sen toteutus siirtyy pitkälle epävarmaan tulevaisuuteen. Itäradan miljardihanke edellyttää toteutuakseen toisenkin miljardihankkeen eli Lentoradan toteutumista. Epävarmat talousnäkymät korostavat tarvetta ohjata Porvoon kehitystä siten, ettei yhdyskuntarakenteen toimivuus ole riippuvainen itäradan toteutumisesta.

Viherrakenne ja ”Porvoonkorpi”

Nykyisten arvokkaiden luontoalueiden säilyminen ja niiden väliset toimivat ekologiset yhteydet on turvattava kaupungin kasvaessa ja rakentamisen tiivistyessä. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota virkistyskäyttöön soveltuvien lähiluontoalueiden säilymiseen eri puolilla kaupunkia.

Osayleiskaavatyö mahdollistaa suojelualueverkoston puutteiden korjaamista ja merkittävimmät suojelemattomat luontoalueet on syytä turvata S-alkuisilla suojelevilla kaavamerkinnöillä. Suojelualueiden lisäämisen ensisijainen tehvätä on turvata uhattuja luontoarvoja, mutta se myös osaltaan varmistaa kasvavan kaupungin väestön virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden säilymisen tulevaisuudessa.

Erityisen tärkeää on vaalia kaupungin kaakkois- ja itäpuolisista jo suojelluista ja edelleen suojelun tarpeessa olevista arvokohteista sekä niiden välisistä melko yhtenäisistä metsäalueista koostuvaa laajaa luontoalueiden kokonaisuutta.

Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Ikonen ja metsävastaava Jari Tolin kirjoittivat alueesta Itäväylä -lehdessä 21.10.2022 näin:

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan valmistelun yhteydessä Porvoon kaupungilla on poikkeuksellinen mahdollisuus lisätä metsien suojelua, ihmisten, ilmaston ja maapallon hyväksi, ja sallia ainutlaatuisen suojelualueen muodostuminen.

Osayleiskaavan ensisijainen tehtävä on suojella kaava-alueella sijaitseva ”Porvoonkorpi”, kaupungin omistama, laaja, lähes asumaton, merkittävä metsäalue, jolla on juuri pinta-alansa ansiosta erityisen suuri suojeluarvo.

Porvoonkorpeen sisältyvät vielä suurelta osin suojelemattomat Karhukorven, Veckjärven ja Hasselholmenin metsäalueet, jotka muodostavat tärkeän metsäkäytävän kahden jo olemassa olevan laajan suojelualuekokonaisuuden Stensbölen–Stormossenin sekä Tungträsketin–Hasselholmenin väliin. Lisäksi suojelutarvevaraukseen liittyvät kaava-alueen ulkopuolelta Porvoon kaupungin omistamat laajahkot, luontoarvoiltaan merkittävät metsäalueet Epoossa ja Virvikissä. Ne sijaitsevat riittävän lähellä edellä mainittuja Porvoonkorven ydinalueita kuuluakseen samaan suureen metsäkokonaisuuteen, lisäten tämän arvoa entisestään.

Kaavan valmistelun yhteydessä on myös tärkeää huomioida ja suojella ekologisina käytävinä säilyneet molemminpuoliset tienvarsimetsät sekä Epoontien että Veckjärventien varrella. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä alueita yhdistäviä kulkuväyliä, joita ei hakkuilla tai rakentamisella voi katkaista.” (https://www.itavayla.fi/mielipide/porvoon-kaupungilla-on-poikkeksellinen-mahdollisuus-lisata-metsien-suojelua)

SLL:n Uudenmaan piiri tukee tavoitetta ”Porvoonkorven” alueen suojelun lisäämisestä.

Rakennemalleista

Neljäs rakennemalli, yhdyskuntarakennetta hajauttava ”Reippaasti laajentuen” ei ole kestävä ratkaisu Porvoon kehitykselle sillä se ei edistä palveluiden saatavuuden ja toimivan joukkoliikenteen kehittymistä. Tähän tulokseen on tultu myös rakennemallien vaikutustenarvioinnissa. Yhdyskuntarakenteen hajautumisesta aiheutuvien muiden haittojen ohella ”Reippaasti laajentuen” uhkaa myös pahiten kaupungin itäpuolisen ”Porvoonkorven” merkittäviä luontoalueita.

Nykyisten rakennettujen alueiden tiivistäminen on haitattomin tapa kasvaa niin luontoalueiden kuin kaupunkirakenteen toimivuudenkin kannalta. Sikäli kuin kaupunki laajenee uusille alueille, laajeneminen keskustan länsipuolelle mahdollistaa itäpuolisen arvokkaan laajan metsäalueen säilyttämisen rakentamattomana.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä on kuitenkin erittäin tärkeää säilyttää virkistyskäytön ja assukkaiden elämänlaadun kannalta välttämättömät lähiluontoalueet ja niiden väliset viheryhteydet myös tiivistyvillä alueilla. Tämän tavoitteen kirjaaminen keskeiseksi periaatteeksi ja alueiden ja yhteyksien tarkempi selvittäminen jatkotyössä ovat tärkeitä askeleita onnistuneen kaupunkikehityksen takaamiseksi.

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, lauri.kajander(a)sll.fi, p. 045 114 0088

Helsingissä 31.10.2022

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija