Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Loviisan Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan luonnoksista

Loviisan Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan luonnoksiin sisältyy myös vaihtoehto, jossa suunnitellaan laajaa pientaloasutusta maakuntakaavan virkistysalueelle Tavistholmenin saareen. Kuva: Lauri Kajander

LAUSUNTO 23.8.2021

Loviisa, kaupunkisuunnitteluosasto
kaavoitus@loviisa.fi

Diaarinumero: 813/10.02.02/2012
Viite: lausuntopyyntö 20.5.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

ASIA: Lausunto Loviisan Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan luonnoksista

Kiitämme saamastamme lausuntopyynnöstä. Olemme tutustuneet Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan luonnoksiin ja haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin.

Luo-3 -alueiden kaavamääräys

Luontoselvityksissä rajatut arvokkaat luontokohteet on merkitty kaavaluonnoksessa luo-3 -merkinnällä. Kaavamääräys kuuluu:

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Alueella sijaitsee arvokkaita tai uhanalaisia luontotyyppejä, jotka suojataan seudun monimuotoisuuden vuoksi. Alueen luontoarvoja on suojeltava mahdollisuuksien mukaan.

Sanamuoto ”mahdollisuuksien mukaan” tekee koko kaavamääräyksen mitättömäksi, eikä sellaista pidä käyttää. Arvokkaat luontokohteet on turvattava kaavassa yksiselitteisesti kieltämällä niiden heikentäminen.

Tavistholmen ja Korsholmen

Osayleiskaava-alueen merkittävimpiin luontoalueisiin sekä luontoarvojen että virkistyskäytön kannalta kuuluu Tavistholmenin ja Korsholmenin muodostama kokonaisuus. Sen luontoarvojen ja vapaan yleisen virkistyskäytön turvaamiseen on jatkosuunnittelussa syytä kiinnittää erityistä huomiota. Alue on varattu virkistyskäyttöön myös sekä voimassaolevassa maakuntakaavassa että oikeuskäsittelyn vuoksi viivästyneessä, mutta maakuntavaltuuston hyväksymässä Uusimaa 2050 -kaavassa.

Kaavaluonnoksen vaihtoehto 1 sisältää laajan pientalovaltaisen asuinalueen (AP) merkinnän Tavistholmenin saareen. Merkintä on maakuntakaavan vastainen ja syytä poistaa jatkosuunnittelusta.

Luonnosvaihtoehto 2:ssa Tavistholmeniin esitetty matkailualue (RM) ei sisällä kaavamääräyksiä eikä sen vaikutuksia pysty siksi tässä vaiheessa arvioimaan. Alueen arvo yleisessä virkistyskäytössä perustuu kuitenkin rakentamattomaan saaristoluontoon, eikä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia pidä heikentää rakentamalla. Mahdollinen lisärakentaminen on syytä pitää pienimuotoisena ja ohjata vain nykyisten rakennuspaikkojen yhteyteen. Riippumatta siitä, miten Tavistholmenin osalta jatkosuunnittelussa edetään, luontoselvitysten kokoomaraportissa (Salminen, J.) Tavistholmenin alueella tunnistetut arvokkaat luontokohteet on turvattava yksiselitteisillä heikentämisen kieltävillä kaavamääräyksillä.

Molemmissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa Korsholmen on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL). Tämä on alueen merkittävien luontoarvojen vuoksi hyvin perusteltua.

Vårdönniemi

Salminen J.: Loviisan Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan kokoomaluontoselvitys: ”Myös Vårdönniemi erottuu kaava-alueelta yhtenäisenä, vähän rakennettuna viheralueena, joka voidaan luokitella luonnon ydinalueeksi. Alueella esiintyy useita monimuotoisuuden kannalta huomionarvoisia lehtipuuvaltaisia lehtoja, jotka ovat kuitenkin ojitettuja (Salminen 2020). Vårdönniemi ja Vårdön saari on todettu vanhoissa selvityksissä lepakoille tärkeiksi alueiksi (Erkinaro 2009, Siivonen 2005).”

Vårdönniemeen suunniteltuja AP-alueita on syytä vähentää ja säilyttää yhtenäinen metsäalue rakentamattomana.

Vårdönniemen alueella luo-3 -aluerajaukset poikkeavat jonkin verran luontoselvityksen arvokkaiden kohteiden rajauksista. Jatkosuunnittelussa on varmistettava, että luontokohteiden arvot säilyvät ja arvokkaat kohteet sisältyvät kokonaisuudessaan luo-3 -alueisiin.

Vedenalaiset luontoselvitykset

Kaavaluonnoksissa on useita venesataman (LV) aluevarauksia. Kaava-aineistosta puuttuvat kuitenkin vedenalaiset luontoselvitykset. Nämä on syytä teettää vähintään suunniteltujen uusien venesatamien alueilta ennen kaavaehdotusta.

Soiden luontoarvojen kartoitus

Osayleiskaavan kokoomaluontoselvityksessä (Salminen, J.) todetaan seuraavasti:

5.2.2 Suot

Kaava-alueen soita ei ole inventoitu yhtä tarkasti kuin metsiä. Tarkkoja suotyyppejä ei ole juuri selvitetty […]”

Ilmeisesti tästä syystä kaavaluonnoksessa ei ole esitetty luo-alueina lainkaan soita, vaikka Salmisen selvityksen perusteella niillä saattaa esiintyä esim. uhanalaisia luontotyyppejä. Ennen kaavaehdotusvaihetta luontoselvityksiä on syytä täydentää tältä osin ja selvittää kaava-alueen soiden luontoarvot kattavasti.

Helsingissä 23.8.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja

Yhteystiedot:
va. toiminnanjohtaja Lauri Kajander
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22b A, 00210 Helsinki
uusimaa (a) sll.fi
p. 045 114 0088