Suomenselän ja Maanselän alue, eli SuoMaa, muodostaa käytävän, jota pitkin lajit ovat vaeltaneet vuosituhansia idästä länteen ja päinvastoin. Tämä arvokas ekologinen yhteys on turvattava. Luonnonsuojeluliiton SuoMaan suojelu- ja ennallistamisesityksessä ehdotetaan 274 arvokasta metsä-, pienvesi- ja suokohdetta suojeltaviksi, säästettäviksi tai ennallistettaviksi. Esityksen kohteet levittäytyvät kymmenen maakunnan ja 55 kunnan alueelle kattaen yhteensä noin 78 000 hehtaaria.

Mikä on SuoMaa?

Metsätalous, turvetuotanto ja muu luonnonvarojen käyttö on muuttanut metsiämme, soitamme ja vesistöjämme dramaattisesti viimeisen puolen vuosisadan aikana. SuoMaan suojelu- ja ennallistamisaloite on Suomen luonnonsuojeluliiton aloite alkuperäisluontomme puolesta.

Iäkkäät metsät ovat lähestulkoon kadonneet eteläisestä Suomesta ja Suomen keskiosista. Jäljellä olevat metsät ovat pirstoutuneita pieniksi metsäsaarekkeksi sinne tänne. Lajien on vaikea selviytyä liian pienissä elinympäristöissä.

Venäjän Karjalan metsät eivät ole kokeneet näin suurta muutosta. Nämä säilyneet metsät ovat aarre luonnon monimuotoisuudelle sekä koti monille lajeille, jotka Suomessa taistelevat selviytymisestä. Nämä metsät yhdistyvät Venäjän pohjoisimpiin metsiin ja siten myös Suomen metsiin pitkin rajaa. Tämä vihreä vyöhyke on elintärkeä reservaatti suomalaiselle lajistolle.

Monet luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät metsät ja suot ovat kuitenkin edelleen suojattomia ja vaarassa kadota. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa suojella tämän kansainvälisesti merkittävän ikiaikaisen yhteyden ja pelastaa monimuotoisuuden kannalta elintärkeän ekologisen käytävän Suomen sisällä sekä Suomen, Venäjän ja muiden lähialueiden välillä. SuoMaa-hanke parantaa alueen suojelutasoa, kytkeytyneisyyttä ja lajiston tilaa.

Lisäksi SuoMaalla tähdätään salametsästyksen ehkäisyyn. Hanke koostuu useasta eri osahankkeesta, joissa suojellaan muun muassa maakotkia, taimenia, perhosia ja riekkoja, soita, metsiä ja puroja. Pitkällä tähtäimellä tarkoituksena on saada käyttöön parempia menetelmiä metsänhoitoon ja lopettaa suoluontoa heikentävät toimet.

SuoMaa
Kuvitus: Anna Mattsson

SuoMaa auttaa maakotkaa

SuoMaan kotkien suojelutyössä kartoitetaan maakotkalle sopivia pesäpaikkoja, rakennetaan maakotkalle tekopesiä sekä tehdään suojeluesityksiä kotkan saalistus- ja pesimäalueiden suojelemiseksi.

Maakotkat tarvitsevat tekopesiä, koska metsätalouden vuoksi lajille välttämättömiä jykeväoksaisia puita on entistä vähemmän. Tähän mennessä kotkille on rakennettu noin 50 tekopesää.

Lisää riekkosoita ennallistamalla

Riekko on eteläisen Suomenselän soilla sateenvarjolaji: siellä missä on riekkoja, on muitakin soihin liittyviä luonnonarvoja. SuoMaa-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää riekkosuoverkostoa, jotta laji saadaan pysymään elinvoimaisena. Riekkokannat elinvoimaistuvat, kun riekkosoiden verkosto laajentuu esimerkiksi ennallistamalla ojitettuja, riekolle sopivia soita kohti luonnontilaa. Uuden riekkosuon luomisen edellytys on kuitenkin, että seudulla on ennestään riekkoja.

Riekot ovat monin paikoin kelpuuttaneet ennallistetut suot elinympäristöikseen hyvinkin nopeasti. Kaikkea ennallistamistoimintaa on luonnollisesti edeltänyt paitsi tehokas riekkoreviirien kartoitus myös kartta- ja ilmakuvatulkinnat sekä maastokäynnit sopivien soiden paikantamiseksi. Suomenselällä on vielä tällä hetkellä kohtalainen riekkokanta, joten suojelu- ja ennallistamistoimet ehditään tehdä vielä ajoissa.

SuoMaa-hankkeeseen liittyvää materiaalia

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen

Suot

Suomen ainutlaatuiset suot auttavat meitä kamppailemaan ilmastonmuutosta vastaan. Luonnonsuojeluliitto tekee kaikkensa, että viimeiset luonnontilaiset suot saadaan turvaan.

Lue lisää