Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ranta-asemakaavan muutoksesta: Lylyisten kartano

Kuvakaappaus Lylyisestä Lohjan karttapalvelusta.
Kuva: Lohjan karttapalvelu (Sitowise, aineisto © Lohjan kaupunki).

Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry antoi 17.4.2024 Lohjan kaupungin kaavoitukselle lausunnon Lylyisten kartanon ranta-asemakaavan muutoksen vireille tulosta. Ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) voi tutustua Lohjan kaupungin sivuilla: RA4 Lylyisten kartanon ranta-asemakaavan muutos.

Lausunnossamme vaadimme, että Lohjan kaupunki turvaa jäljellä olevien vapaiden ja luonnontilaisten rantojen säilymisen Lylyisissä. Kiinnitimme huomiota hule- ja jätevesien hallintaan, jottei suunniteltu asumis-, hevosharrastus- ja matkailukäyttö aiheuta Lylyistenlahden veden laadun heikkenemistä. Kaava-aineistosta puuttuu luontoselvitys, joten ilmaisimme halumme antaa uuden lausunnon luontoselvityksestä sen valmistuttua.

Mikäli lausunnosta herää kysyttävää tai kommentoitavaa, lähetä meille sähköpostia: lohjanseutu@sll.fi.

Lausunto kokonaisuudessaan

Ranta-asemakaavan muutos on haasteellinen, sillä muutos koskee vain osaa voimassa olevan ranta-asemakaavan alueesta. Tällöin tulee erityisesti kiinnittää huomiota maanomistajien tasapuoliseen kohteluun, tuleviin yhteisalueiden käyttöoikeuksiin, uusien rakennus- ja käyttöoikeuksien jakoperusteisiin sekä virkistysalueisiin.

Alustavissa suunnitelmissa on mm. rantasaunojen muuttaminen asuinkäyttöön, minkä oikeudellisuus tulee tarkoin selvittää. Muuttamisen tulee perustua MRL:n vaatimiin selvityksiin käsittäen emätilatarkastelun, mitoitusperusteiden ja rantarakentamisoikeuden tutkimisen sekä muunnellun rantaviivan soveltamisen.

Kaavassa tulee huomioida riittävä vapaan rannan ja virkistysalueiden säilyminen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Kaavamuutos ei saa heikentää Uudenmaan maakuntakaavassa todettuja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä arvoja Lylyisissä. Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot.

Kaupungin on turvattava luonnontilaisten rantojen säilyminen

OAS:ssa mainitaan mahdollisesta lisämaan hankinnasta Lohjan kaupungilta. Kaupunki omistaa Lylyisissä Uusi-Hontin tilan (444-427-5-49), joka on erittäin tärkeä luonnon monimuotoisuuden ja yleisen virkistyskäytön kannalta. Kiinteistö tulee säilyttää julkisessa kaupungin omistuksessa, sillä kaupunki ei omista muita maita Lylyisten niemeltä.

Tila rajoittuu rantaan sekä Outamonsalmen että Lylyistenlahden puolella taaten kaupunkilaisille vapaan pääsyn Lylyisten alueelle liikkumaan ja virkistäytymään. Tämä mahdollisuus pitää säilyttää myös tuleville sukupolville. Tilalla Koivusaarenpolun länsipuolella sijaitsee valtakunnallisesti uhanalainen perinnemaisema Salmenpellon niitty, jossa on monipuolinen keto- ja niittylajisto. Alueella tavataan uhanalaista ja harvinaista lajistoa.

Lylyisten niemen rannat ovat jo nyt lähes kokonaan rakennettuja tai ihmisen toiminnan alaisia. Kaupungin omistamat rannat ovat sen sijaan luonnontilaisia, ja ne takaavat hyvät elinolosuhteet rantavyöhykkeen lajistolle niin vedessä kuin ranta-alueella. Lisäksi ne toimivat puskurina pelloilta ja metsistä valuville ravinteille estäen niiden päätymistä suoraan järveen ja parantaen näin vesistön veden laatua.

Lohjan tulee vaalia luonnon monimuotoisuutta ja arvokkaita luontokohteita omistamillaan mailla. Lylyisten viimeiset vielä rakentamattomat, luonnontilaiset rannat on säilytettävä, ja vastuu tästä on nyt Lohjan kaupungilla. Yllä esitetyin perustein ympäristöyhdistys esittää jo nyt, ettei kaupungin omistamaa kiinteistöä tule myydä lisämaaksi yksityiselle taholle.

Lylyistenlahden veden laatu ei saa heiketä

Lylyistenlahti on kahden niemen rajaama, kapea ja matala Lohjanjärven lahdenperukka, jonka veden vaihtuvuus on verraten heikkoa. Kaavassa tulee erityisesti kiinnittää huomiota kaava-alueen hulevesien käsittelyyn ja niiden johtamiseen. Hulevesien hallinnan tulee perustua erilliseen hulevesisuunnitelmaan. Myös jätevesien käsittelyn tulee olla suunniteltua ja tehokasta. Hevostallien lantalan sijoittamisessa ja rakentamisessa on otettava huomioon, ettei ravinnevalumia pääse vesistöön. Kaavamuutos ei saa heikentää Lylyistenlahden veden laatua.

Luontoselvitys puuttuu liitteistä

OAS:ssa kerrotaan, että luontoselvitys olisi kokonaisuudessaan liitteissä, mutta sitä ei sieltä löydy. Kaupungilta saadun vastauksen mukaan raportin viimeistely on vielä kesken. Ympäristöyhdistys ei siis ole voinut tässä lausunnossa ottaa kantaa luontoselvitykseen. Haluammekin tältä osin varata oikeuden uuden lausunnon antamiseen. Tämä oikeus tulisi taata myös kaikille muille asianosaisille. Ympäristöyhdistys muistuttaa, että mikäli lisämaata on tulossa mukaan ranta-asemakaavaan, myös näiltä alueilta tulee laatia nykyvaatimuksien mukainen luontoselvitys.