Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ase­ma­kaa­va­muu­tok­ses­ta: Hiidensalmi II

Kuvakaappaus L89-kaava-alueesta Lohjan karttapalvelusta.
Kuva: Lohjan karttapalvelu (Sitowise, aineistot © Lohjan kaupunki).

Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry antoi 26.2.2024 Lohjan kaupungin kaavoitukselle lausunnon Hiidensalmen toisen osan, eli Karstuntien itäpuolella olevan alueen, asemakaavan muutosehdotuksesta. Asemakaavamuutoksen aineistoon kaavakarttoineen ja selvityksineen voi tutustua Lohjan kaupungin sivuilla: L89 Hiidensalmi II.

Lausunnossamme kiinnitimme huomiota terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön sekä pitkälle tulevaisuuteen jatkuvan kaivosteollisuuden yhteensovittamisen haasteisiin. Esitimme luopumista korttelialueiden 205 ja 206 rakentamisesta sekä korttelialueen 207 rakennuskorkeuden rajaamista kerroslukuun III. Lisäksi vaadimme, että osia puisto- ja lähivirkistysalueesta Lohjanjärven rannalla on säilytettävä luonnontilaisena.

Lausunto kokonaisuudessaan

Asumisterveys ja -viihtyvyys kaivosteollisuuden naapurissa

Ympäristöyhdistys antoi 22.9.2022 edellisestä Hiidensalmi II -kaavan ehdotusvaiheesta lausunnon. Siinä yhdistys muistutti, että kaava-alueen rakentaminen on varsin haasteellista, koska vieressä on toimiva kaivos ja siihen liittyvää teollista toimintaa, josta aiheutuu melu-, tärinä- ja pölyhaittaa. Liian lähelle ja liian korkeaksi rakennettavat asuintalot saattavat aiheuttaa jatkossa kohtuuttomia vaatimuksia viereisen kaivostoiminnan nykyiselle ja tulevalle toiminnalle sekä tulevien asukkaiden viihtyisyydelle ja terveydelle.

Yhdistys uudistaa tältä osin vaatimuksensa. Täyttyvätkö asuinalueen terveydelliset ja viihtyvyysvaatimukset myös asuintalojen ylimmissä kerroksissa? Kaavan vaikutusten arvioinnissa ei ole myöskään riittävästi selvitetty viereisen teollisen toiminnan näkökulmasta, miten uusi asuinalue vaikuttaa kaivoksen nykyiseen ja tulevaan toimintaan. Millaisia riskejä siihen sisältyy? Edellyttääkö uusi, lähelle teollista toimintaa sijoittuva asuinalue melu-, pöly- tai tärinäpäästöjen vähentämiseen liittyviä rajoituksia ja vaatimuksia, esimerkiksi läheisten jäte- ja sivukivikasojen poistamista tai niiden kattamista? Millaiset kustannukset näistä aiheutuu tai rajoittavatko ne jatkossa toiminnan laajentumista, sillä ympäristöluvassa huomioidaan ensisijaisesti haitat lähimmälle asuinalueelle? Ympäristöyhdistys muistuttaa, että tietojen mukaan kalkkia riittää alueella louhittavaksi ainakin yli 100 vuodeksi, ja on siksi huolissaan kaivostoiminnan jatkosta ja työpaikoista.

Lohjan kasvun ja työpaikkojen turvaamisen kannalta kaivostoiminnan jatkuvuus on Hiidensalmessa ensisijaisesti turvattava. Lisäksi on minimoitava melulle, pölylle ja tärinälle altistuvien uusien asukkaiden määrä tehtaan lähistöllä. Tämän takia yhdistys esittää, että kaavan korttelialueet 205 ja 206 on poistettava kokonaan ja korttelialueella 207 rakennuskorkeus on rajattava maksimissaan kerroslukuun III.

Kaivospuisto ja lähivirskistysalue

Myönteisenä asiana ympäristöyhdistys pitää sitä, että ranta-alue jää laajasti puisto- ja virkistysalueeksi sekä sitä että hulevesien hyödyntäminen on huomioitu puistosuunnittelussa. Puistoon mahdollistetaan eräänlainen hulevesien viivytysallas, jossa myös huomioidaan harvinaisen vankkasaran kasvupaikan säilyttäminen. Laji vaati vetistä ympäristöä elinpaikaltaan. Ympäristöyhdistys esittää, että puistoalue erilaisine virkistyskohteineen rakennetaan hyvissä ajoin ennen tulevaa asuinrakentamista, jolloin se palvelisi jo nyt kaupunkilaisten tarpeita ja olisi hyvä houkutus tulla alueelle asumaan.

Lisäksi ympäristöyhdistys vaatii, että kaava-alueen lähivirkistysalueella jätetään Lohjanjärven rantaan tiheämpää, luonnontilaista puustoa ja pensaikkoa linnuille ja muille eliöille sen sijaan, että koko ranta harvennettaisiin järvinäkymien avaamisen nimissä. Muutenkin puistoon ja lähivirkistysalueelle tulee jättää luonnontilaisempia, toisiinsa ja kaava-alueen ulkopuolelle kytkeytyneitä osia. Tämän takia kaavan VP- ja VL-määräyksiin tulee lisätä seuraava teksti: Osa alueesta tulee säilyttää luonnontilaisena.

Ympäristöyhdistys korostaa myös, että kaavan mukaisen mahdollisesti pilaantuneen alueen tutkimukset on käynnistettävä jo nyt.