Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Päijät-Hämeen kier­rä­tys­puis­ton yva-se­los­tuk­ses­ta

Orimattila kuuluu Päijät-Hämeen maakuntaan ja Uudenmaan piiriin.

Päijät-Hämeen jätteidenkäsittely kannattaa keskittää nykyisen Lahden Kujalan kaatopaikan yhteyteen eikä ottaa siihen uusia luonnonalueita. Asian yva ja vaihemaakuntakaava ovat olleet yhtä aikaa nähtävillä. 

Hämeen ELY-keskukselle

Viitaten kuulutukseenne 13.1.2020 Dnro HAMELY/1330/2020

Lausunto Päijät-Hämeen kierrätyspuiston yva-selostuksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton järjestelmässä Orimattila kuuluu Uudenmaan piiriin. Piiri toteaa asiasta seuraavaa.

Selvitysten mukaan VE1, 2 ja 4 sijaitsevat luonnon ydinalueilla ja ne ovat ongelmallisia viherrakenteen, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kannalta. VE2 on ongelmallinen muun muassa Tekemäjärven luonnonsuojelualueen ja liito-oravan läheisyyden takia. Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy vaaroja vesistöille. Lisäksi ne ovat yhdyskuntarakenteen ja liikenteen kannalta huonoja.

Näistä syistä on parasta palata harkitsemaan uudelleen jo olemassa olevaa Lahden Kujalan jätealueen kehittämistä luonnonalueiden käyttöön oton sijasta. Lisäksi jätehierarkiankin mukaan pitäisi selvittää myös keinoja vähentää jätteen syntymistä – myös kierrätyskelpoisten jätteiden.

Kujalan kehittämisen jättämistä pois suunnitelmista ei mielestämme ole riittävästi perusteltu. Se olisi pitänyt selvittää 0+ -vaihtoehtona tasaveroisesti muiden kanssa. Lisäksi nykyistä nollavaihtoehtoa ei ole kuvattu kunnollisesti eikä sitä ei ole edes yhteenvetotaulukoissa.

Kujalassa on jo kaatopaikka, jonne menee kotitalousjätettä jatkossakin. Kaatopaikkatoimintaa kuuluu myös nyt lausunnolla oleviin suunnitelmiin. Olisi toiminnallisesti ja logistisesti järkevää rakentaa kierrätystoiminta nykyisen kaatopaikan yhteyteen.

Kujala sijaitsee vaihtoehdoista lähimpänä Päijät-Hämeen suuria kuntakeskuksia. Orimattilan maaseudulle tehtävät kohteet olisivat sitä vastoin liikenteellisesti Päijät-Hämeen keskuksista kauempana etelässä. Herää epäilys siitä, että niillä uusilla vaihtoehdoilla on todellisuudessa tarkoitus kilpailla Uudenmaan jätevirroista. Se ei ole hyvä ajatus, koska Uudellamaalla on monia kierrätys- ja kaatopaikkahankkeita, jotka ovat lähempänä sikäläisiä suuria keskuksia.

Yhteenvetona Suomen luonnosuojeluliiton Uudenmaan piiri esittää parhaana vaihtoehtona Lahden Kujalan kaatopaikan kehittämisen selvittämistä. Lisäksi tarvitaan jätteen synnyn ehkäisyn ja sen resurssien tuntuvaa lisäämistä.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI

Laura Räsänen   Tapani Veistola

puheenjohtaja    erityisasiantuntija