Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Sipoon Norr­kul­la­lan­de­tin ranta-asemakaavan luonnoksesta

Rantojen rauhaa ei pidä rikkoa liiallisella rakentamisella.

Rantarakentamista ei tule sijoittaa yleiskaavassa virkistyskäyttöön osoitetulle alueelle. Näin totesi Uudenmaan piiri Sipoon kunnalle Norrkullalandetista.

Lausunto Norrkullalandetin ranta-asemakaavan luonnoksesta

6.4.2020

Sipoon kunnalle

Viitaten lausuntopyyntöönne Norrkullalandetin ranta-asemakaavan muutoksesta (kaava RA7)

Lausunto Norrkullalandetin ranta-asemakaavan luonnoksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntopyynnöstä.

Kartasta

Nähtävillä olevan kaavaluonnoksen kaavakartta on äärimmäisen sekava. Se sisältää sekä runsaasti jostain aiemmasta kaavaluonnoksesta peräisin olevia merkintöjä joita on poistettu että uusia, ilmeisesti näitä poistettuja merkintöjä korvaamaan tarkoitettuja merkintöjä.

Myös alueen nykyinen rakennuskanta erottuu kaavakartalta varsin heikosti, koska se on esitetty haalean sinisellä värillä.

Osallisen on edellä mainituista syistä käytännössä mahdotonta hahmottaa mistä kaavamuutoksen kokonaisuudessa kaikkiaan on kyse. Tätä tulee parantaa kaavaehdotuksessa. Parasta olisi tehdä korjattu luonnosehdotus, jossa myös karttaa olisi parannettu.

Kaavan ongelmia

Nähtävillä olevan kaavakartankin perusteella on kuitenkin selvää, että:

Kaava-alueen länsi-lounaisosan yksityisomisteisille alueille rakennetut vapaa-ajanasunnot on rakennettu lainvoimaisen yleiskaavan ja lainvoimaisen ranta-asemakaavan vastaisesti kaavojen virkistysalueelle, eikä suinkaan näissä kaavoissa vapaa-ajanasuntojen rakentamiseen varatulle alueille. Kaavaluonnoksessa esitetään nyt, että lainvoimaisten kaavojen vastaisesti rakennettujen vapaa-ajanasuntojen nykyiset sijaintipaikat muutettaisiin ranta-asemakaavassa rakennuspaikoiksi. Tämä olisi kuitenkin lainvoimaisen yleiskaavan vastaista. Niiden lainmukaisuus edellyttäisi että yleiskaavaa muutettaisiin ensin.

Edellä mainittujen rakennuspaikkojen lisäksi kaavaluonnoksessa esitetään myös muita uusia vapaa-ajanasumisen rakennuspaikkoja niin alueille, jotka sekä lainvoimaisessa yleiskaavassa että lainvoimaisessa ranta-asemakaavassa ovat virkistysaluetta tai kaavan suojeluvarusta. Tämä on lainvastaista, ellei yleiskaavaa ensin muuteta vastaavalla tavalla.

Matkailuyritykselle vuokratulla kunnan omistamalla ja lainvoimaisessa yleiskaavassa virkistysalueeksi osoitetulla alueella nykyisin sijaitsevat rakennukset sijoittuvat muuten lainvoimaisen ranta-asemakaavan rakennusaluevarauksen alueelle, mutta ranta-alueella sijaitseva kahvilarakennus piha-alueineen on rakennettu ranta-asemakaavan vastaisesti kaavan virkistysalueelle. Nähtävillä olevassa kaavaluonnoksessa kahvilarakennuksen paikka on esitetty rakennuspaikaksi. Muutoksen lainmukaisuuden edellytyksenä lienee että vastaava muutos tehtäisiin ensin myös yleiskaavaan.

Kaavaluonnoksessa osaa kunnan omistamasta, sekä lainvoimaisessa yleiskaavassa että lainvoimaisessa rantaosayleiskaavassa virkistysalueeksi osoitetusta alueesta ollaan esittämässä matkailurakentamisen alueeksi. Jotta muutoksella olisi edes mahdollisuus olla lainmukainen, tämä edellyttäisi ensin vastaavaa muutosta yleiskaavaan. Lisäksi on otettava huomioon, ettei yhteiskunnan omistamia kaavojen virkistysalueita tulisi uudelleenkaavoittaa yksityisen yritystoiminnan toiveesta käyttöön, jos se estää niiden yleisen virkistyskäytön tai merkittävästi rajoittaa sitä. Lisäksi kaavaluonnoksessa on tälle alueella esitetty merkittävää rakennuspaikkojen laajentamista pohjoiseen ja luoteeseen sekä merkittävää rakennusoikeuden nostoa nykyiseen lainvoimaiseen ranta-asemakaavaan verrattuna. Näistä tulee luopua.

Kaavaluonnoksessa on esitetty matkailurakentamisen alueen laajentamista myös matkailuyrityksen omistamalle, sekä lainvoimaisessa yleiskaavassa että lainvoimaisessa ranta-asemakaavassa MU-alueena esitetylle alueelle. Jotta muutos olisi lainmukainen, vastaava muutos olisi tehtävä ensin myös yleiskaavaan.

Yhteenveto

Yhteenvetona toteamme, ettei hyvän kaavoitustavan mukaisen kaavoittamisen tavoitteena voi olla yleiseen virkistyskäyttöön varattujen alueiden kaavoittaminen yksityisen yritystoiminnan käyttöön. Sitä ei ole myöskään lainvoimaisten kaavojen vastaisesti tapahtuneen rakentamisen legitimoiminen jälkikäteen muuttamalla kaavaa vastaamaan toteutunutta rakentamista.

Kaavamuutoksissa tulee toteutua myös maankäyttö- ja rakennuslain vaatima ylempien kaavatasojen ohjausvaikutus, mikä ei nyt toteudu nykyisen kaavaluonnoksen suhteen. Näistä syistä kaavaluonnokseen tulee tehdä merkittäviä muutoksia ennen ehdotusvaihetta.

Kaavaluonnoksen myönteisiin ominaisuuksiin kuuluvat siinä esitetyt luo-varaukset, jotka tulee säilyttää mahdollisessa kaavan jatkotyössä.

Lisätietoja

– metsätalousinsinööri Jyri Mikkola, puhelin 0400 372 433, jyri.mikkola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija

LIITE Eri kaavojen vertailukartta