Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Kannanotot 2024

25.3. Ylöjärvi, Nokia, Hämeenkyrö. Muistutus ympäristönsuojelulain (527/2014) 28 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta koskien biotalousterminaalia. Yhdessä Ylöjärven, Nokian ja Hämeenkyrön paikallisyhdistysten kanssa.

22.2. Ylöjärvi: Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen koskien Ylöjärven kaupungin valtuuston päätöstä 5.2. 2024 § 3 Nutturan ranta-asemakaavasta.

14.2. Ylöjärvi: Lausunto Ylöjärven kaupunginhallitukselle Teivon-Mäkkylän osayleiskaavaehdotuksesta yhdessä Ylöjärven yhdistyksen kanssa.

13.2. Täydennys/vastine: Hopeavuori 4 KHO  Drno 643/03.04.04.04.33/2023
Valituslupahakemus ja valitus koskien Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä 24.01.2023  118/2023 Dnro 2195/03.04.04.04.33/2020. Viite: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston malminetsintälupapäätös 1.10.2020, lupatunnus ML2016:0011. Valittajat ja valitusluvan hakijat: Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry., Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry., Vesiluonnon puolesta ry., Akaan ympäristöyhdistys ry. ja Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistys ry.

26.1. Kangasala: Lausunto Kangasalan kaupungille  Ruutana–Tarastenjärvi–Asema osayleiskaavasta, kaava nro 26 yhdessä Kangasalan luonto ry:n kanssa.

Kannanotot 2023

15.12. Sastamala. Pirkanmaan ELY-keskukselle mielipide Kärmekallion tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma) PIRELY/8232/2022. Yhdessä Sastamalan ympäristöyhdistyksen kanssa.

14.12. Pirkanmaa. Uudistettu esitys  uudelle ympäristöministerille ja ympäristöministeriölle Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen yhdistämisestä molempia kansallispuistoja laajentamalla. Liite 1  Liite 2 .

20.11. Pirkanmaan ELY-keskukselle esitys Tampereen kaupungin Pinsiönharjun pohjavedenottoluvan avaamiseksi ja tarkistamiseksi Pinsiön-Matalusjoen jokihelmisimpukan- eli raakkukannan turvaamiseksi. Yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven ja Nokian yhdistysten sekä Kyrön luonto ry:n kanssa.

15.11. Aloite Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksille Kokemäenjoen kalatalousvelvoitteen muuttamiseksi ja kalojen luontaisen elinkierron turvaamiseksi. Aloitteen tekijä: Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys ry.  Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri allekirjoitti aloitteen.

3.11. ja 6.11. Valitukset (19 kpl) Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Suomen riistakeskuksen 4.10.2023 tekemistä poikkeuslupapäätöksistä ilvesten tappamiseen. Valtaosa valituksista yhdessä kunkin piirin alueellisen paikallisyhdistyksen kanssa. Lisäksi päätöksestä  n:o 2023-1-000-31002-8 valitus Turun hallinto-oikeuteen yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin kanssa.

10.10. Vastine Pirkanmaan ELY-keskukselle asiaan Kuuleminen toiminnanharjoittajan ja hakkuuoikeuden haltijan vastineiden ja Luonnontieteellisen keskusmuseon asiantuntijalausunnon johdosta liittyen LSL (1096/1996) 57§ mukaiseen vireillepanoon, maa-ainesten otto kiinteistöllä Luikka 8:1, Vesilahti. Kuulemispyyntö 26.9.2023, dnro PIRELY/10184/2020.

10.8. Valkeakoski: Valituslupahakemus ja valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen malminetsintälupaa (Hopeavuori) koskevassa asiassa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 1425/2023, 04.07.2023, Dnro 21792/03.04.04.04.33/2021.  Yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistyksen, Akaan Ympäristöyhdistyksen, Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta ry:n ja
Vesiluonnon puolesta ry:n kanssa.

17.7. Vesilahti: Pirkanmaan ELY-keskukselle lisäselvitys pakkokeinon vireillepanoon liittyen tilaan Luikka R:no 8:1 (922- 409-8-1).

29.6. Lausunto Pirkanmaan liitolle Pirkanmaan Elonkirjo ja energia -maakuntakaavan luonnoksesta.  Yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistyksen, Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistyksen, Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Ikaalisten yhdistyksen kanssa.

26.6. Lausunto Metsähallitukselle Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta.

14.4. Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen ja piirin mielipide asiassa PIRELY/7148/2021 Lylyharjun tuulivoimahankkeen YVA-selostus  Parkano, Kihniö, Kurikka.

27.3. Nokia: SLL:n Nokian yhdistyksen, Kyrön luonto ry:n, Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry:n (Birdlife Pirkanmaa) ja piirin vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle valitukseemme, joka koskee Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 21.09.2022, § 64 myöntämää Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa kalliokiviaineksen ottoon sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen ym. Nokialla.

20.3. Esitys ympäristöministeriölle Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallipuistojen laajentamisesta 2023, Liite 1  Liite 2 .

6.3. Kirje Pirkanmaan eduskuntavaaliehdokkaille: Nyt on aika pysäyttää luontokato!

2.3. Valkeakoski: Valituslupahakemus ja valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 24.01.2023 (118/2023 Dnro 2195/03.04.04.04.33/2020 (Hopeavuori 4) Viite: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston malminetsintälupapäätös 1.10.2020, lupatunnus ML2016:0011. Yhdessä Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry:n, Vesiluonnon puolesta ry:n, Akaan ympäristöyhdistys ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistyksen kanssa. 

30.1. Pirkanmaa: Pirkanmaan liitolle: Aloite Seitsemisen kansallispuiston laajennusta koskevan esityksen tekemiseksi Ympäristöministeriölle ja laajennuksen sisällyttämiseksi valmisteilla olevaan maakuntakaavaan. LIITE 1 Tiivistelmä Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajennusesitys. Yhdessä Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa.

16.1. Vesilahti: Pirkanmaan ELY-keskukselle päivitys pakkokeinon vireillepanoon koskien Vesilahden Luikan aluetta.

Kannanotot 2022

21.12. Parkano: Pirkanmaan ELY-keskukselle: Mielipide Parkanon Tuuli Oy:n Takakangas‐Pihlajaharjun
tuulivoimahankkeen YVA- selostuksesta . Yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen ja Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistyksen kanssa.

12.12.  Vesilahti: Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle: Vastaselityspyynnön (päivämäärä 18.10.2022, diaarinumero
1139/03.04.04.04.24/2022) mukainen vastaselitys Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnosta ja Hämeen Kuljetus Oy:n selityksestä. (Kiinteistöllä Luikka)

5.12. Pirkanmaa:  Pirkanmaan ELY-keskukselle:  Mielipide  PIRELY/1786/2022 Fingrid Oy:n Kristiinankaupunki-Nokia 400 + 110 kilovoltin
voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Yhdessä Nokian, Hämeenkyrön, Ylä-Satakunnan ja Ylöjärven yhdistysten kanssa. Liite1a, Liite 1b, Liite 2 ja Liite 3.

4.12. Kangasala: Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle: Vastaus selitys- ja täydennyspyyntöön 28.10.2022 (Diaarinumero
1689/03.04.04.04.16/2022) koskien valitusta Kangasalan kaupunginvaltuuston päätöksestä 13.6.2022, 47. (Saarenmaan osayleiskaava nro 36).

21.11. Kangasala: Pirkanmaan Ely-keskukselle: Aloite vaarantuneen (VU) ja erityisesti suojeltavan lajin (purosuomusammal, Radula lindenbergiana) elinympäristön rajaamiseksi.

21.11. Pirkanmaa: Täydennys Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle täydennyspyyntöön (Diaarinumero 20374/03.04.04.04.33/2021, 25.10.2022) koskien Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) muutoksenhaunalaista päätöstä  (27.1.2021, ML2016:0009, ML2016:0011, ML2016:0013 ja ML2016:0014) malminetsintälupien siirtoasiassa Sotkamo Silver Oy:lta New Peak Finlandille.

2.11. Nokia/Hämeenkyrö: MUUTOKSENHAKU Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökseen myöntää louhoslupa raakuista tunnetun Pinsiön-Matalusjoen valuma-alueella yhdessä SLL Nokian, Kyrön Luonnon ja PiLyn kanssa. Liite 1, Liite 2. ja Liite 3.

