Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Piirin lausunto Muntterinkankaan tuu­li­voi­mao­say­leis­kaa­van Osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Yleistä: Muntterinkankaan ”tuulivoimapuisto” on ollut mukana valmisteilla olevassa maakuntakaavassa, jossa yleisesti ottaen olemme siihen tutustuneet – emmekä ole sitä sinänsä kritisoineet.  Varovainen positiivinen asenteemme johtuu siitä, että lähtökohtaisesti kannatamme päästöttömän (tai hyvin matalapäästöisen) energian tuotantoa. Tosin maakuntakaavasuunnitelmassa ei tullut esille tuulivoimaloiden massiivista kokoa eikä lukumäärää. Olemme myös keskustelleet aluetta tuntevien henkilöiden kanssa.

Tuulivoiman etuja ja haittoja on varmaan vielä paljon paremmin selvennettävä lähiasukkaille, jotta voidaan välttää mm. näkymää ja ääniä koskevat aiheettomat epäluulot. Ei kuitenkaan pidä kieltää isojen tuulivoimaloiden näkymistä kauas mielikuvamarkkinoinnilla nimittämällä niitä mm. tuulivoimapuistoiksi.  Samalla on selvitettävä korvausasiat.

1.

Alueen metsät ovat tiukasti olleet metsätalouskäytössä ja mm. aukkohakkuita ja hyvin nuoria taimikoita on paljon. Tiedossamme ei ole alueella erityisiä lintu- tai muita luontoarvoja, paitsi ojittamaton Rimpisuo. Ojittamattomia soita on nykyään aivan liian vähän, joten toivomme tämän suon ja sen vesitalouden säilyvän ennallaan.  Hanke ei koske lähialueen yksityisiä luonnonsuojelualueita. 

2.                                                                              

Samoin kunnioitamme Viinikalan pohjavesialuetta – varsinkin, kun se on Keiteleen kunnan talousvesilähde, joten sen alueelle ja sen suoja-alueelle ei pidä mennä. Kun alueella syntynyt sähkö johdetaan valtakunnanverkkoon Keiteleen kautta, olisi ehkä parasta tehdä tämä yhdysjohto joko  maakaapelina kulkien autotien vieressä tai alla.

3.

Finnish Consulting Groupin tekemässä selitysehdotuksessa (sivu 11) on lueteltu joukko tehtäviä selvityksiä. Joukkoon kannattaa lisätä kalastoselvitys, sillä alueen lampien ja järvien korkeuserot ovat niin suuria, että virtaavissa puroissa ja joissa voisi olettaa olevan koskien, joiden kalasto olisi hyvä selvittää. Vesistö on tässä osa Kymijoen vesistöalueen Rautalammin reittiä. jossa tiedetään olevan alkuperäistä taimenen kantaa. Taimenta on eräissä Muntterinkankaan läheisissä joissa. Sähkökalastuksella tai muilla keinoilla pitäisi selvittää taimenen mahdollinen esiintyminen alueelta tulevissa puroissa tai/ja joissa.

Veteen liittyen vielä huomautamme, että alueen länsipuolella on Korppinen-järvi. Sen ekologinen tila on vain välttävä, joten nyt tehtävät toimet eivät saa lisätä sen vesien nopeaa virtaamista alaspäin. Olisi hyvä, jos tähän liittyen Korppisen kunnostustyötä suunniteltaisiin ja mielellään jopa aloitettaisiinkin. Samalla on tarkkaan selvitettävä syyt Korppisen vain välttävään tilaan, jotta samat syyt eivät heikentäisi Muntterinkankaan pienien lampien ja järvien ekologista tilaa.

 

Kuopiossa 10.6. 2022