Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton ym­pä­ris­tö­pal­kin­not Hankoon ja Raaseporiin (också på svenska)

Solja Kvarnström on Raaseporin Luonnon palkittu puheenjohtaja. Kuva Matti Melanen.

Suomen luonnonsuojeluliitto palkitsi Hangon ympäristöyhdistyksen vuoden yhdistyksenä ja Raaseporin Luonnon puheenjohtaja Solja Kvarnströmin vuoden vapaaehtoisena. Tiedote on ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi – först på finska och sedan på svenska.


Suomen luonnonsuojelululiiton Uudenmaan piiri tiedottaa 23.12.2019

Luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnot Hankoon ja Raaseporiin

Suomen luonnonsuojeluliitto palkitsi Hangon ympäristöyhdistyksen vuoden yhdistyksenä ja Raaseporin Luonnon puheenjohtaja Solja Kvarnströmin vuoden vapaaehtoisena.

Luonnonsuojeluliitto palkitsi Hangon ympäristöyhdistyksen varsinkin metsätoiminnastaan. Yhdistys otti kantaa kaupungin metsäsuunnitelmaan saaden maastotöihin apua myös Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiriltä.

”Pensaat kunniaan” oli ympäristöyhdistyksen oma vuoden teema. ”Haastoimme hankolaisia kertomaan mitä he ovat omissa pihoissaan tehneet luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Tulokset esitettiin näyttelyssä marraskuussa”, kertoo puheenjohtaja Astrid Lindström.

Lisäksi yhdistys teki lapsille retkiä, järjesti fotosafarin, osallistui ”Siisti biitsi” -tapahtumaan sekä järjesti roska- ja muovinäyttelyn kaupungin kirjaston ja roska-aktiivien kanssa. Kaupungin muovinkeräyskala Tulliniemellä sai alkunsa yhdistyksen aloitteesta. Yhdistys osallistui museon suureen ”Hankoniemen ihmeellinen luonto”-näyttelyyn ja museon perhosiltaan.

”Ympäristöyhdistys on ottanut kantaa luontoa uhkaaviin suunnitelmiin. Ensi vuoden teemana on koko Luonnonsuojeluliitossa vesi. Siinä otetaan huomioon niin pohjavesi, Itämeri kuin öljyonnettomuudetkin”, Lindström kertoo.

Raaseporin yhdistyskin on ollut aktiivinen metsäasioissa

Metsät ovat työllistäneet myös Raaseporin Luontoa, jonka puheenjohtaja Solja Kvarnströmin Luonnonsuojeluliitto palkitsi vuoden vapaaehtoisena.

”Olemme tehneet kuntalaisaloitteen avohakkuuttoman kunnan puolesta, useita lausuntoja kaava-hankkeisiin, lehtikirjoituksia, retkiä ja talkoita”, kertoo Kvarnström.

”Uskon ihmisyyteen ja siihen, että kun ihmiset todella sisäistävät ja ymmärtävät mitä tämän ekokatastrofin laajuus todella merkitsee, se vaikuttaa myös heidän arvovalintoihinsa. On tärkeää, että jokainen meistä uskaltaa puolustaa luontoa omilla kasvoillaan. Kun siitä tulee koko kansan yhteinen asia, se saa yhä useamman ihmisen uskaltamaan liittyä joukkoon.”

Hangon ympäristöyhdistys ja Raaseporin Luonto ovat sekä Suomen luonnonsuojeluliiton että Natur och Miljön paikallisyhdistyksiä. 

Lisätietoja
– Astrid Lindström, Hangon ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja, puh. 040 8474 030
– Solja Kvarnström, Raaseporin Luonnon puheenjohtaja, puh. 040 8226 096

Hangon kuvan on ottanut Jaana Sarnikorpi ja Kvarnströmin kuvan Matti Melanen. Kuvia saa käyttää mutta kuvaaja pitää mainita.

————

Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf meddelar 23.12.2019

Naturskyddsförbundets miljöpris går till Hangö och Raseborg

Finlands naturskyddsförbund premierade Hangö miljöförening som årets förening, och Solja Kvarnström, ordföranden för Raseborgs natur, som årets frivilliga.

Naturskyddsförbundet premierade Hangö miljöförening i synnerhet för verksamheten för skogen. Föreningen tog ställning till stadens skogsplaner med hjälp av bl.a. Nylands distrikts skogsexpert för fältarbetet.

”Respektera buskarna” var föreningens eget tema förra året. ”Vi utmanade hangöborna att berätta vad de gjort på sin egen gård för den biologiska diversiteten. Resultatet presenterades på en utställning i november”, berättar ordförande Astrid Lindström.

Dessutom ordnade föreningen utfärder för barn, arrangerade en fotosafari, deltog i ”Snygg Beach”- programmet, samt ordnade skräp- och plastutställningar med stadens bibliotek och skräp-aktivister. Stadens plastinsamlingsfisk på Tullstranden fick sin början av ett initiativ från föreningen. Föreningen deltog i muséets stora utställning ”Hangö udds förunderliga natur och i muséets fjärilskväll.

”Miljöföreningen har tagit ställning till planer som hotat naturen. Nästa års tema är i hela naturskyddsförbundet vattnet. Där beaktar vi både grundvattnet, Östersjön och oljeolyckor”, berättar Lindström.

Också Raseborgsföreningen har varit aktiv i skogsfrågor

Skogsfrågorna har sysselsatt också Raseborgs natur, vars ordförande Solja Kvarnström premierades som årets frivilliga i Naturskyddsförbundet.

”Vi har gjort ett invånarinitiativ för en kalhyggesfri kommun, flera utlåtanden i planeringsärenden, tidningsskriverier, utfärder och talkon”, berättar Kvarnström.

”Jag tror på mänskligheten och på det, att när människorna verkligen har tagit till sig och förstått vidden av den här ekokatastrofen och vad den betyder, så inverkar det också på deras prioriteringar. Det är viktigt, att varenda en av oss vågar försvara naturen och vågar stå för det. När det blir hela folkets gemensamma sak, så vågar allt flera människor engagera sig.

Hangö miljöförening och Raseborgs natur hör till både Finska naturskyddsförbund och Natur och Miljö. 

Tilläggsuppgifter
– Astrid Lindström, Hangö miljöförening, ordförande 040 8474 030
– Solja Kvarnström, Raseborgs natur, ordförande 040 8226 096

Bild om Hangö är fotade av Jaana Sarnikorpi och Kvarnströms bild av Matti Melanen. Bilderna får användas, men fotografen skall nämnas.

Hangon palkittu ympäristöyhdistys retkellä. Kuva Jaana Sarnikorpi.