31.10. Ylöjärvi: Lausunto Teivon-Mäkkylän yleiskaavaluonnoksesta yhdessä Ylöjärven yhdistyksen kanssa.

20.10. Pirkanmaa: Kannanotto pienpetorautoja koskevasta metsästysasetuksen muutoksesta.

14.10. Ylöjärvi: Lausunto Ylöjärven Nutturan ranta-asemakaavaehdotuksesta yhdessä Ylöjärven yhdistyksen kanssa.

5.9. Vesilahti: Vireillepano valmistelevien töiden keskeyttämiseksi Vesilahden Liukassa louhoshankealueella, jossa mahdollinen liito-oravan ja viitasammakon elinpiiri, havaittu lukuisia lepakkolajeja. 

25.7. Pälkäne: Valituslupahakemus ja valitus KHO:lle Tavase Oy:n Pälkäneen tekopohjavesihanketta koskevassa vesitalousasiassa ja valmistelulupa-asiassa sekä virkamiehen esteellisyyttä koskevassa asiassa, Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen sekä valmistelulupa, tuotantoalue TUA3, Pälkäne. Asia koskee Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä 22/0027/1 (16.6.2022). Muutoksenhaku tehty yhdessä Pälkäneen seudun ympäristöyhdistyksen kanssa.

22.7.2022: Kangasala: Muutoksenhaku Hämeenlinnan hao:oon Kangasalan kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien §47 Saarenmaan osayleiskaavaa nro 36 (13.6.2022) yhdessä Kangasalan luonto ry:n kanssa.

11.7. Sastamala: Valituslupahakemus ja valitus koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä (2.6.2022) nro 22/0006/3 koskien Dragon Mining Oy:n Sastamalan rikastamon ympäristölupaa. Yhdessä Sastamalan ympäristöyhdistyksen ja paikallisten kanssa.

26.6. Pirkanmaa: Mielipide pienpetorautoja koskevasta asetusluonnoksesta, eli luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta.

23.6. Pirkanmaa: Lausunto vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

30.5. Kangasala: Vastine_vastaselityspyyntöön (päivämäärä 2.5.2022 dnro 171/03.04.04.04.20/2022) KHO:lle koskien muutoksenhakua Tavasen tekopohjavesihankkeen ympäristöluvasta.

17.5. Vesilahti: Muutoksenhaku Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä (5.4.2022) koskien maa-aineslupaa  (§ 24 Maa-aineslupa, Hämeen Kuljetus Oy, kiinteistö Luikka 922-409-8-1), VESDno-2021-326.

9.5. Hämeenkyrö, Ikaalinen: Mielipide Konikallion tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta yhdessä SLL Ikaalisen yhdityksen ja Kyrön luonnon kanssa Ikaalisten ja Häneekyrön kunnille.

29.4. Pirkanmaa: SLL Pirkanmaan_kommentit_Pirkanmaan monimuotoisuusohjelman LUMO:n ohjelmaluonnoksesta.

28.4. Tiedote: Pirkanmaan karhukanta laski murto-osaan viime-vuodesta

29.3. Esitys Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle 5.4.2022 pidettävään kokoukseen.

21.3. Pirkanmaa: Vastaus vastinepyyntöön (114/22) koskien Riistakeskuksen päätöksestä (29.12.2021, 2021-1-000-23665-6;  (5) suden kannanhoidollinen poikkeuslupa, ns. Lauhavuoren lauma) tehtyä muutoksenhaun käsittelyä yhdessä SLL Satakunnan piirin kanssa.

16.3. Sastamala: Vastaus vastinepyyntöön (lähete 115/22) koskien Dragon Mining Oy:n Sastamalan rikastamon ymp.lupakäsittelyä. dnrot: 00452/20/5105; 00517/20/5105; 00518/20/5105.

11.3. Ikaalinen, Hämeenkyrö: Mielipide Konikankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Ikaalisten yhdistyksen kanssa.

28.2. Pirkanmaa (Tampere, Pirkkala, Lempäälä): MIELIPIDE YVA-selostuksesta valtatie 3 parantaminen välillä Tampere-Lempäälä.

21.2. Parkano: Mielipide Takakankaan-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (dnro  PIRELY/20035/2021) yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen kanssa Ely-keskukselle.

21.2. Parkano: Mielipide Takakankaan-Pihlajaharjun tuulivoimahankekaavan oas:sta  yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen kanssa Parkanon kaupungille.

14.2. Ylöjärvi: TIEDOTE: Huvilarakentaminen_ei_kuulu_virkistysalueelle  14.2.2022 paikallismedialle.

11.2. Ikaalinen: Mielipide  Ikaalisten Tevaniemen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta yhdessä SLL Ikaalisten yhdistyksen ja Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen kanssa.

