Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Tuusulan kunnalle Tuomalansuon osallistavasta met­sä­suun­nit­te­lus­ta

Tuomalansuon metsäsuunnitelmassa on tunnistettu arvokkaita luontokohteita, mutta METSO-kartoitus ei ole kattanut kaikkia kunnan nykyisin omistamia alueita.

LAUSUNTO 13.10.2022

Tuusulan kunta
kaavoitus(a)tuusula.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lausunto Tuusulan kunnalle Tuomalansuon osallistavasta metsäsuunnittelusta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tutustunut Tuusulan Tuomalansuon osallistavan metsäsuunnittelun aineistoihin ja esittää seuraavia huomioita.

  • METSO-elinympäristöt: Tuomalansuon alueelle vuonna 2011 tehty METSO-elinympäristöjen kartoitus (Innofor, Mikkola) käsitti vain Tuusulan kunnan tuolloin alueella omistamat alueet, ei muiden maanomistajien maita. Kunnan maanomistus alueella on sittemmin laajentunut. Näiden seikkojen vuoksi suunnitelmassa olevien METSO-elinympäristöjen esiintymistä esittelevien karttojen otsikoksi tulisi vaihtaa ”Tuomalansuon alueelta kartoitetut METSO-elinympäristöt”, ja näille kartoille tulisi lisätä kaikki ne kohteet, jotka alueelta (eli nykyisiltä kunnan ja valtion mailta) on todettu kartoituksessa arvokkaiksi tai todettu ”Kirjanpainajan vaurioittamiksi metsäalueiksi”, sillä kaikki niistä täyttävät METSO-elinympäristöjen kriteerit. Koska näille ei ole määritetty METSO-edustavuusluokkaa, ne voitaisiin esittää kartoilla luokkana ”METSO-elinympäristö, edustavuutta ei määritetty”.
  • Suunnitelmassa käytetty termi ”Kirjanpainajan vaurioittamat metsäalueet” antaa kyseisistä kohteista virheellisen kuvan, ja se tulisi korjata. Todellisuudessa on kyse kohteista joilla osa puista on (kiitos sen että näillä kohteilla maaperä kallion päällä on verrattain ohut) joutunut kuivuustuhon ja sen seurannaistuhona syntyneen hyönteistuhon kohteeksi, ja kuollut. Kyseessä on ns. monituho, jossa kirjanpainajaa on ollut vain valoisimmilla paikoilla sijaitsevilla kuusilla, ja muilla puilla puiden kuoleman ovat viimeistelleet muut kaarnakuoriaiset ja jäärät. Nykyisin nämä kohteet ovat mm. lisääntyneen luonnon monimuotoisuudelle arvokkaan lahopuuresurssin ansiosta METSO I –luokan metsiä. Ylipäänsä suunnitelmassa kirjanpainajariskiä on ylikorostettu.
  • Suunnitelman yleisosioon on myös jäänyt kuvauksia sellaisista metsänkäsittelytoimista, jotka olisivat relevantteja niillä Tuomalansuon alueen ei-yhteiskuntaomisteisilla osilla, joita edelleen käytetään metsätalouteen. Koska suunnitelma-alue on alkuperäisestä ideasta supistunut vain yhteiskuntaomisteiset alueet käsittäväksi, näille metsätaloustoimille ei ole enää suunnitelmassa perusteita. Kunnan omistamalla alueella ei ole puuston käsittelytarvetta, lukuun ottamatta mahdollisten polkureittien käyttäjien kannalta vaarallisten puiden kaatoa maapuuksi tarvittaessa, ja ylipäänsä kunnan omistama alue on keskiosan niitty- ja nuorenmetsänaluetta lukuun ottamatta täysin suojelualuetasoinen. Valtionmaalla puolestaan metsänkäsittelyä tulisi viimeiseen asti välttää vähintään suoalueella sekä kivennäismaiden osalta arvokkaiksi todetuilla kohteilla.
  • Aluetta koskevien luontotietojen joukosta näyttää puuttuvan alueelta joitakin vuosia sitten kerätty lajitieto (Ida Korhonen ym.), joka kuitenkin lienee toimitettu aikanaan Tuusulan kunnan käyttöön.
  • Alueen polkuverkoston kartoitus on tehty hyvin, ja osallistamisen käsikirja on hyvä ja ammattitaidolla laadittu.

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, uusimaa(a)sll.fi, p. 045 114 0088

Helsingissä 12.10.2022,
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija