Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Talman keskustan eteläosan ase­ma­kaa­va­luon­nok­ses­ta

Talma-lausuntomme muutoskohdat.
Kaavoituksella päätetään minne rakennetaan ja minne ei.

Sipoon Talman kaavaan piiri esittää pieniä muutoksia luontoarvojen takia.

30.8.2019

Sipoon kunnalle

Lausunto Talman keskustan eteläosan asemakaavaluonnoksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntomahdollisuudesta.

Yleistä

Kaava-alueen pohjoisosa on ollut ilmeisen haastava kaavoitettava, mikä johtuu alueen luonnonoloista ja jo olemassa olevasta infrastruktuurista.

Talman lehdot -kohteen länsiosa

Kaavaratkaisua ei alueen pohjoisosan osalta voikaan pitää millään muotoa kestävänä: siinä on osoitettu kerrostalorakentamista, paikoitusaluerakentamista, kadunrakentamista ja myös hulevesien käsittelyrakenteita kaava-alueen arvokkaimman luontokokonaisuuden, vähintään maakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun ”Talman lehdot”-alueen länsiosien päälle (sivun 2 kartalla kellanoranssilla rajattu alue 1).

Kyseessä on rakentamiseen kaavaluonnoksessa esitetyllä kohteen osalla erittäin runsaslahopuustoisesta, iäkäspuustoisesta lehtometsästä ja osittain puronvarsilehdosta. Kohteeseen sisältyy sekä tuoreen lehdon että kostean lehdon uhanalaisia luontotyyppejä. Kohteella on suuri potentiaali harvinaisen ja uhanalaisen lahottajasieni-, jäkälä- ja sammallajiston esiintymiselle – mukaan lukien erityissuojelulajit, kuten erittäin uhanalainen lahokaviosammal (Buxbaumia viridis). Mitään näistä metsien peruslajistoon kuuluvaa lajiryhmää ei ole selvitetty kaavatyön pohjaksi. Kaavaa varten tehty kääpäselvitys on tehty idempää kohteen ”Talman lehdot” alueelta, ja vain noin puolen hehtaarin alalta.

Kohteen lajistoa olisi näiden lajiryhmien selvitettävä. Alue on kuitenkin jo nykytarkastelun mukaan niin arvokas, että sen alueelle kaavaluonnoksessa esitetystä rakentamisesta tulee kokonaan luopua. Rakentaminen tulee siirtää muuhun osaan kaava-aluetta, jossa siitä on vähemmän haittaa – tai jos siirtäminen ei ole mahdollista, rakentamisen kokonaismäärää tällä kaava-alueella tulee vähentää. Kerrostalorakentamisesta luopumista ”Talman lehdot” –kohteella puoltaa lisäksi se, että rakentaminen sijoittuisi vaikeasti rakennettavaksi luokiteltuun pohjoisrinteeseen.

Kokoojakatu ja pysäköintipuisto

Kokoojakadun linjaus tulee siirtää pois alueen 1 päältä uudelle linjaukselle (kartalla vaihtoehtoiset karkeat linjaukset A ja B). Kaavassa esitettyä pysäköintipuistoa tulee supistaa itäpäästään, ja joko supistaa sen kokonaispinta-alaa tai vaihtoehtoisesti siirtää pysäköintipuistoa osittain lännemmäksi niin että se sijoittuu kokonaisuudessaan jäljempänä olevalle kartalle rajatulle alueelle 3.

Hulevesien hallinta

Kaava-alueen pohjoisosan puroon (nykyinen uoma on esitetty jäljempänä olevalla kartalla sinisellä, kohde C) päätyvien vesien hallintasuunnitelma joka on esitetty kaava-aineistoon sisältyvässä kaava-alueen hulevesien hallintasuunnitelmassa, sisältää useita vahingollisia elementtejä, kuten pidätysaltaan rakentamisen kohteen ”Talman lehdot” alueelle, ja option saman kohteen läpi virtaavan puron syventämiseen ”tarvittaessa”. Näistä tulee luopua. Hulevesien hallintasuunnitelma tulisi joka tapauksessa tarkistettavaksi, koska se ei perustu nykyisessä kaavaluonnoksessa esitettyyn kaavaratkaisuun.

Jäljempänä olevalle kartalle vaaleanpunaisella rajatulla alueella 2 ei tällä hetkellä ole tiedossa mitään erityisiä luontoarvoja, ja kannattaisi selvittää voisiko sitä käyttää esim. hulevesien hallintaan.

Kaava-alueen keski- ja eteläosat

Kaava-alueen keski- ja eteläosien suhteen meillä ei ole erityistä huomautettavaa.

Lopuksi

Talman keskustan kaavoitus on malliesimerkki ongelmista, jotka seuraavat siitä että

– olemassa olevia luonto- ym. selvityksiä ei riittävästi oteta huomioon

– eikä kaikkia olennaisimpia asioita selvitetä jo yleiskaavassa.

Näistä syistä suunnittelun myöhemmissä vaiheissa vastaan tulee yllätyksiä, jotka pakottavat muuttamaan aikaisempia suunnitelmia.

Nyt esitetyn kaavaluonnoksen muutostarpeet ovat merkittäviä. Jatkamme mielellämme keskustelua aiheesta myös paikan päällä maastossa, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.

Lisätietoja

– metsätalousinsinööri Jyri Mikkola, puh. 0400 372 433, jyri.mikkola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen     Tapani Veistola

puheenjohtaja      erityisasiantuntija