Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vantaan ajankohtaisten met­sä­suun­ni­tel­mien ongelmista

Vantaan Petikon metsän luonnonarvoja. Keijo Savola.

Uudenmaan piirin ja Vantaan yhdistyksen asiantuntijat kirjoittivat tekniselle lautakunnalle ajankohtaisten metsäsuunnitelmien haasteista.

20.4.2020

Arvoisa Vantaan teknisen lautakunnan jäsen tai varajäsen

Vantaan ajankohtaisten metsäsuunnitelmien ongelmista

Kokouksenne 22.4.2020 asialistalla on keväällä 2019 uuteen valmisteluun palautetun Myyrmäen ja Avipoliksen suuralueiden metsäsuunnitelman hyväksyminen. Hieman muutettuun suunnitelmaan sisältyy yhä merkittäviä ongelmia, joiden takia suunnitelmaa on syytä jalostaa ennen sen hyväksymistä.

Ennakkoluonteisesti katsomme tarpeelliseksi informoida lautakuntaa myös Tikkurilan, Koivkylän ja Korson suuralueiden metsäsuunnitelmaluonnoksen vuorovaikutukseen liittyvistä ongelmista.

MYYRMÄEN JA AVIAPOLIKSEN METSÄSUUNNITELMIEN ONGELMAT

Ongelma 1) Suunnitelmassa esitetään edelleen toimenpiteitä, jotka ovat luontoarvojen huomioinnin osalta ristiriidassa Vantaan metsänhoitoperiaatteiden kanssa. Huonosti perusteltuja toimenpiteitä on lisäksi edelleen esitetty myös yleiskaavaehdotuksen luo-alueille (mm. Alkärrin laajennus, Petikon luo-alue) sekä jopa SL-varauksille (mm. Karhusuo, Raappavuori).

Luontojärjestöjen muistutuksessa yksilöityjä erityisen ongelmallisia toimenpiteitä on jonkin verran poistettu uudessa valmistelussa. Jäljelle jääneistä erityisen huonosti perusteltuja ovat seuraaville kuvioille esitetyt toimenpiteet:

-kuvio 1629 (monipuolinen lehtipuuvaltainen sekametsä, osin lahokaviosammalen ydinaluetta)

-kuvio 1694 (Friimetsän suojelualueen reunametsä, pääosin lahokaviosammalen ydinaluetta)

-kuvio 1696 (Friimetsän suojelualueen reunametsä)

-kuvio 1764 (erittäin arvokas METSO I-luokan lehtovaltainen kuvio)

Friimetsän kuvioiden 1694 ja 1696 harvennushakkuita perustellaan sillä, että ne ovat yleiskaavaluonnoksessa 2020 AP-varausta. On syytä todeta, että kaavan ympäristövaikutusten arvioinnissa on erikseen todettu tarpeelliseksi rajata perusteltun suojelualueen ympärille rajkentamatonta virkistysaluetta.

Luontoarvoiltaan erittäin merkittävän Petikon kuvion 1764 osalta perusteita on esitettyjen toimenpiteiden (myrskytuhopuiden korjuu ja harvennushakku) sijasta korkeintaan sille, että kuvion läpi kulkevan pikkupolun päälle kaatuneista parista järeästä puunrungosta sahataan pätkä pois polun kohdalta – muuta toimenpidetarvetta kuviolla ei ole (ja muut toimenpiteet olisivatkin metsähoidon periaatteiden vastaisia).

Korjausesitys: Yleiskaavaehdotuksen luo-alueille esitettyjen toimenpiteiden osalta on syytä tehdä tarkastelu, jossa luovutaan ei-välttämättömistä hakkuista ja hoitotoimista ja ohjeistetaan jäljelle jäävät erityisen perustellut toimenpiteet sellaisiksi, että luo-alueiden luontoarvoille koituvat haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Ratkaisuista on syytä kuulla myös ohjausryhmän luontojärjestöjä.

Lisäksi esitämme, että toimenpiteistä kuvioilla 1620, 1694 ja 1696 luovutaan ja kuvion 1764 toimenpiteeksi rajataan vain pikkupolun päälle kaatuneiden muutamien järeiden puiden pätkäisy polun kohdalta.

Ongelma 2) Suunnitelmassa on esitetty ei-välttämättömiä toimenpiteitä useisiin lahokaviosammalen suojelusuuunnitelmassa lajin ydinalueiksi todettuihin, yleensä muitakin luontoarvoja omaaviin metsiin. Suojelusuunnitelma on valmistunut vasta alkuvuodesta 2020, joten sen tietoja ei ole ollut mahdollista huomioida suunnitelmaluonnoksen ohjausryhmäprosessoinnissa tai osallisten muistutuksissa.

Korjausesitys: Lahokaviosammalen ydinalueille sekä lajille potentiaalisesti soveltuviksi arvioitujen metsäkuvioiden toimenpiteet tulee vielä läpikäydä, jotta mahdolliset ristiriidat lajin suojelutavoitteiden kannalta saadaan minimoitua. Tarvetta on myös lahopuun jätön ohjeistukselle.

Ongelma 3) Linnaisten omakotiyhdistyksen muistutuksessa esitetty huoli lukuisista haitallisiksi tai tarpeettomiksi koetuista hakkuu- ja hoitoesityksistä on sivuutettu täysin.

Korjausesitys: Metsäsuunnitelmaa tulee Linnaisten osalta muokata siten, että perustelluin osa omakotiyhdistyksen huolesta tulee huomioitua.

TIKKURILAN, KOIVUKYLÄN JA KORSON METSÄSUUNNITELMALUONNOS

Tikkurilan, Koivykylän jaa Korson suuralueiden metsätaloussuunnitelmaluonnos oli nähtävillä 19.3-1.4. 2020. Nähtävilläoloaika oli aineiston mittavuuteen nähden lyhyt ja osui keskelle korona-kriisin pahinta eskaloitumisvaihetta. Tieto nähtävilläolosta löytyi ilmeisesti vain Vantaan kuulutuksista, siitä ei tiedotettu ohjausryhmää eikä nähtävillä olosta ollut tietoa Vantaan kaupungin metsät-nettisivulla. Nähtävilläolo meni ohitse myös ohjausryhmän luontojärjestöiltä, joilla olisi ollut siihen jonkin verran perusteltuja muutosesityksiä.

Esitys: Esitämme, että tekninen lautakunta antaa suosituksen siitä, että Tikkurilan, Koivukylän ja Korson suuralueen metsäsuunnitelmaluonnos laiettaan uudestaan nähtäville 30 vrk ajaksi ja siitä informoidaan myös muualla kuin Vantaan kuulutuksissa.

Luontojärjestöjen puolesta Vantaan metsäsuunnittelun ohjausryhmän luontojärjestöedustajat (Keijo Savola ja Ismo Tuormaa)

Lisätiedot: Keijo Savola, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, keijo.savola (a) gmail.com, 045 652 1974