Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Tetomin tuu­li­voi­mao­say­leis­kaa­van II luonnoksesta

Kannatamme tuulivoimaa, mutta sijoituspaikkojen tulee olla luonnon puolesta kestäviä. Loviisan Tetomissa on hyvää, että luonnos pistettiin uudelleen lausunnolle kun suurin osa selvityksistä oli tehty. Palaamme asiaan ehdotusvaiheessa kun loputkin on tehty.

30.6.2019 Täydennetty lopullinen versio

Loviisan kaupunkisuunnitteluosastolle

Viitaten lausuntopyyntöönne 29.5.2019 Dnro 545/10.02.02/2014

Lausunto Tetomin tuulivoimaosayleiskaavan II luonnoksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta tässä vaiheessa seuraavaa. Lausuntomme on tehty tukeutuen kaava-aineistoon sekä uusimpiin ilmakuviin.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirillä ei ole alueelta tiedossa hankkeen kannalta olennaista ja edelleen ajantasaista omaa luontotyyppi- tai lajistotietoa.

Hankealue on yksi Itä-Uudenmaan merkittävistä laajoista ja yhtenäisistä metsäalueista. Se on pääosaltaan osoitettu voimassa olevassa maakuntakaavassa MLY-alueeksi. Tällaisten alueiden pirstomiseen muuttavalla maankäytöllä, joiksi myös tuulivoimalat on syytä laskea, on aina syytä suhtautua kriittisesti. Siksi tällaisiin alueisiin kohdistuvien maankäyttöhankkeiden tulee pohjautua korkealaatuisiin ja riittävän kattaviin luontoselvityksiin ja ympäristövaikutusten arviointeihin.

On hyvä, että luontoselvityksiä on tehty monista aiemmassa lausunnossamme esittämistämme asioista. Lisäksi joitakin niistä on luvattu täydentää vielä tänä kesänä. Se onkin tarpeen, koska osa selvityksistä on riittämättömiä tehtyjen selvitysten, tulosten raportoinnin ja johtopäätösten eli vaikutusten arvioinnin osalta.

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys

Luontotyypeistä on tehty selvitys, jota on luvattu vielä täydentää tänä kesänä rakentamispaikkojen osalta. Se on tärkeää, koska nyt selvitysalueelta on paikallistettu arvokkaaksi luontokohteeksi vain Långbergetin kalliomäen lakiosan kitumaan kalliometsä.

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitystä on 650 ha alueella tehty raportin mukaan 27.9. ja 12.10. eli vain kahtena päivänä. On ilmeistä, että vain pientä osaa alueesta on käyty kunnolla katsomassa maastossa. Ilmeinen pitäytyminen luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilakien kohteisiin johtaa siihen, että ei voida sulkea pois sitä, etteikö alueella voisi olla tunnistamatta jääneitä arvokohteita esimerkiksi lahopuustoisuuden tai puuston luonnontilan kaltaisuuden osalta.

Ilmakuvatarkastelu toki vahvistaa kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen yleiskuvauksen havainnot eli pääosa alueesta on selvästikin ollut vahvassa metsätalouskäytössä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö alueella voisi olla vähintäänkin paikallisesti merkittäviä luontoarvoja.

Ilmakuvatarkastelun perusteella mahdolliselta luontoarvokohteelta vaikuttaa ainakin vanhapuustoinen Grästenskärretin länsiosa, johon on esitetty tuulimyllyä numero 4. Vaikka alue onkin ojitettua suota, ei se sulje pois sitä, etteikö alueella voisi olla muun muassa vanha- ja lahopuustoisuudesta johtuvia merkittäviä luontoarvoja.

Koillisosan tuulivoimalan alue (alue numero 1) on puolestaan sijoitettu alueelle, joka jää edellä mainitun, ylimalkaiseksi todetun kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen tarkastelualueen ulkopuolelle.

Edellisessä lausunnossamme 8.8.2015* esitimme joukon silloisia tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja, joiden osalta luontoselvityksen tekeminen on erityisen tärkeää. Näiden kohteiden nykytilan kuvauksen täydentäminen tänä kesänä ja vaikutusten arvionti on välttämätöntä. Erityisiksi selvityskohteiksi on syytä ottaa tuulivoimaloiden rakentamispaikkojen lisäksi uudet tiet, energiahuollon alue sekä Heli-radan linjaus. Tarkemmin on syytä tutkia myös Röjsöträsketin luhta-alue, jolla on luonteensa ja kokonsa puolesta potentiaalia olla luontokohteena paikallisesti erittäin merkittävä tai jopa maakunnallisesti arvokas.

Esitämme, että alueella toteutetaan kattavampi ja havainnot selkeämmin dokumentoiva luontoarvojen selvitys. Näin selvitetään vähintään se, että muuttavaa maankäyttöä ei osoiteta paikallisesti tai maakunnallisesti merkittäville luontoalueille. Uhanalaisten luontotyyppien ja METSO-kriteerien lisäksi maakunnallisten kohteiden tunnistamiseen tulee käyttää Uudenmaan luonnonarvojen arvottamisen LAKU-kriteereitä. Jos kohteilta löytyy luontoarvoja, rakennuspaikat tulee ohjata sellaisiin paikkoihin, joissa näitä arvoja ei ole, koska sellaisia alueita selvitysalueella näyttäisi olevan paljon.

Niinijärvi

Niinijärvi on todettu maakunnallisetsi merkittäväksi linnustokohteeksi Itä-Uudenmaan liiton vuoden 2010 MALU-selvityksessä. Ilmeisesti tästä syystä se on osoitettu kaavaluonnoksessa luo-2 -merkinnällä (arvokas linnustoalue). Merkinnältä puuttuu kuitenkin kaavamääräys, joka ohjaisi arvojen säilyttämisessä. Kaavamääräys on syytä lisätä ehdotukseen. Aineistoa on myös syytä täydentää Niinijärven luontoarvojen tarkemmalla kuvauksella.

Välittömästi edellä mainitun Niinijärven maakunnallisesti arvokkaan linnustokohteen itäpuolelle on esitetty yhtä tuulivoimala-aluetta (alue numero 1). Tuulivoimala-aluetta esitetään mielestämme liian lähelle Niinijärveä peltovaltaiselle alueelle, jolla on todennäköisesti merkitystä myös järven linnuston ruokailualueena. Linnustokohteen viereen rakennettava tuulivoimala voi aiheuttaa turhia törmäyskuolemia järveä käyttävälle linnustolle. Esitämme harkittavaksi, että ainakin tästä rakennuspaikasta luovutaan.

Pesimälinnustoselvitys

Yhtenä toukokuun lopun aamuna tehty linjalaskenta hankealueen keski- ja itäosassa ei riitä antamaan kokonaiskuvaa alueen ja sen osa-alueiden mahdollisesta linnustoarvoista. On hyvä, että selvityksiä ollaan päätetty täydentää keväällä 2019.

HELI-rata

Kaavassa on mukana myös Heli-radan linjaus. Aika ei ole rataan liittyvän suunnittelun osalta vielä valmis sille, että linjaus esitetään lainvoimaisessa osayleiskaavassa sitovana. Siksi esitämme varauksen osoittamista ohjeellisena.

Natura 2000

Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että Natura-selvityksen salaamiseen muilta kuin viranomaisilta tulee olla julkisuuslain mukaiset perusteet.

Lisätietoja

– luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974, keijo.savola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija

*Vuoden 2015 lausuntomme: https://old.sll.fi/uusimaa/kannanotot/tetomin-tuulivoimaosayleiskaava