Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavan päivitetystä luonnoksesta (Hausjärvi)

Hausjärven kunnalle nimen antanut järvi kuivatettiin ojittamalla 1960-luvulla. (Ilmakuva (c) MML 2021)

Uudenmaan piirin toimialue ulottuu Uudenmaan maakunnan lisäksi Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntiin, joista Uudenmaan piiriin kuuluvat Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki (Riihimäen ja Lopen yhdistykset) sekä Orimattila (Itä-Uudenmaan yhdistyksen toimialuetta). Piiri lausui Hausjärven kunnan Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksesta ja muistutti, että ajantasaiset luontoselvitykset pitäisi olla osallisten saatavilla jo kaavan ollessa nähtävillä.

LAUSUNTO 20.5.2021

Hausjärven kunta
kaavoitus@hausjarvi.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lausunto Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavan päivitetystä luonnoksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää Hausjärven kuntaa lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Kaava-aineiston perusteella käytössä olleet luonto- ja liito-oravaselvitykset ovat vuosilta 2009-2010. Yli kymmenen vuoden aikana luonnossa luontaisesti ja ihmistoiminnan seurauksena tapahtuneet muutokset ovat voineet vaikuttaa kaava-alueen luontoarvoihin. Kaavan luontoselvitykset on tarpeellisilta osin päivitettävä. Erityisesti tiedot liito-oravan esiintymisestä alueella on syytä saattaa ajan tasalle. Ajantasaisten selivitysten pitäisi myös olla mukana kaava-aineistossa, jotta niiden laatua voi arvoida ja ennen kaikkea kaavaa voi arvioida niiden tulosten perusteella.

Kuivatun Hausjärven luontoarvojen selvitysten kattavuudesta ei saa kuvaa kaavan liiteaineistoista. On oletettavaa, että kuivatun järven alueella on luhtaisuutta ja siihen liittyviä mahdollisesti suojeltavia luontoarvoja. Tämä on kaavan jatkotyössä syytä selvittää ja ottaa tarvittaessa kaavassa huomioon.

Kaava-alueen merkittävimmät luontoarvot olisi perusteltua turvata SL- eli suojelualuevarausmerkinnöillä. Nyt koko kaava-alueelle ei ole osoitettu yhtään uuden suojelualueen tarvetta ilmaisevaa kaavamerkintää.

Helsingissä 20.5.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja