Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Van­han­kau­pun­gin­kos­ken selvitykset tehtävä kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan päätöksen mukaisesti

Patojen purku on tärkeää vaelluskaloille. Vanhankaupunginkoski Arabianrannan muraalissa. TVe/SLL

Uudenmaan piiri muistutti Helsingin kaupunginhallitusta siitä, että Vanhankaupunginkoskella tulee tehdä vaelluskaloja koskevat selvitykset kaupunkiympäristölautakunnan edellyttämällä tavalla. Asia liittyy Atte Harjanteen ym. aloitteeseen, joka on menossa kaupunginvaltuustolle.

28.4.2019

Arvoisa kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,

Viitaten kokoukseenne 29.4.2019 Asia/10

Vanhankaupunginkosken selvitykset on tehtävä kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus sisällyttäisi esitykseensä valtuustolle kaupunkiympäristölautakunnan 12.3.2019 hyväksymät ponnet, jotka ovat asian päätöshistoriassa:

”Lautakunta katsoo, että jo tehtyjen kunnostussuunnitelmien toteuttamisen rinnalla tulee tutkia voiko voimalan käyttöaikojen sääntelyllä vaikuttaa luontaisten kalakantojen selviytymiseen myönteisellä tavalla.”

”Lautakunta katsoo, että on edelleen tarpeen tehdä jatkoselvityksiä sen suhteen mitä myönteisiä ja kielteisiä luontovaikutuksia padon osittaisesta avaamisesta voisi kokonaisuuden kannalta seurata. Lisäksi on päivitettävä padon vesilupaan ja muihin juridisiin ennakkoehtoihin liittyvät tekijät. Näiden lisäselvitysten tekemisellä ei sil-ti ole vaikutusta jo tehtyihin päätöksiin kalojen muiden kulkureittien kunnostamisesta.”

Annamme mielellämme lisätietoja!

Yhteistyöterveisin

 

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
erityisasiantuntija