Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Ra­ken­nus­pe­rin­tö­la­ki unohtaa kansalaiset – tapaus Malmi

Suomen ympäristöoikeudessa kansalaisten ja ympäristöjärjestöjen valitusoikeudet on turvattu varsin hyvin. Niitä ei ole kuitenkaan rakennusperintölaissa. Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi Malmin rakennusperintöarvoille?

Malmin lentokentän alueella on luonto- ja kulttuuriarvoja. Ne tulee turvata joka tapauksessa – olipa alueen muu tulevaisuus mikä tahansa. Kuva Ilpo Kuronen.

Kansalaisilla on oikeus saada tietoa, osallistua ja hakea muutosta ympäristöä koskeviin asioihin.

Perustuslainkin mukaan: ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon” (20 §).

Kansalaisten ja ympäristöjärjestöjen valitusoikeus on useimmissa ympäristöä koskevissa laeissa. Poikkeuksiakin löytyy yhä. Yksi niistä on rakennusperintölaki. Siinä valitusoikeus menee asianosaisuuden ja hallintolainkäyttölain mukaan.

Mitä se on?

Otetaan esimerkiksi Malmin lentoaseman kulttuuri- ja rakennusperintöarvot. Malmin Lentokentän Ystävät (MLY) teki aloitteen niiden suojelemisesta rakennusperintölailla. Uudenmaan ELY-keskus hylkäsi esityksen. MLY valitti ympäristöministeriöön. YM katsoi, että MLY on aloitteen tekijänä asianosainen. Se hyväksyi valituksen ja palautti asian UUDELY:lle. Se teki nyt kesällä uuden kielteisen päätöksen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri lausui aikanaan suojeluesityksen puolesta. Piirin sääntöjen mukaan sen toimialaan kuuluu myös kulttuuri- ja rakennusperinnön suojelu.

Alue on todettu muun muassa valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY-kohde). Se täyttää kaikki lain suojelupäätöksen ehdot.

Piiri ei kuitenkaan voi nyt valittaa ELY-keskuksen päätöksestä vaikka pitää sitä rakennusperintölain vastaisena, koska se ei ole asianosainen.

Ympäristöministeriön pitää nyt paikata tällaiset ympäristöoikeudessa yhä olevat muutoksenhakuoikeuden aukot. Muistettakoon, että valitusoikeus tukee myös osallistumisoikeutta. Jos lausuntoa käsittelevä virkamies tietää, että lausuja ei voi valittaa päätöksestä, se on helpompi ohittaa seurauksitta.

Mitä Malmille sitten pitäisi tehdä?

On tärkeää, että alueen luonto- ja kulttuuriperintöarvot turvataan joka tapauksessa – jatkuipa lentotoiminta tai rakennettiinpa ison alueen muille osille. Alueen luontoarvojen turvaamiseksi on menossa kansalaisaloite. Alueella on harvinainen niitty, joka on yksi erittäin uhanalaisen viheryökkösen viimeisistä esiintymispaikoista maassamme.

TAPANI VEISTOLA

P.S. MLY on valittanut päätöksestä YM:ään, ja se katsotiin aloitteen tekijänä viimeksikin asianosaiseksi. TVe 29.7.2019