Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto St1 Oy:n polt­to­nes­te­ter­mi­naa­lia ja laituria Inkoon Joddbölessä koskevan hankkeen yva-ohjelmasta

Yva ilman muita vaihtoehtoja kuin hanke tehdään tai ei, siinä on mielikuvituksen puutetta. Piiri esitti myös pieniä lisäyksiä Inkoon Joddbölen uuden laiturin ympäristövaikutusten tutkimusohjelmaan.

30.4.2020

Uudenmaan ELY-keskukselle

Viitaten kuulutukseenne UUDELY/3206/2020

Lausunto St1 Oy:n polttonesteterminaalia ja laituria Inkoon Joddbölessä koskevan hankkeen yva-ohjelmasta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa hankkeen yva-ohjelmasta seuraavaa.

Vaihtoehtovertailu

Kaikissa yva-hankkeissa voi tehdä hankkeesta arviointia varten enemmän vaihtoehtoja kuin vain 0 ja 1 eli hanke tehdään tai sitten ei. Ohjelmassa mainittiin, että yhtiön muitakin alueella sijaitsevia tontteja oli tarkasteltu, mutta ne oli hylätty. Jonkun niistä voisi kuitenkin ottaa vaihtoehtovertailuun mukaan, jotta nähtäisiin onko todella näin. Lisäksi vaihtoehtoja voisi tehdä käsiteltävien materiaalien määrän mukaan. Selostuksessa pitäisi perustella myös miksi Fortumin syväsatama ei käy tähän tarkoitukseen.

Hankkeen vaikutukset ympäröivään luontoon

Hankealue sijaitsee Inkoon saariston reunalla. Alueella esiintyy tyypillisiä saariston pesimälintuja, joista monet kuuluvat suojelullisesti huomionarvoisiin vesi- ja saaristolajeihin. Näistä mainittakoon tukkasotka (Aythya fuligula), haahka (Somateria mollissima), isokoskelo (Mergus merganser), punajalkaviklo (Tringa totanus) ja kalatiira (Sterna hirundo). Ne ovat herkkiä esim. öljyonnettomuuksille. Alueen eteläpuolella noin 500 metrin etäisyydellä sijaitsee Storramsjönsaari, joka on metsäinen. Lähimmät Natura 2000 -alueet sijaitsevat 3 km lounaaseen (SAC) ja 5,5 km kaakkoon (SPA, SAC). Osa Eli-saaren alueesta on suojeltu myös yksityisenä luonnonsuojelualueena (YSA013393).

Koska hankealue sijaitsee jo olemassa olevalla Joddbölen teollisuusalueella, yva-ohjelmassa tyydytään ympäristöarvojen osalta toteamaan, että ”hankealue on jo vahvasti satama-, louhinta- ja liikennekäytössä, eikä alueella ole erityisiä luontoarvoja”. Kuitenkaan näitä luontoarvoja ei ole yva-ohjelmaa varten kuvattu eikä selvitetty, jotta edes näin karkea johtopäätös voitaisiin tehdä. Tällaisilla alueilla voi olla periaatteessa esimerkiksi uusielinympäristöjä sekä niillä esiintyvää erikoistakin kasvi- ja hyönteislajistoa. Siksi on tärkeää tarkastaa tilanne maastossa.

Vaikutukset liikenteeseen

Hankkeella tulisi olemaan suuria vaikutuksia koko Uudenmaan liikennejärjestelmään. Arvioinnissa tulee siksi selvittää koko hankekokonaisuus ja sen vaikutukset niin Inkoon sataman alueella kuin myös muualla Uudellamaalla, johon kemikaalien kuljetusten on YVA-ohjelman mukaan suurelta osin tarkoitus suuntautua. Pääkysymys on: mikä vaikutus lisääntyneellä raskaalla liikenteellä on olemassa olevalle tieverkostolle ja sen ympäristölle?

Hankkeen öljy- ja kemikaalivahinkojen riski

Öljy- ja kemikaalivahingot ovat hankkeen isoin riski polttonesteterminaalin ja laiturin läheiselle ympäristölle. Lisäksi levitessään öljy aiheuttaa laajemmallekin meri- ja pohjavesialueelle pilaantumista. Pintavesien tila Inkoon sisävesillä, johon hankealuekin kuuluu, on jo nykyiselläänkin välttävä.

Inkoon sataman läheisyydessä mitattiin vuonna 2017 ELY-keskuksen toimesta vuosikeskiarvoa koskevan ympäristönlaatunormin hieman ylittäviä pitoisuuksia tributyylitinaa vesinäytteissä. Tätä asiaa pitäisi erityisesti tarkata, varsinkin jos hankkeesta tulee ruoppaustarpeita.

Yva-ohjelman mukaan Inkoon sataman kautta kulkee jo nykyisellään jopa 2,3 miljoonaa tonnia rahtiliikennettä vuodessa. Tämän ennustetaan kasvavan uuden polttoaineterminaalin ja laiturin rakentamisen myötä. Öljyvahinkojen osalta lausunnossa todetaan vain hyvin lyhyesti, että “Vahinkotilanteissa toiminnasta voi teoriassa aiheutua päästöjä maaperään tai mereen, mutta niihin on varauduttu mm. imeytysaineella ja öljypuomeilla”. Öljyvahinkojen ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä että öljyntorjuntatoimenpiteistä öljyvahinkojen sattuessa tulee tehdä kattava kuvaus yva-selostukseen.

Lisätietoja

  • erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (s) sll.fi
  • ympäristöjuristi Maria Westerman, puhelin 045 1140 088, maria.westerman (s) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija