Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vantaan yleiskaavan luontoarvojen turvaamisesta

Metsän lapsi. Kuva Mia Holopainen / SLL Uusimaa.

Vantaan yleiskaava ottaisi noin 3000 hehtaaria metsiä rakentamiseen. Uudenmaan piiri ja Vantaan yhdistys esittivät yleiskaavatoimikunnalle kohteita, joissa tarvittaisiin nyt malttia.

21.2.2020

Arvoisa yleiskaavatoimikunnan jäsen tai varajäsen

Vantaan yleiskaavan luontoarvojen turvaamisesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ja Uudenmaan piiri haluavat tuoda yleiskaavatoimikunnan tietoon eräitä luontoasioiden huolenaiheita ehdotusvaihetta lähenevään Vantaan yleiskaavaan.

Kaavaprosessissa on kiitettävällä tavalla edistetty tiettyjä Vantaan viherrakenteen säilyttämisen kulmakiviä eli suojelualuevarauksia, luo-alueita sekä ekologisia yhteyksiä.

Ongelmia liittyy sen sijaan monilta rakentamisvarauksilta edelleenkin puuttuviin luontoselvityksiin, eräille arvokkaille luonto- ja virkistysalueille esitettyyn rakentamiseen sekä rakentamisvarausten alle jäävien metsien suureen kokonaismäärään. Osa ongelmista periytyy jo edellisestä yleiskaavasta.

Luontovaikutusten arvioinnin yhteydessä tehty paikkatietoanalyysi arvioi metsäalueille kohdentuvan rakentamisen suuruusluokan huolestuttavan korkeaksi: ”Paikkatietoanalyysillä määritettiin Vantaan alueen metsäiset tai puustoiset alueet nykytilassa, sekä rakentuvaksi osoitetuille alueille jäävät metsäiset alueet (liitekartat 3 ja 6). Nykytilakartalla esitetyn aineiston perusteella metsäisiä ja puustoisia alueita on Vantaalla kaikkiaan noin 9400 hehtaaria. Näistä rakentuville alueille sijoittuu noin 3300 hehtaaria” (Luontovaikutusten arviointi, s. 39).

Luontojärjestöt tiedostavat sen, että rakentuvan metsämaan määrä ei tule olemaan aivan näin korkea johtuen mm. asemakaavoituksessa varattavista lähipuistoista. Kaavan kestävyyden kannalta on joka tapauksessa tärkeää, että kaavaehdotuksen lopputyöstössä vähennetään olennaisesti metsäalueille osoitettua rakentamista. Tästä kiittäisi luonnon lisäksi lukuisa joukko metsien virkistyskäyttäjiä.

Luontojärjestöt haluavat nostaa esille seuraavat erityiskohteet, joissa rakentamisvarausten jalostaminen kohdentuisi luonto- ja virkistysarvoiltaan erityisen arvokkaille alueille.

1) Mt 152-tievaraus

Esitetty linjaus on hyvin ongelmallinen Königstedtinvuoren (Reunan länsipuolinen kallioselänne) ja Josvaholmin suojelualuevarauksen kannalta. Jos nykylinjaus jätetään kaavakartalle, niin edellinen edellyttää kaavalla esitettyä tunnelivarausta ja jälkimmäinen tunnelia tai vihersiltaa. Viherrakenteen kannalta ns. eteläisempi tievaihtoehto olisi kaavakartalle esitettyä selvästi parempi.

2) Petas-Tyttömäen TY-varaukset

Petaksen pohjoispuolinen TY-varaus on syytä poistaa ja Tyttömäen SL-varauksen etelä- ja kaakkoispuolelle sijoittuvaa varausta on syytä supistaa varauksen länsi- ja luoteis- ja pohjoisosasta niin että alkuperäisestä varauksesta jää jäljelle puolet. Perusteena muutoksille alueiden huomattavat luontoarvot sekä kytkeytyminen Petikon valtakunnallisesti arvokkaaseen luontoalueeseen.

3) Friimetsän SL-varaukseen itäreunastaan rajautuva AP-alue

Suojelualuevarauksen ja AP-alueen väliin on syytä kaavoittaa edes kapea VL-alue. AP-varauksen eteläkaakkoisosa sisältää myös jonkin verran luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsiä.