2.2. Ylöjärvi: Muistutus Ylöjärven Nutturan ranta-asemakaavaluonnoksesta yhdessä SLL Ylöjärven yhdistyksen kanssa. TIEDOTE: Huvilarakentaminen_ei_kuulu_virkistysalueelle  14.2.2022 paikallismedialle.

28.1. Pohjois-Pirkanmaa: Tiedote: Karvian susilupa toimeenpanokieltoon.

19.1. Kangasala: Valituslupahakemus ja valitus KHO:lle hallinto-oikeuden päätöksestä sallia Tavase Oy:n tekopohjavesihanke Kangasalla yhdessä Kangasalan luonto ry:n kanssa.

24.1. Pohjois-Pirkanmaa: Muutoksenhaku Vaasan hao:lle suden kannanhoidollisesta poikkeusluvasta Lauhanvuoren susilauman (5 sutta) metsästämiseen, yhdessä Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin kanssa.

Kannanotot 2021

7.12. Lausunto maakäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta kaavoitus- ja rakennuslaiksi.

27.11. Virrat: Kannanotto Virtain Vaskisalon virkistyskäyttö ei edellytä hakkuita, yhdessä SLL Viratain-Ruoveden yhdistyksen kanssa.

25.11. Pirkanmaa: Tiedote: Mitä minä voin tehdä kansallispuistolaajennuksen puolesta? 

12.11. Pirkanmaa: Tiedote: Metsähallitus jatkaa luontoarvojen heikentämistä hakkuilla laajasta vastustuksesta huolimatta. 

10.11. Pirkanmaa: Tiedote: Allekirjoita adressi: Hakkuut seis ja laajennus kansallispuistojen välille.

5.11. Pirkanmaa, Ylöjärvi: Tiedote: Riuttaskorven hakkuut on keskeytettävä.

1.11. Vesilahti: Vastine Hao:n selityspyyntöön liittyen Vesilahden Lammasniemen kaavavalitukseen yhdessä Lempäälän yhdistyksen ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa.

22.10. Ikaalinen: Muistutus  Tevaniemen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta yhdessä Ikaalisten yhdistyksen ja Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen kanssa.

20.10. Nokia, tiedote: Nokialle 54 hehtaarin suojelualuelaajennus

8.10. Valkeakoski: Valitus malminetsintäluvasta Valkeakosken Hopeavuorella yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen, Akaan ympäristöyhdistyksen sekä Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry:n ja Vesien puolesta ry:n kanssa.

30.9. Pirkanmaa, tiedote kesäkisasta: Orivesi on Pirkanmaan muurahaiskekopitäjä

23.9. Pirkanmaa, tiedote: Hallinto-oikeus hylkäsi karhulupavalitukset.

20.8. Pirkanmaa, tiedote: Pirkanmaan karhunkaatoluvat jäihin.

17.8. Pirkanmaa, tiedote: Perusteettomat karhuluvat tulee kumota.

13.8. Virrat, Ruovesi, Mänttä, Vilppula: Muutoksenhaku alueelle myönnetystä (2) karhun kannanhoidollisesta poikkeusluvasta yhdessä Luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistyksen kanssa.

13.8. Orivesi, Juupajoki: Muutoksenhaku Längelmäveden yhteislupa-alueelle myönnetystä (1) karhun kannanhoidollisesta poikkeusluvasta yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.

13.8. Parkano, Kihniö: LAUSUNTO_Lylyharjun_tuulivoimahankkeen_YVA-ohjelmasta yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen ja Luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistyksen kanssa.

27.7. Valkeakoski: Selvityspyyntö Pirkanmaan Ely-keskukselle koskien kirjopapurikon esiintymistä_Valkeakosken_Hopeavuoren ympäristössä, yhdessä Luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistyksen kanssa. Liite 1.

14.6. Pirkanmaa: Luonnonkukkien päivä järjestetään 20. päivä kesäkuuta.

14.6. Nokia, Hämeenkyrö: Muistutus Suomen Maa ja Kivi Oy:n kiviaines- ja ympäristöluvasta Pinsiön-Matalusjoen valuma-alueella. Liite 1_Suunnitelmaselostus, Liite 2 Natura-arvionti, Liite 3_Järjestöjen_valitus_Vaasan_hao:oon_2305_2018, Liite 4_Taskinen_asiantuntijalausunto_2018

1.6. Vesilahti: Muutoksenhaku Lammasniemen asemakaavasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen yhdessä Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. Liite 1. Päätös, Liite 2. Kaavakartta, Liite 3. Kaavaselostus, Liite 4. Kaavaselostuksen liitteet, Liite 5. Kaavasta annetut lausunnot.

31.5. Tiedote: Osuuskunta Lumimuutos ennallistaa Vapolta ostamansa riekkosuon.

18.5. Tiedote: Turpeen korvaaminen sammalella ei tee kasvualustoista kestäviä.

14.5. Pirkanmaa: Lausunto ehdotuksesta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027.

6.5. Ylöjärvi: Vireillepano Pirkanmaan Ely-keskukselle yhdessä Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa linnuille vaarallisen rakenteen poistamiseksi. Vastaselitys annettu 25.5.21 (PIRELY/8606/2021).

5.5. Pirkanmaa: kannanotto Pirkanmaan liitolle: Maakunnan tuulivoimaselvitystyölle tulee asettaa seurantaryhmä. Liite: Tiedotuskirje_2.

19.4. Pirkanmaa: Mielipidekirjoitus Aamulehdessä: kansallispuistojen-laajennus-edellyttaa-maakunnan-ja-kuntien-tukea/

15.4. Kangasala: Mielipide  Kuuselantien asemakaavasta (nro 861) yhdessä Kangasalan luonnon kanssa.

12.4. Vastaus hallinto-oikeuden täydennyspyyntöön koskien muutoksenhakua Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätöksestä 27.1.2021 hyväksyä malminetsintälupien (ML2016:0009, Ylöjärvi; ML2016:0011, Valkeakoski; ML2016:0013, Ylöjärvi, Hämeenkyrö; ML2016:0014, Nokia) siirto Sotkamo Silver Oy:lta NewPeak Finland Oy:lle.

21.3. Ruovesi, Pirkanmaa: Lausunto Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

5.3. Pirkanmaa: Muutoksenhaku Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätöksestä 27.1.2021 hyväksyä malminetsintälupien (ML2016:0009, Ylöjärvi; ML2016:0011, Valkeakoski; ML2016:0013, Ylöjärvi, Hämeenkyrö; ML2016:0014, Nokia) siirto Sotkamo Silver Oy:lta NewPeak Finland Oy:lle.
Liite 2_Selvitys_NewPeak_Metalsin_ongelmallisista_porssitiedoista
Liite 3_Valitus_Nokia_Metsakyla_1_malminetsintalupa_2.11.2020
Liite 4_Nokia_Metsakyla_1_malminetsintalupavalituksen_liite4_ Pinsiön Matalusjoki raakku_glokidium-tuloksi a 6.6.2013
Liite 5_Nokia_Metsakyla_1_malminetsintalupavalituksen_liite5_Pinsiö-Matalusjoki sähkökalastusraportti 6 .6.2013
Liite 6_Nokia_Metsakyla_1_malminetsintalupavalituksen_ liite6_ Taskinen et al 2011_pH Fe Al_Toxicological and Environm Chemistry

18.2. Sastamala: Vastine meluselvitykseen asiassa Dnro00452/20/5105 ym. Vaasan hallinto-oikeuteen. Liite 1_Vastinepyyntö ja Liite 2 Meluselvitys.

22.1. Karvia, Parkano: valitus_Vaasan hallinto-oikeuteen Jouppilankeitaalle myönnetystä turveluvasta yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry:n kanssa. Liite1_Päätös jota asia koskee ja Liite2_Lausunto Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen arvioiduista päästöistä.

5.1. Tampere: Ilmoitus Hiedanrannan vesistötäytöstä tehtyyn valitukseen liittyen Vaasan hallinto-oikeuteen yhdessä Tampereen ympäristöyhdistys ry:n kanssa. Viite: Dnro 00303/20/5201.

 

Kannanotot 2020

18.12. Orivesi: Vetoomus UPM:n tulee luopua hakkuista Saunasuon ja Ala-Lautajärven metsissä
yhdessä Oriveden seudun ympäristöyhdistys ry:n kanssa.

18.12. Pirkanmaa: Kokoava tausta-artikkeli Tutkijat: Suon pinnan kuorinta ei ole kestävää ja toimijoiden väitteissä on lukuisia asiavirheitä.

16.12. Valkeakoski: Lausunto malminetsintälupahakemuksesta Hopeavuori, Valkeakoski (ML2014:0098), hakija NewPeak Finland, sekä liite 3. Lausunnon antajina myös Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry, Vesien puolesta ry, SLL Valkeakosken yhdistys ry ja Akaan Ympäristöyhdistys ry.

7.12. Vesilahti: Vastaselitys vireillepanossa, Pirkanmaan Ely-keskukseen hakkuiden keskeyttämiseksi liito-oravan ja viitasammakon elinpiirillä yhdessä Lempäälän ympäristöyhdistys LYSY ry:n kanssa.

1.12. Kihniö: Selvityspyyntö Pirkanmaan Ely-keskukselle,_erityisesti_suojeltavan_lajin_turvaaminen_Sarvinevalla.

26.11. Tampere: Vastine lisäselvityspyyntöön koskien Hiedanrannan vesistötäytöstä tehtyä valitusta. Valitus yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry kanssa. Viite: Lähete 12.11.2020 (5245/20), dnro 00303/20/5201

23.11. Pirkanmaa: Vastine ympäristöministeriön vastaukseen koskien esitystämme rahkasammalen ja pintaturpeen noston asettamisesta kiireellisesti luvanvaraiseksi.

18.11. Pirkanmaa: Vastaus Biolanin vastineeseen koskien rahkasammalen ja pintaturpeen nostoa maakunnallisesti arvokkaalla Sarvinevalla Kihniössä.

2.11. Valkeakoski: Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Sotkamo Silver Oy:n malminetsintäluvasta alueella Hopeavuori 4. Lupatunnus: ML2016:0011

2.11. Nokia: Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Sotkamo Silver Oy:n malminetsintäluvasta alueella Metsäkylä 1. Lupatunnus: ML2016:0014
(Valitus liitteineen, kts. yllä 5.3.2021, Muutoksenhaun liitteet).

1.11. Pirkanmaa: Lausunto Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartasta.

26.10 Kihniö: Selvityspyyntö Pirkanmaan Ely-keskukselle koskien ympäristönluvan tarvetta rahkasammalen ja pintaturpeen nostoon Kihniön Sarvinevalla.

22.10 Pirkanmaa: Vastaus Ecomossin vastineeseen tiedotteeseemme (20.10.2020).

20.10. Pirkanmaa: Esitys Ympäristöministeriölle: Rahkasammalen nosto luvanvaraiseksi. Esitys_YMlle_20102020_Rahkasammalen_nosto_luvanvaraiseksi. 
Liite1_tapausesimerkki_Sarvineva_Kihniö

25.9.2020 Vesilahti: Vireillepano Pirkanmaan Ely-keskukseen hakkuiden keskeyttämiseksi liito-oravan ja viitasammakon elinpiirillä.

25.9.2020 Pirkanmaa: Eriävä mielipide Pirkanmaan alueelliseen metsäohjelmaan 2020-2025 sekä tiedote asiasta.

20.08.2020 Tampere: Vastaselitys lausuntoihin ja vastineisiin koskien Hiedanrannan vesistötäytöstä sekä valmisteluluvasta tehtyä valitusta. Valitus tehty yhdessä Tampereen ympäristösuojeluyhdistys ry kanssa. Viite: Lähete 11.6.2020 (1183/20), dnro 00303/20/5201

20.7. Vesilahti: Muistutus Vesilahden kunnanhallitukselle Lammasniemen asemakaavasta yhdessä Lempäälän ympäristöyhdistys LYSY ry:n kanssa.

13.7. Pälkäne: Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 134/2020; annettu 4.6.2020; Diaarionumero LSSAVI/8986/2019; Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen ja valmistelulupa, tuotantoalue TUA3, Pälkäne. Valitus ja liite.

20.5. Ylöjärvi, Ruovesi: SLL Pirkanmaan piiri ry:n esitys ympäristöministeriölle Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajentamisesta, saatekirje ja esitys.

17.5. Tampere: Lausunto Tampereen kaupungille raitiotien seudullisesta yleissuunnitelmasta.

7.5.2020 Orivesi: Vastineet HaO:lle vastaselityspyyntöihin liittyen muutoksenhakuun Dragon Mining Oy:n malminetsintäluvan toiminnanaloitusluvasta (Tukesin päätös 29.1.2020) ja valitukseen malminetsintäluvasta (Tukesin päätös 4.9.2019). Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006).

