Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto maantien 152 välillä Hä­meen­lin­nan­väy­lä – Tuusulanväylä koskevan hankkeen yva-se­los­tuk­ses­ta

Maantien yva jätti yhä monta asiaa sumeaksi.

18.6.2020

Uudenmaan ELY-keskukselle

Viitaten lausuntopyyntöönne 17.4.2020 UUDELY/12908/2019

Lausunto maantien 152 välillä Hämeenlinnanväylä – Tuusulanväylä koskevan hankkeen yva-selostuksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa maantien 152 välillä Hämeelinnanväylä – Tuusulanväylä koskevan hankkeen yva-selostuksesta seuraavaa.

Katsomme, että hankkeen yvassa on edelleen seuraavat hankkeen nimen harhaanjohtavuutta, luontotietoja, ekologisia yhteyksiä, aikataulua ja vaihtoehtoja koskevat puutteellisuudet, jotka olisi tullut ottaa huomioon yva-selostusvaiheessa.

Hankkeen nimen harhaanjohtavuus

Totesimme jo hankkeen yva-ohjelmaa koskevassa lausunnossamme, että hanketta koskevissa asiakirjoissa annetaan virheellisesti kuva, että hankkeessa olisi kyse maantien 152 parantamisesta välillä Hämeenlinnanväylä – Tuusulanväylä kun todellisuudessa kyse on kuitenkin kokonaan uuden MT 152:n osaksi tulevan tieyhteyden rakentamisesta tälle välille. Yhteysviranomainenkin toteaa hankkeen yva-ohjelmaa koskevassa lausunnossaan, että “termi [maantien 152 parantaminen] ei tosiaan sovi kyseessä olevaan hankkeeseen kovin hyvin.”

Näemme edelleen selkeyden ja läpinäkyvyyden vuoksi, että nimenmuutos olisi tullut ottaa huomioon myös yva-selostuksessa, jotta jo hankkeen nimestä kävisi ilmi mistä hankkeessa on todellisuudessa kyse.

Luontotiedot

Katsoimme jo hankkeen yva-ohjelmaa koskevassa lausunnossamme, että hankkeen vaikutusalueen luontoselvitykset olivat puutteelliset. Luontotiedoissa oli Vantaan osalta isoja maastossa tutkimattomia katvealueita niin tehtyjen lajiselvitysten kuin luontotyyppipohjaisten selvitystenkin osalta. Hankkeen yva-selostuksessakin todetaan, että “suunnittelun aikana tarkentuneen tiedon perusteella oli selvää, että alueella on paikoin merkittäviä luontoarvoja tai viitteitä niistä. Näitä kohteita oli erityisesti Reunan ja Tuusulanjokilaakson alueilla.”

Luontotietoja onkin täydennetty hankkeen yva-selostuksessa yhteysviranomisen kehotuksesta, mutta näemme edelleen ongelmana uuden maastokauden puuttumisen luontoselvityksistä. Tämä selkeä puute käy ilmi muun muassa lepakkoja koskevien selvitysten kohdalla, joista yva-selostuksessa todetaan, että “lepakkoselvitykset alkoivat kuitenkin lepakoiden pesimäajan suhteen niin myöhään, että yksin niiden perusteella ei voi tunnistaa pesimäalueita.” Näin ollen lepakkoja koskevat selvitykset eivät anna todenmukaista ja kokonaista kuvaa lajien esiintymisestä alueella. Uuden maastokauden lisääminen yva-menettelyyn olisi korjannut tämän puutteen.

Ekologiset yhteydet

Yhteysviranomainen korostaa yva-ohjelmaa koskevassa lausunnossaan, että “[ympäristövaikutusten] arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota viheryhteyksiin ja ekologisiin yhteyksiin.” Pääkaupunkiseudun ekologiset yhteydet ovat jo ennestään heikentyneitä ja näitä olisi tullut käsitellä yva-selostuksessa seikkaperäisemmin kuin vain selostuksessa esitetyn puolen sivun verran.

Katsomme siten, että yva-selostuksessa ei ole vastattu yhteysviranomaisen korostamaan tarpeeseen huomioida ekologisten yhteydet hankkeen vaikutusalueella.

Hankkeen aikataulu

Esitimme hankkeen yva-ohjelmaa koskevassa lausunnossamme hankkeen aikataulun pidentämistä uuden vaihtoehdon selvittämisen ja luontoselvitysten täydennystarpeiden vuoksi. Kuten jo totesimme hankkeen vaikutusalueen luontoselvitysten osalta, uusi maastokausi olisi ollut tarpeellinen luontoselvitysten täydentämisessä.

Vaihtoehdot

Hankkeen suurin ongelma oli vaihtoehtojen valinnassa: katsomme, että luonnolle parhaat vaihtoehdot ja esimerkiksi länsiosan tunnelointi on jätetty selvittämättä.

Lisätietoja

  • metsätalousinsinööri Jyri Mikkola, puhelin 0400 372 433, jyri.mikkola (a) sll.fi
  • ympäristöjuristi Maria Westerman, puhelin 045 1140 088, maria.westerman(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija