Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Oikaisuvaatimus metsänhakkuita koskevaan mai­se­ma­työ­lu­pa­pää­tök­seen Loviisan Valkossa

Loviisan Valkoon on haettu maisematyölupaa metsänhakkuisiin n. 160 hehtaarin alueella. Tekeillä olevan kaavan luontoselvityksessä on tunnistettu alueella arvokkaita luontokohteita.

OIKAISUVAATIMUS 8.6.2022

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta
kaupunki@loviisa.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys ry

ASIA: Oikaisuvaatimus metsänhakkuita koskevaan maisematyölupapäätökseen Loviisan Valkossa

Päätös, johon haetaan muutosta: Loviisan kaupungin rakennusvalvonta; maisematyölupa 2022-6; päätös 24.5.2022 § 120

Loviisan kaupungin rakennusvalvonta on myöntänyt Kiinteistö Oy Porvoon Leporannalle maisematyöluvan metsänhakkuisiin Loviisan Valkossa. Päätös perustuu vanhentuneeseen asemakaavaan ja vaarantaa osayleiskaavan laadinnan yhteydessä todettuja merkittäviä luontoarvoja. Vaadimme, että vanhentuneeseen asemakaavaan perustuva maisematyölupapäätös valmistellaan uudelleen ja osayleiskaavan selvitysten mukaiset arvokkaat luontokohteet rajataan ulos hakkuista.

Kuva 1. Ote maisematyölupahakemuksen hakkuusuunnitelmasta.
Kuva 2. Ote asemakaavasta vuodelta 1969. Parempilaatuinen kuva lupahakemuksessa liitteessä 2.

Asemakaava on vanhentunut

Osa suunnitellusta hakkuualueesta on asemakaavoitettu (Kuvat 1 ja 2.). Hakkuusuunnitelma ja kopio asemakaavasta löytyvät maisematyölupahakemuksesta (Liite 2). Asemakaavan alueella hakkuita on suunniteltu kaavamerkintöjen P (Puistoalue) sekä AR (Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue). Asemakaavaan ei sisälly näitä kaavamerkintöjä koskevia erityisiä kaavamääräyksiä. Asemakaava on vuodelta 1969 ja sellaisenaan vanhentunut.

Maankäyttö- ja rakennuslain 60 § mukaan rakennuslupaa ei saa myöntää yli 13 vuotta vanhan asemakaavan perusteella (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L7P60). Nyt kyseessä oleva maisematyölupapäätös perustuu yli 50 vuotta vanhaan asemakaavaan.

Valkon osayleiskaavan laadintaa varten viime vuosina laaditut luontoselvitykset osoittavat vuoden 1969 asemakaavan merkintöjen ja määräysten vanhentuneisuuden. Maisematyöluvan alueelta on todettu osayleiskaavan luontoselvityksissä useita arvokkaita luontokohteita, joiden luontoarvoja on kaavaluonnoksen määräysten mukaan suojeltava. (Kuvat 3 ja 4, Liite 4).

Kuva 3. Ote Valkon osayleiskaavan luonnoksesta VE1. Maisematyölupahakemuksen alueella on useita arvokkaita luontokohteita osoittavia luo-merkintöjä.

Kuva 4. Valkon osayleiskaavaluonnosten kaavamääräys maisematyöluvan alueella sijaitseville luo-3 -alueille.

Rakennus- ja toimenpidekieltojen asettamisesta kaavavalmistelun ajaksi

Luvanhakjia ilmoittaa hakemuksessaan, että tulevaisuudessa on tarkoitus lohkoa alueelta tontteja myyntiin. Koko laajemmalle hakkuualueelle on parhaillaan valmisteilla Valkon osayleiskaava, jonka luontoselvityksessä on todettu hakkuualueelta arvokkaita luontokohteita (Kuva 3, Liite 4). Kunnalla olisi MRL 38 § mukaisesti mahdollisuus päättää rakennuskiellosta ja MRL 128 § mukaisesta toimenpiderajoituksesta osayleiskaavan laadinnan ajaksi, mutta näin ei ilmeisesti ole tehty. Siten luontoselvityksen ja osayleiskaavaluonnoksen todetut arvokkaat luontokohteet ovat vaarassa tuhoutua kesken kaavan valmistelun.

Tämä on esimerkki tapauksesta, jonka kaltaisten takia kaavojen laatimisen ajaksi pitäisi kaava-alueelle tehdä päätös rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta. Muuten kaavatyössä todettujen luontoarvojen tarkoitukselliseenkin hävittämiseen on kaavan laadinnan aikana vapaat kädet, mikä voi aiheuttaa haittaa paitsi luonnon monimuotoisuudelle, myös kunnan kaavoituksen tavoitteille.

Suosittelemme vahvasti Loviisan kaupungille käytännöksi rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettamista kaavojen laadinnan ajaksi. Kaavan tavoitteiden kannalta haitattomat hakkuut ja muut toimenpiteet olisivat tällöinkin mahdollisia maisematyöluvalla, mutta kielto takaisi kunnalle mahdollisuuden puuttua kaavan kannalta haitallisiin toimenpiteisiin ennakolta. Tällä ehkäistäisiin kaavatyössä todettujen luontoarvojen tahallinen tai tahaton hävittäminen kesken kaavaprosessin.

Yhteystiedot:
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
erityisasiantuntija Lauri Kajander
Itälahdenkatu 22 bA 00210 Helsinki
p. 045 114 0088
uusimaa@sll.fi

Porvoossa, Sipoossa ja Kirkkonummella 8.6.2022,

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Laura Räsänen, puheenjohtaja

Lauri Kajander, erityisasiantuntija

Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys ry
Jari Tolin, rahastonhoitaja

Mirja Suhonen, sihteeri

Liitteet

Liite 3. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n muistutus maisematyölupahakemuksesta 8.2.2022

Liite 4.