4.5.2020 Sastamala: Muistutus AVI:lle turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta Marjamäensuolle. Viite: LSSAVI/2761/2019.

23.4.2020 Kannanotto: Monimuotoinen lähiluonto on jokaisen etu.

15.4.2020 Valtuustoaloite SLL:n kevätvaltuustoon.

18.3.2020 Pälkäne: TIEDOTE 18.3.2020: Tavase Oy:n tarpeeton tekopohjavesihanke vaarantaa luontoarvot.

16.3.2020 Pälkäne: Muistutus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Tavase Oy:n Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta sekä valmisteluluvasta, lupahakemus dnro: LSSAVI/8986/2019.

28.2.2020 Orivesi: Muutoksenhaku Tukesin päätöksestä 29.1.2020 Dragon Mining Oy:n toiminnanaloituslupahakemuksesta kohdistuen Tukesin päätökseen 4.9.2019 malminetsintälupahakemuksesta. Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006)

26.2.2020 Tampere: Valitus Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston 20.1.2020 antamasta päätöksestä 9/2020 Hiedanrannan vesistötäyttö sekä valmistelulupa (Dnro: LSSAVI/4532/2019)

14.2.2020 Pirkanmaa: Kannanotto: Metsästyskilpailut eivät ole oikea tapa suojella metsäkanalintuja.

Kannanotot 2019

12.12.2019 Orivesi: Tiedote: Laiton kaatopaikka, kaksi pilattua järveä, kaivoksen sulkemismääräys – nyt kaivosyhtiö haluaa aloittaa Orivedellä uudella malminetsintäluvalla

Tiedote Dragon Mining Oy:n malminetsintäluvasta, valituksestamme hallinto-oikeuteen, yhtiön tekemästä luvan täytäntöönpanohakemuksesta ja täytäntöönpanolupaa koskevasta muistuksestamme Tukesille. Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006)

4.12.2019 Orivesi: Muistutus_TUKESille_Dragonin_taytantoonpanohakemuksesta_4_12_2019  Muistutus koskien Dragon Mining Oy:n hakemusta Kemikaali- ja turvallisuusvirasto TUKES:in malminetsintälupapäätöksen (jatkoaika) Sarvisuo 1-2 (ML2013:0006) täytäntöönpanoon muutoksenhausta huolimatta. Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006) Liite 1_kuulutus_DragonMining_Sarvisuo1-2_täytäntöönpanohakemus_Kuulutus
Liite 2_hakemus_DragonMining_Sarvisuo1-2_täytäntöönpanohakemus_18102019

15.11.2019 Hämeenkyrö: vastaselitys_Alhonvuoren_ravitie_ymlan_päätös_2019Vastaselitys liittyen valtakunnallisesti arvokkaalle kallioalueelle suunniteltuun harjoitusravirataan. Lupamenettelystä on valitettu aiemmin hallinto-oikeuteen. Viite: kunnan toimenpidelupa nro 19-0016-T, 13.3.2019; ympäristölautakunnan päätökset §27-28, 25.4.2019

17.10.2019 Pirkkala-Lempäälä: Lausunto: Lausunto vt3-oikaisu ja kehätien linjaukset_17_10_19 Lausunto valtatie 3 -oikaisuun ja kehätien linjauksiin liittyvään YVA-suunnitelmaan Pirkanmaan ELY-keskukselle. Viite: PIRELY7069/2019

4.10.2019 Orivesi: 041019_Valitus_Dragon_Mining_malminetsintälupa_SLLPirkanmaa
Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Tukesin Dragon Mining Oy:lle myöntämästä malminetsintäluvasta Oriveden Sarvisuolle. Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006) Liite1_ML2013_0006_Dragon Mining Oy_Sarvisuo1-2_paatos_tukesnet Liite2_KHOpaatos2675_2019 Liite3_PIR ELY_Kehotus_DragonMining_Orivesi

30.9.2019 Tampere: Mielipide: 300919_KKP mielipide SLL Tampere SLL PirkanmaaMielipide Tampereen kaupungille koskien Tampereen kansallisen kaupunkipuiston rajausehdotusta. Viite: Diaarinumero TRE:4923/11.04.00/2018

