Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Espoo-Salo -oikorataan kytkeytyvistä Lohjan osay­leis­kaa­va­muu­tok­sis­ta

Liito-oravametsät jäämässä junan alle. Kuva: Maria Westerman

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa Espoo-Salo -oikorataa koskevista Lohjan osayleiskaavamuutoksista, että luontoselvitykset ja ekoyhteydet ovat riittämättömiä. Korostamme, että junalla ei voida ajaa luontoarvojen yli, jotka nyt kyseessä olevien osayleiskaavojen kohdalla ovat moninaiset ja runsaslukuiset.

Lohjan kaupungille

15.9.2020

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin lausunto Espoo-Salo-oikorataa koskevista Lohjan osayleiskaavamuutoksista Y5, Y7 ja Y8

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri lausuu Lohjan osayleiskaavamuutoksista Y5, Y7 ja Y8 maakunnallisesta näkökulmasta, ja sen paikallisena yhdistyksenä Lohjan seudun ympäristöyhdistys antaa asiassa oman laajemman  lausuntonsa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa, että Espoo-Salo -oikoradan hanketta koskevat ympäristövaikutukset ovat ilmeisen haitallisia nyt kyseessä olevien Lohjan osayleiskaava-alueiden ympäristöarvoille.

Ns. “tunnin junaa” koskevan YVA-ohjelman luontoympäristön arvioinnista käy ilmi, että suunnitellun rataosuuden vaikutusalueesta huomattava osa on metsää (>70% osuudella Espoo-Salo) ja vain 20% on rakennettua ympäristöä. Nämä metsät ja hanketta ympäröivät metsät viheryhteyksineen ovat tärkeitä elinympäristöjä lukuisille eri lajeille.

Luontoarvojen tärkeys

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri korostaa, että junalla ei voida ajaa luontoarvojen yli, jotka nyt kyseessä olevien osayleiskaavojen kohdalla ovat moninaiset ja runsaslukuiset. Rata toisi mukanaan myös lisärakentamista, mikä ei ole kaikilta osiltaan kestävää. 

Uudenmaan liittokin toteaa aloitusvaiheen osayleiskaava Y5:ttä koskevassa lausunnossaan, että ”kaavaa varten on laadittu luontoselvitys, Natura-arviointi ja lepakkoselvitys. Selvitykset osoittavat alueella olevan moninaisia luontoarvoja. Ne tulee kaavaratkaisussa turvata. Alueen huono rakennettavuus ei saa johtaa ratkaisuihin, joilla rakentamista ohjataan alueille, joiden rakennettavuus on muuta aluetta parempi, mutta joiden luontoarvojen säilyttäminen on selvitysten perusteella asetettava etusijalle.”

Nyt ehdotusvaiheessa olevien Lohjan osayleiskaavamuutosten tulee noudattaa maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n säännöksiä ympäristöhaittojen vähentämisestä sekä luonnonarvojen vaalimisesta. Tämän saavuttamisessa riittävillä ja ajantasaisilla luontoselvityksillä on tärkeä asema.

Riittämättömät luontoselvitykset

Jo tunnin junaa koskevan hankkeen YVA-ohjelmassa todetaan, että ratalinjausten alueella elää useita EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajeja. “Koska näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla kielletty, ne tulee ottaa huomioon kaikessa maankäytön suunnittelussa.” 

Osayleiskaavamuutoksia Y7 ja Y8 koskeva luontoselvitysten täydennys koskien liito-oravia on puutteellinen. Luontoselvitystä täydennettiin maastokäynnin 14.-16.4.2020 pohjalta. Liito-oravan elinympäristöjä selvitettiin havainnoimalla lajin papanoita järeiden puiden alta ja luontoselvitysten täydennyksen lopputulos on: “Liito-oravista ei tehty havaintoja tarkistettavilla alueilla”. Esimerkiksi Nummi-Pusulan eteläosien Raatin alue (katso kuva 1) on merkittävää liito-oravien pesä- ja ruokapuiden aluetta, jota osayleiskaavamuutoksessa Y8 eikä sen luontoselvityksissä ole huomioitu lainkaan.

Kuva 1. Raatin alueen liito-oraville Turun moottoritien (kuvassa oikealla) rakentamisen aikana perustetut suojelualueet (kuvassa vasemmalla) jäisivät kokonaan oikoradan alle. Ajantasaisia osayleiskaavamuutoksiin vaikuttavia luontoselvityksiä Raatin alueelta ei ole lainkaan tehty. Kuva: Maria Westerman

Huomautamme, että liito-oravien ohella muitakaan osayleiskaava-alueella olevia lajeja ei ole selvitetty tarkemmin luontoselvityksin. Esimerkiksi lintukartoitusta ei ole uusittu lainkaan sitten vuoden 2003 luontokartoituksen, kuten Hakki ry totesi jo aloitusvaiheen lausunnossaan. Pelkkä maininta tai viittaus E18-moottoritien rakentamisen aikaisiin luontoselvityksiin ei ole riittävää lajien elinympäristöjen nykytilan arvioimiseksi hankkeen vaikutusalueella, vaan ajantasainen nykytilan kartoitus riittävällä aikavälillä on tarpeen. Nämä luontoselvityksiä koskevat puutteet tulee ehdottomasti korjata ja osayleiskaava tuoda korjattuna uudelleen nähtäville. 

Puuttuvat ekoyhteydet

Oikorata toteutuessaan katkaisee ekoyhteyksiä. Oikoradan ja jo olemassa olevan moottoritien yhteisvaikutus ekoyhteyksien katkeamiseen tulee erityisesti huomioida uusien ekoyhteyksien luomisella alueilla, joilla luontaiset ekoyhteydet katkaistaan.

Osayleiskaavamuutoksen Y8 osalta on selvää, että osayleiskaava-alueelle tarvitaan yksi ekoyhteys lisää sekä moottoritien että radan yli (katso kuva 2).

Kuva 2: Osayleiskaavamuutokseen Y8 on lisättävä yksi ekoyhteys lisää sekä moottoritien että oikoradan yli. Kuva: Luonnonsuojeluasiantuntija Jyri Mikkola.

Lisäksi Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan muutokseen Y7 sisältyvällä ratatunnelin sisäänmenolla ja suuaukkojen louhinnalla on olemassa olevaa luonnonsuojelualuetta pirstova vaikutus, jota ei ole huomioitu kaavoituksessa. 

Yhteenveto

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa Espoo-Salo -oikorataa koskevista Lohjan osayleiskaavamuutoksista, että luontoselvitykset ja ekoyhteydet ovat riittämättömiä sen varmistamiseksi, että yleiskaavan sisältövaatimuksena olevat ympäristöhaittojen vähentämisen sekä luonnonarvojen vaalimisen tavoitteet saavutetaan MRL:n ja hyvän kaavoitustavan mukaisesti. Vaadimme siten näiden puutteiden korjaamista sekä selvitysten ja korjatun kaavan lausunnolle. 

Lisätietoja

– ympäristöjuristi Maria Westerman, puhelin 045 1140 088, maria.westerman@sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI

Laura Räsänen, puheenjohtaja            

Tapani Veistola, erityisasiantuntija