4) Kivistön aseman koillis- ja itäpuolisten metsien AC- ja P-varaukset

Kaavaehdotuksessa on syytä osoittaa etelä-pohjoissuuntainen lähivirkistysalue (mieluiten VL/luo) pohjoisesta Ruusukvartsinkadulta radan ylitse etelään Tikkurilantielle asti sekä edelleen siitä etelään Kivistönkorventien eteläpuoliseen VL-alueeseen asti. Ratkaisu purkaisi monta Kivistön alkuvaiheen asemakaavoihin liittyvää luonnonsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain vastaisuutta. Samalla Kivistön nykyisille ja tuleville asukkaille säilyisi hyvä ja toimiva virkistysaluekokonaisuus.

5) Linnaisten metsän länsireunan AP-aluevaraus

Varausta on syytä supistaa siten, että siitä poistetaan Linnaisten alueen asemakaavassa lähivirkistysalueeksi (VL/luo) kaavoitettu osa. Luontoarvojen ja asemakaavan luo-aluemerkinnän takia kyseinen osa on perusteltua nostaa yleiskaavan luo-alueeksi.

6) Furumossen-Tuomelanmäen suojelualueen itäpuolen AP-varaus

AP-varausta on syytä supistaa eteläisemmän suojelualueen koillispuolelta siten, että lähivirkistysalueeksi (mieluiten VL/luo) muutetaan kaupungin omistamat, Hämeenkyläntien ja Pitkämäentien väliset arvokkaat lehdot sekä em. teiden risteysalueen hieno metsäinen mäki.

7) Vierumäen metsän TT-aluevaraus

Aluevaraus on syytä poistaa tai vähintäänkin sitä tulee supistaa koillis- ja lounaisosastaan siten, että sen ulkopuolelle jäävät Vantaan kaupungin omistamat, luonto- ja virkistysarvoiltaan tärkeät alueet.

8) Rekolanmäen A-alueen länsiosa

Keskeisen osan Tikkurilan Keskuspuiston pohjoisosasta muodostavat metsät Leinelän luoteis- ja pohjoispuolella (Rekolanmäki ja siitä etelään sijaitsevat yhtenäiset metsät) on syytä säästää huomattavasti esitettyä laajemmin. Esitetty rakentaminen on syytä poistaa kokonaan tai vähintäänkin sitä on syytä supistaa olennaisesti muuttamalla Leinelän luoteis- ja pohjoispuolinen, asemakaavoittamattomiin metsiin osoitettu A-alue länsi- ja keskiosastaan VL-alueeksi.

9) Hanabölen peltojen eteläpuolinen A-varaus

Pellon sekä uuden tievarauksen väliin jäävä A-varaus on syytä korvata VL-merkinnällä. Perusteena metsien virkistys- ja maisema-arvot, merkitys osana peltoja kiertävää ”metsävyötä” sekä osalla alueesta myös merkittävät luontoarvot.

10) Nissaksen Saagatien länsipuolinen A-varaus

Todetut merkittävät luontoarvot antavat perusteen poistaa Saagatien länsipuolen hienoon metsään osoitettu A-varaus. Kyseinen metsä sekä siihen luoteis- ja länsipuolelta liittyvät metsät on perusteltua huomioida yleiskaavassa luo-alueena.

11) Lamminsuon suojelualueen kaakkoispuolinen luontoalue

Toivomme toimikunnalta viisautta säilyttää suojelualuevarauksena kaavaluonnoksessa SL-varauksena esitetty Lamminsuon kaakkoispuolinen metsä. Kyseinen maakunnallisesti arvokas, kaupungin omistama luontoalue on ilman asiaperusteita esitetty pudotettavaksi pelkäksi luo-alueeksi.

Lisätietoja:

Kimmo Jääskeläinen, pj, Suomen luonnonsuojeluliitton Vantaan yhdistys, jaaskimmo (a) gmail.com, puh. 040 8269 819

Keijo Savola, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, keijo.savola (a) gmail.com, puh. 045 6521 974