16.9.2019 Ilveslausunto 18.9.2019, mmm Lausunto maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2019 – 2020.

11.9.2019 Tampere: Vaitinaro_vastine_lisäselvityksiin_VHaO Vastine annettuihin lisäselvityksiin koskien Vaitionaron vesistötäytöstä sekä valmisteluluvasta tehtyä valitusta. Viite: Lähete 20.8.2019 (4214/19), dnrot 01385/18/5201 ja 01413/18/5201 LIITE 1 Pilaantuneet maa-ainekset

10.7.2019 Valkeakoski: Valituslupahakemus ja valitus KHO:lle koskien Vaasan Hallinto-oikeuden päätöstä aloitteesta ympäristöluvan muuttamiseksi/kumoamiseksi Dragon Mining Oy:n Valkeakosken Kaapelinkulman kulman kultakaivosta. Viite: Antopäivä 10.06.2019, Päätösnumero 19/0136/2
Diaarinumero 01668/17/5105, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 7.11.2017 nro 120/2017/1

30.6.2019 Lausunto: Karhulausunto 30.6.2019-20 Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle koskien karhun metsästystä metsästysvuotena 2019-2020. Viite: Dnro 865/01.03/2019

26.5.2019 Valitus: Valitus_HaO_Alhovuori_ravitie_ ymlan_päätöksestä_2019 Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakunnan päätöksiä toimenpideluvasta, joka on annettu harjoitusravitien rakentamiseen valtakunnallisesti arvokkaalle kallioalueelle. Viite: kunnan toimenpidelupa nro 19-0016-T, 13.3.2019; ympäristölautakunnan päätökset §27-28, 25.4.2019

10.4.2019 Tampere: Valitus Kintulammin louhimoiden maaineslupa NCC 2019 Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen koskien Tampereen kaupungin Ympäristö- ja rakennusjaoston maa-aineslupapäätöstä. Viite: Dnro: TRE :3270/10.00.03/2018 15.3.2019 Liite: Maa-aineslupapäätös_2019_1_31_SaarenmaaV22

21.3.2019 Ruutana: Vetoamus_Ruutanan_Kiertotalousalueelle_ELY_21_3_2019 Vetoomus ELY:lle liittyen Ruutanan osayleiskaavan Tarase Oy:n kiertotaloushankkeeseen. Viite: PIRELY/4006/2018

20.3.2019 Tampere: 2019_3_20_Vaitinaro_vastaselitys_VHaO Vastaselitys annettuihin lausuntoihin, vastineisiin ja ilmoituksiin koskien Vaitinaron vesistötäytöstä sekä valmisteluluvasta tehtyä valitusta. Viite: Lähete 27.2.2019 (5550/18), dnro 01385/18/5201

Kannanotot 2018

28.12.2018 Tampere: Hakemus Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualuetta ympäröivien kivenlouhimoiden ympäristölupien tarkistamiseksi Tampereen kaupungille Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualuetta ympäröivät YIT Infran, NCC:n ja Lohja Ruduksen louhimot. On todennäköistä, että louhimoille ei olisi myönnetty aikoinaan ympäristölupia, mikäli Kintulammi olisi jo lupien hakuaikaan ollut luonnonsuojelualue. Haemme YSL 89 §:n nojalla Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaostolta, että Kintulammin ympärillä toimivien louhimoiden ympäristöluvat otetaan uudelleentarkasteluun ja lupia muutetaan niin, että Kintulammi turvataan riskeiltä, joita liittyy alueella toimiviin louhimoihin.

SLL:n Pirkanmaan piiri ja SLL:n Tampereen yhdistys

Toiminta

Metsiä, soita, vesistöjä, perinnemaisemia, kaupunkiluontoa - ja paljon muuta Pirkanmaan luonto on monipuolista. Maakunnassa yhdistyvät eteläinen…

Lue lisää

Päätöksenteko

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. on Suomen luonnonsuojeluliiton alueellinen järjestö, johon kuuluu 16 paikallisyhdistystä.…

Lue lisää

Vuokraa mökki

Vuohisaari Vuohisaari on Pirkanmaan piirin vuonna 1991 perinnöksi saama saari, jolla on vanha, vaatimaton, mutta tunnelmallinen mökki, sauna…

Lue lisää

Hankkeet

[caption id="attachment_1292" align="alignnone" width="1024"] Kuva: Arja Kärkkäinen, Luonnonsuojeluliitto[/caption]

Lue lisää