Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Oikeus hylkäsi liito-oravan laajan, ennenaikaisen ja vaihtoehdottoman poikkeusluvan

Liito-orava on luonnonsuojelulaissa ja luontodirektiivissä tiukasti suojeltu laji.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Uudenmaan piirin ja Espoon ympäristöyhdistyksen valituksesta liito-oravan poikkeusluvan. Se oli annettu monelle kolopuulle alueen kaavoituksen ollessa vasta alussa. Muita vaihtoehtoja kuin poikkeuslupa ei voitu sulkea pois. 

Espoo aikoo rakentaa Matinkylän ja Finnoon välillä olevan Tiistinlaakson. Alueella on paljon liito-oravia. Kaupunki haki niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiseen ja heikentämiseen poikkeuslupaa. Uudenmaan ELY-keskus antoi sen kesällä 2017.

Näin laajaa lupaa ei ollut tietääksemme ainakaan Uudellamaalla myönnetty. Lisäksi poikkeuslupa oli annettu poikkeuksellisen aikaisin: alueen kaavoitus oli vasta alkamassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa. 

Uudenmaan piiri valitti poikkeusluvasta Espoon ympäristöyhdistyksen kanssa kesällä 2018. Helsingin hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja hylkäsi poikkeusluvan 13.9.2019.

Liito-oravan poikkeuslupa edellyttää muun muassa yleisen edun mukaista pakottavaa syytä. Sen suhteen oikeus katsoi, ettei muita kaavoituksen vaihtoehtoja oltu suljettu pois:

”Koska selvitystä eri asemakaavaratkaisuista ei ole esitetty, ei asiassa ole edellytyksiä katsoa, että neljän liito-orvan lisääntymis- ja levähdyspaikkana toimivan kolopuun hävittäminen olisi ainoa vaihtoehto ja siten luontodirektiivin 16 artiklan mukainen muu tyydyttävä ratkaisu, jolle ei ole vaihtoehtoa. Tämän vuoksi valituksenalainen päätös on kumottava ja hakemus hylättävä.”

Päätös on merkittävä liito-oravan ja kaavoituksen kannalta. Lajin turvaamisen vaihtoehdot pitää selvittää kunnolla kaavoitusprosessin aikana. Sitä vastoin etukäteinen poikkeuslupa lajin suojelusta jo kaavoituksen alussa antaisi kaavoittajalle avoimen valtakirjan olla yrittämättä rakentamisen ja liito-oravan yhteensovittamista tosissaan. Päätös korostaa vaihtoehtojen merkitystä kaavoituksessa.

Päätös syntyi äänin 2-1. Espoo ja ELY-keskus voivat halutessaan hakea vielä valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

TAPANI VEISTOLA