Soiden laajamittainen ojittaminen metsätalouskäyttöön on merkittävästi heikentänyt suomalaisen suoluonnon tilaa. Huomattava osa ojituksista ei ole johtanut puuston kannattavaan kasvuun. Ojitusten myötä suoluontomme on köyhtynyt, vesistöt tummuneet humuksesta ja soiden virkistyskäyttö kärsinyt.

Kuva: Ville Kangas

Ojitettuja soita voidaan palauttaa ennallistamalla kohti luonnontilaa. Ojitusalueiden ennallistaminen kiinnostaakin yhä useampaa. Aiemmissa varsin perusteellisissa soiden ennallistamisoppaissa pääosassa on ollut konetyö, ja nyt Matti ja Ari Aallon laatima opas soiden ennallistamiseen käsityönä paikkaa tätä vajetta. Kirjoittajat ovat kokeneita soidenennallistajia, jotka ovat olleet vuosien saatossa olleet ennallistamassa yli kymmentä suota erityisesti Keuruun seudulla.

Oppaasta saat neuvoja:

  • Ennallistettavan suon valintaan
  • Työn suunnitteluun
  • Erilaisten patomallien valmistamiseen