Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­töyh­dis­tyk­sen ja asukkaiden aktiivisuudella parempi met­sä­suun­ni­tel­ma Kirkkonummelle

Kuntametsää Kirkkonumella
Kuntien metsät ovat arvokkaita niin ihmisille kuin luonnon monimuotoi­suudellekin. Metsät ovat myös hiilinieluja, kun niitä ei hakata. Brunberg, Kirkkonummi. Kuva: Laura Räsänen

Kirkkonummen kunnan kaikki metsät ovat käytännössä virkistysmetsiä. Kunnanvaltuuston hyväksymän metsästrategian mukaan virkistysmetsissä puutavaran saamisen pitäisi olla alisteista virkistyskäytölle, luontoelämyksille ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle.

Metsäsuunnitelma tehtiin vuonna 2019 kymmeneksi vuodeksi. Luonnos oli talousmetsä- ja hoitopainotteinen, vaikkei sisältänytkään avohakkuita. Kunta järjesti keskustelutilaisuuden, jonka erittäin aktiivisessa keskustelussa esitettiin monipuolisia kysymyksiä ja vasta-argumetteja hakkuille omissa lähimetsissä tai laajemmin. Vain yksi noin kahdestakymmenestä ilmoitti kannattavansa hakkuita aina ja kaikkialla. Salissa nousi hämmästyksen kohaus, kun selvisi, että metsissä tehdään hakkuita ja muita toimenpiteitä vain niiden itsensä takia, ne eivät käytännössä tuo kunnalle tuloja.

Metsäsuunnitelmaan tehtiin 27 muistutusta ja kaksi lausuntoa ja valtaosassa vaadittiin kaiken tai tietyn kohteen silleen jättämistä. Yhdessäkään ei tuettu hakkuita kunnan metsissä, vaikka ne jossain määrin hyväksyttiinkin välttämättömänä pahana. Lisäksi ympäristöyhdistys ja lukuisat asukkaat kirjoittivat paikallislehteen ja suoraan luottamushenkilöille useissa prosessin vaiheissa.
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ja Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri tekivät lausunnon, jossa oli 50 sivua kuviokohtaista luontotietoa. Yhdistykset painottivat sitä, että kunnan talouden kannalta järkevin päätös olisi luopua metsien hakkuista ja ”hoidosta” kokonaan. Metsien pitäisi antaa kehittyä luontaisesti, lukuunottamatta turvallisuushakkuita eli vaarallisten puiden poistoa muun muassa reittien ja teiden varsilta.

Hyväksytty metsäsuunnitelma on luonnosta parempi. Aktiivisimmin puolustettuja alueita poistettiin kokonaan käsittelyiden piiristä ja arvokkaita kuvioita siirrettiin hakkuiden ulkopuolelle.

Pääongelmat kuitenkin jäivät: liikaa luonto-, maisema- ja virkistysarvoille haitallisia hakkuita ja muita toimenpiteitä. Merkittävä parannus oli päätös, että metsiä koskevat päätökset tulevat jatkossa julkisesti nähtäville. Luontojärjestöjen toimittamalla lähes tuhannen metsätalouskuvion luontotietoaineistolla ei ollut juurikaan vaikutusta ehdotettuihin toimenpiteisiin. Tosin ne luvattiin huomioida yksityiskohtaisempia toimepidesuunnitelmia tehdessä. Tähän vaikuttamistyöhön on siis palattava jatkossakin.

Juuri ennen lehden painoon menoa tuli ensimmäinen toimenpidesuunnitelmaluonnos nähtäville. Siinä esitetään hakkuita arvokkaiksi toteamillemme alueille – lupauksen vastaisesti.

Veikkolanpuron hakkuita huhtikuussa 2020
Veikkolanpuron hakkuita keväällä 2020. Kuva: Marjokaisa Piironen

Hakkuut kesken asemakaavoitusta yllättivät

Kirkkonummen Veikkolanpuron asemakaavaprosessi oli ja on edelleen kesken ja luontoselvitykset puutteellisia. Silti luonnoltaan arvokkaalla yksityismaalla kaadettiin jopa maakunnallisesti arvokkaaksi katsottua metsää huhtikuussa 2020.

Luonnon monimuotoisuutta heikentävissä hakkuissa ei valitettavasti ole mitään erikoista. Tapauksesta teki poikkeuksellisen niiden alkaminen ilman ennakkovaroitusta ja lukuisat hakkuiden tarkkailijat.

Jos yleiskaavassa tai asemakaavan valmistelua varten olisi asetettu toimenpiderajoitus, hakkuut olisivat vaatineet maisematyöluvan. Toimenpiderajoitus olisi tärkeää asettaa aina koko yleiskaavan alueelle. Jos sitä ei ole asetettu yleiskaavaa tehtäessä, tulisi se asettaa ainakin asemakaavan valmistelua varten, jottei luontoarvoja voida hävittää kenenkään tietämättä.

Yleiskaavassa asumiseen osoitettu (AP) alue ei myöskään vaatinut metsänkäyttöilmoitusta. Yleiskaavan AP-aluetta ei ole tarkoitus rakentaa kokonaan, vaan asemakaavoituksessa siitä rajataan muun muassa katu- ja viheralueita.

Osa metsästä on edelleen pystyssä. Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin valitus on oikeuden käsittelyssä. Kunta on tehnyt tutkintapyynnön hakkuista.

Laura Räsänen, puheenjohtaja
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ja
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

SEURAA!

• Metsänkäyttöilmoitus tulee tehdä kaavoittamattomilta alueilta sekä yleiskaavassa metsäisiksi kaavoitetuilta alueilta.
• Metsänkäyttöilmoitukset ovat kaikkien nähtävillä: metsaan.fi/karttapalvelut > Metsänkäyttöilmoitukset
• Maisematyölupien esillepano onkuntakohtaisia.

Kirjoitus on ilmestynyt Uudenmaan Luonnonsuojelijassa 1.3.2021.

Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksen jäsenenä suojelet omaa lähiluontoasi. Mikäli et ole vielä jäsen, liity nyt!