Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Peabin kiviaines- ja be­to­ni­jä­te­hank­keen lupahakemuksesta Vantaalla

Luontoarvot jäävät kiviaineksen varjoon.

24.7.2020

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Viitaten kuulutukseenne verkkosivuillanne 17.6.2020 Dnro ESAVI/10878/2020

Lausunto Peab Industri Oy:n hakemuksesta kallion louhinnan, louheen murskauksen ja betonijätteen käsittelyn ympäristöluvasta, maa-ainesluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta Vantaalla

Piirin mielestä Vantaan Seutulan seudulle tuleva uusi kiviaines- ja betonijätehanke on moniongelmainen. Sille ei pitäisi hakemuksen tiedoilla antaa lupaa. Siltä varalta että lupa kuitenkin annetaan, piiri esitti monia haittoja vähentäviä lupaehtoja.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri tarkastelee tässä loma-aikana annetussa lausunnossa asiaa maakunnallisen luonnonsuojelun näkökulmasta. Haitankärsijöillä ja heitä edustavilla tahoilla on luultavasti vielä enemmän yksityiskohtaisia huomioita ja vaatimuksia.

Yleistä

Seutulan seutu on jo ennen tätäkin suurta ja pitkä-aikaista hanketta hyvin moniongelmainen. Alueella on jo monia toimintoja ja niiden aiheuttamia kiistoja.

Hankkeen yva-selostuksesta totesimme 24.1.2019: ”Asutukseen ja virkistyskäyttöön kohdistuu monia merkittäviä kielteisiä vaikutuksia, jotka selostuskin toki tunnistaa. Harvan yvan vaihtoehtovertailun yhteenvetotaulukko on näin punainen. Ikävää on, että nyt valitut vaihtoehdot eivät olleet vaikutusten suhteen riittävän erottelevia. (Tulevissa yva-hankkeissa on tärkeää harkita hankealueen alueellista jakoa ja toiminta-ajan rajoituksia.) Hankekokonaisuuden toteuttamiskelpoisuuden varmistamiseksi monien päästöjen vähentämiseksi tulee jatkotyössä pohtia konkreettisempia lieventämistoimia (esimerkiksi edellä viittaamamme itäosan ja muiden reunametsien säästäminen). Myös hankkeen ajoitusta suhteessa muihin lähialueen hankkeisiin kannattaa pohtia.”

Myös Uudenmaan ELY-keskus esitti yvan päättäneessä perustellussa päätelmässään monia vaatimuksia jatkosuunnittelua varten.

Piiri esittää, että jos lupa ylipäätänsä myönnetään, perustellun päätelmän suositukset siirretään lupaan sitovina lupaehtoina.

Kaavoitus

Koko hakemusalueen suhde voimassa oleviin kaavoihin tulee tarkastaa YSL 12 §:n mukaisesti. Osa aluetta on hakemuksen mukaan Vantaan voimassa olevan yleiskaavan M-aluetta.

Piiri toteaa, että tällainen toiminta ei sovi yleiskaavan M-alueelle.

Melu ja tärinä

ELY-keskus toteaa perustellussa päätelmässään:Hankkeen melu- ja tärinävaikutukset on arviointiselostuksessa arvioitu suuriksi.”

Kuormauksesta ja liikenteestäkin tulee häiriötä. Yksi ongelma ovat lastauksessa peruuttavien kuorma-autojen varoituspiippaukset, jotka kuuluvat kauas ja ovat erittäin häiritseviä.

Piiri esittää, että hankkeen haitallisuuden vuoksi toiminta-aikoja rajataan murskauksien, porauksen, rikotuksen, räjäytysten, kuormausten ja liikenteen osalta ma-pe klo 8.00 – 18.00 (viikonloput ja pyhäpäivät kokonaan rauhoitettuna).

Melun seurannasta ELY-keskus totesi: ”Toiminnan aiheuttaman melun seurannan kannalta alue on haastava,

koska alueella on runsaasti muita melua aiheuttavia toimintoja. Tästä syystä meluseurantaa alueella tulisi tehdä yhteismeluselvityksin, niin mittauksin, kuin laskennallisesti. Meluseurannan toteuttaminen ja raportointi tulee suunnitella hyvin, jotta siitä on mahdollisimman paljon hyötyä toiminnan suunnitteluun käytännössä.”

Piiri esittää, että jos hankkeelle myönnetään lupa, alueella toteutetaan jatkuvatoiminen melumittaus, jossa ovat liikenteen ja muiden hankkeiden yhteisvaikutukset mukana. Hyvä käytäntö olisi, että mittaustulokset tulisivat reaaliaikaisesti internetiin.

Liikenne

ELY-keskus totesi perustellussa päätelmässään: ”Kun huomioidaan alueen nykyiset liikennemäärät ja asukkaiden kokema viihtyisyys- ja liikenneturvallisuushaitta, voidaan lisääntyvän liikenteen kokonaisvaikutusta pitää erittäin merkittävänä. Kehä IV vähentäisi toteutuessaan liikennemääriä alueen sisäisellä tieverkolla, mutta sen toteutumiselle ei ole vielä varmaa aikataulua.”

Piiri esittää, että alueen liikennettä ja sen turvallisuutta pohdittaisiin kriittisesti alueen sijaintipaikan toteuttamiskelpoisuutta harkittaessa. Toissijaisesti tästä syystä ja melun takia liikennettä olisi syytä rajoittaa ma-pe klo 8.00 – 18.00 väliseen aikaan.

Vedet

Pintavesistä ELY-keskus totesi perustellussa päätelmässä: ”Ottaen huomioon Tuusulanjoen kalataloudellinen arvo sekä potentiaali mm. taimenen lisääntymisalueena, tulee toiminnan jatkosuunnittelussa lähteä siitä, ettei kuormitus Tuusulanjokeen lisäänny.” … ”Hankkeen vesienhallintasuunnitelmassa esitetyt

vesienkäsittelymenetelmät (laskeutusallas ja biosuodatus) vaikuttavat hyviltä ratkaisuilta toiminnasta syntyvä kuormitus huomioiden, ja ne tulee toteuttaa. Toiminnan vesistövaikutuksia tulee tarkkailla YVA-selostuksessa esitetyllä tavalla.”

Pohjavesistä ELY-keskus esittää perustellussa päätelmässä: ”Lupavaiheessa tulee määrätä pohjaveden tarkkailuohjelma arviointiselostuksessa esitetyn ohjelman pohjalta.”

Pohja- ja pintavesien tarkkailusuunnitelmaa ei nyt kuitenkaan ole nähtävillä, koska se on henkilötietojen takia salattu. Henkilötiedot voisi kuitenkin poistaa esim. yliviivauksella.

Piiri esittää, että vesien tarkkailusuunnitelmasta kuullaan henkilötietojen poiston jälkeen.

Piiri esittää, että jos hankkelle annetaan lupa, pintavesien seuranta toteuttaisiin jatkuvatoimisesti. Näin häiriötilanteetkin tulisivat hallittua (ainakin ravinteet, johtavuus, pH). Hyvä käytäntö olisi saada tiedot reaaliaikaisesti internetiin.

Alueen rajaus luontoarvojen ja muinaismuiston kannalta

ELY-keskus totesi perustellussa päätelmässä: ”Luontoselvityksen suositukset on syytä huomioida jatkosuunnittelussa. … Hankealueen rajaaminen voimajohtolinjaan säilyttäisi hankealueen eteläpuoleisen metsän leveyden. Samalla säästyisivät alueen luontoselvityksessä säästettäväksi suositellut voimalinjan itäpuolella sijaitsevat kasvikuviot. Jatkosuunnittelussa on syytä harkita hankealueen rajaamista voimajohtolinjaan. Tämä tukisi myös alueella sijaitsevan muinaisjäännöksen koskemattomuutta. … Alueella sijaitseva kiinteä muinaisjäännös on syytä säilyttää koskemattomana.”

Piiri esittää, että jos hanke saa luvan, luontoselvityksen suositukset (yva-selostuksen liite 12) toteutetaan sitovina lupaehtoina. Tämän hankealueen itäosan rauhaan jättäminen tukisi myös muinaismuistona olevaa maantietä sekä tukisi hankealueen itärajalla olevia maakuntakaavan ulkoilureitti- ja asemakaavan lähivirkistysaluemerkintöjä. Muutenkin hankealueen reunoihin kannattaa jättää metsää, joka toimisi suojapuustona.

Tarkkailuohjelma

Tarkkailuohjelmaa ei ole esitetty nyt riittävän selvästi: kuka tekee mitä missä milloin ja millä tekniikalla?

Vesien tarkkailusuunnitelma on pistetty salaiseksi henkilötietojen takia.

Piirin mielestä tällaisissa hankkeissa on aika siirtyä melun ja vesien osalta jatkuvatoimisiin automaatteihin, joista tiedot tulisivat suoraan internetiin.

Piiri esittää, että tarkennetusta tarkkailuohjelmasta järjestetään täydentävä kuuleminen.

Töidenaloittamislupa

Töiden aloittamislupaa ei tule antaa mahdollisen muutoksenhaun ajaksi. Hankkeeseen liittyy ristiriitoja. Töiden aloittaminen aiheuttaisi haittoja ympäristölle ja asukkaille sekä voisi tehdä muutoksenhakua merkityksettömäksi. Aloittamislupaa ei ole erityisesti perusteltu.

Piiri esittää, että töidenaloittamislupaa ei myönnetä.

Yhteenveto

Piirin mielestä lupaa ei voi hakemuksen tiedoilla antaa (kaavatilanteen epäselvyys, tarkkailuohjelman puute jne.).

Jos lupa kuitenkin myönnetään, hankkeen haittoja tulee vähentää perustellun päätelmän ja tässä lausunnossa esittämillämme lupaehdoilla.

Töidenaloittamisluvan antamiselle ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei ole perusteita.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Jouni Lamminmäki Tapani Veistola

varapuheenjohtaja erityisasiantuntija