Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Aero Invest Oy:n lentopaikkaa ja he­li­kop­te­ri­kent­tää koskevasta ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta Mäntsälässä

Mantsala
Vähäinen muutos? Lentokenttä punaisella, maakuntakaavan ekoyhteys vihreällä katkoviivalla.

Mäntsälään on raivattu maakuntakaavan ekologiselle yhteydelle lentokentälle metsää pellonraivauksen varjolla. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin mielestä hankekokonaisuuden ympäristölupahakemus pitäisi puutteellisena hylätä.

27.2.2020

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Viitaten kuulutukseenne 22.1.2020 Dnro ESAVI/8075/2017

Lausunto Aero Invest Oy:n lentopaikkaa ja helikopterikenttää koskevasta ympäristölupahakemuksesta Mäntsälässä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa asiasta seuraavaa.

Yleistä

Hakemus on monin osin puutteellinen. Kaikkia hankekokonaisuuden osia ei ole käsitelty lupahakemuksessa. Siitä ei käy riittävän selvästi ilmi mitä käytännössä tehtäisiin, milloin ja miten.

Selvitysten puuttellisuuksista mainittakoon mm. linnustoselvitys. Sitä on täydennetty perustellun päätelmän takia, mutta uudessakaan selvityksessä ei ole tehty lainkaan maastotöitä. Tällainen kirjoituspöytätyö ei ole minkään arvioinen.

Jos hakemus käsitellään, ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhteiskäsittely on tarpeen, koska ilmailulain mukaisen luvan hakuvaiheessa tulee liitteenä aina toimittaa ympäristölupa.

Sijoituspaikka

Hankkeen perusongelma on maakuntakaavan vastaisuus: kentän alue hakattiin peltokäyttöön (sic!) laajalle yhtenäiselle metsäalueelle ja maakuntakaavan viheryhteydelle, jonka se lopulta peräti puolittaa. Jos hanke sallittaisiin, ekoyhteyden jäljellä olevan osan säilyttäminen alueen vieressä tulee sitoa lupaehtoihin, kuten myös alueen aitauskielto (vertaa liite 10:n suositukset).

Alueella ei ole yleiskaavaa. Tästä seuraa monia ongelmia, jotka tulivat esille UUDELYn perustellussa päätelmässä. Parasta olisi palata asiaan vasta yleiskaavan valmistumisen jälkeen. Mikäli näin ei tehdä, hankkeen ja aiheuttaman lentoliikenteen meluhaittoja pitäisi voida pohtia myös yleiskaavan sisältövaatimuksia vasten (luonnon lisäksi pitää ottaa huomioon myös ihmisten elinolot ja viihtyvyys).

Natura 2000

Naturan osalta tulee lupaehtoihin sisällyttää sitovasti ELY-keskuksen yvan Natura-lausunnossa 5.9.2019 UUDELY/413/2018 edellyttämät lievennystoimet. Ne on toistettu yvan päättäneessä perustellussa lausunnossa 16.9.2019 UUDELY/413/2018:

”Vaikutuksia Mustametsän Natura-alueen luontotyyppeihin tulee vielä tarkentaa jatkosuunnittelussa, erityisesti valuma-alueeseen kohdistuvien muutosten aiheuttamia vaikutuksia luontotyyppiin puustoiset suot, ja tarvittaessa esittää lieventämistoimia, jotta heikentäviä vaikutuksia ei aiheudu. Natura-alueen pohjoisempaan osaan rajoittuva suojavyöhyke tulee metsittää.

Suojapuustoa Natura-aluetta vastaan ei ole hakemusasiakirjoissa osoitettu. Sen määrääminen lupaehdoksi on tarpeen tuulen ja valon lisäksi mm. pölyvaikutuksia vastaan. Siitä voivat kärsiä vanhan metsän kasvit, kuten jäkälät ja sammalet.

Kirjoverkkoperhonen

Kirjoverkkoperhosselvityksen suositukset (liite 14, sivu 15) tulee säätää sitoviksi lupaehdoiksi. Laji tulee ottaa hankkeen seurantaohjelmaan.

Estevaratarkastelu

Aineistossa on ”estevaratarkastelu”. Siinä lentotoiminnan haittana on kaksi mastoa (ei esteenä, vain haittana). Mastot tuskin kasvavat tulevaisuudessa. Lentoesteen muodostaa myös lentokentän tontin länsipäähän jäävä metsä. Lentokentän omistaja ei saa kaataa puita naapurin tontilta. Puiden vuoksi kentän pituutta on rajattu länsipäästä. Estetarkastelu on toteutettu tämänhetkisen metsän korkeuden mukaan, mutta mitä sitten kun puut kasvavat? Erityisesti länsipäässä metsän kasvu tulee muuttamaan estetasoa. Lentokentän lupaan tulee antaa määräys, että lentoestetaso on huomioitava ilmailuviranomaisen edellyttämällä tavalla myös puuston kasvaessa.

Melu

Drag racing äänekkäimmällä kalustolla aiheuttaa melutason ohjearvojen ylittymisen lähimmillä vapaa-ajan asunnoilla. Äänekkäimmät ajot tulisi kieltää.

Hankkeen aiheuttaman lentoliikenteen meluhaittoja pitäisi pohtia myös yleiskaavan sisältövaatimuksia vasten (luonnon lisäksi myös ihmisten elinolot ja viihtyvyys). Nyt näin ei ole tehty, koska alueella ei ole yleiskaavaa.

Louhintaa ei tule sallia lintujen pesimäaikana. Niin on luvattu tehdä liitteessä vastauksena perusteltuun päätelmään, mutta asia tulee sitoa lupaehtoihin.


Töidenaloittamislupa

Koko laajan hankekokonaisuuden osalta hakemus on sen verran puutteellinen, epäselvä ja kiistanalainen, ettei sille tule antaa töiden aloituslupaa. Kentän rakentaminen ja toiminta voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Malmin lentokentän lopettamisesta kiistellään yhä, joten se ei kelpaa pakottavaksi syyksi antaa tälle kentälle töidenaloittamislupaa. Lisäksi Etelä-Suomessa on monta muuta valmista lentokenttää.

Yhteenveto

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri katsoo, että hakemus on niin puutteellinen, ettei sitä voida tällaisena käsitellä. Jos hakemus kuitenkin käsitellään, edellä mainitut asiat tulee ottaa huomioon. Jos hankkeelle kaikesta huolimatta annetaan lupa, sille ei tule antaa töidenaloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

Lisätietoja

– varsinkin melu ja lentotoiminta: Pertti Sundqvist, puhelin 050 4328 281, pertti.sundqvist(a)sll.fi

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen   Tapani Veistola

puheenjohtaja    erityisasiantuntija