Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Ehdokkailta kyseltiin metsien ja luonnon merkityksestä

Polku Pahamäessä aurinkoisena kesäpäivänä.
Pahamäki on suosittu virkistysalue. Kuva: Laura Räsänen.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys kysyi kuntavaali ehdokkailta asenteista kunnan omistamien metsien käyttöön sekä kaavoitukseen. Ryhmien välillä ja osin myös niiden sisällä on suurta vaihtelua metsien ja asukkaiden luonnonläheisyyden tarpeen arvostuksessa. Valtuutetut vaikuttavat jokaisen lähiympäristöön, äänestä ehdokasta joka suojelee ympäristöä!

Linkki kyselyyn lähetettiin ryhmien nettisivuilla olevaan yhteystieto-osoitteeseen. Kyselyyn vastasi 56 ehdokasta. Nykyisin valtuustossa olevista ryhmistä ainoastaan RKP:n ehdokkaat eivät vastanneet kyselyyn. Linkki kyselyyn.

Kyselyssä ja tässä väliotsikkoina oli väitteitä, joihin vastattiin asteikolla: 0 – 10 ja vapailla tekstikentillä. “Kursiivilla”lainauksia ehdokkaiden vastauksista.

Jäljellä olevat vapaat rannat tulee säilyttää rakentamattomina.”

Tämä väite jakoi mielipiteitä ehkä eniten sekä ehdokasryhmien välillä että niiden sisällä. Vastanneiden keskiarvojen mukaan rakentamattomat rannat ovat tärkeimpiä Vihreiden ja Pro Kirkkonummen ehdokkaille. Suurimmalle osalle kokoomuslaisista ja perussuomalaisista vapaat rannat eivät olleet erityisen tärkeitä. 

On ehdottoman tärkeää, että vielä vapaat rannat säilytetään rakentamattomina virkistyskäytön ja lajisuojelun vuoksi.

Suomalaiset ovat kautta historian valinneet asuinpaikkansa järvien ja merien rannoilta ja ilolla suon tulevillekin polville tämän perinteen jatkuvan.

Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus päästä kävellen luonnonmukaiseen lähimetsään.” ja “Kuntalaisille on oltava tarjolla laajoja luonnonmukaisia retkeilymetsiä.”

Kokoomuslaisia ja yhtä vihreää lukuunottamatta väitteet eivät jakaneet mielipiteitä, muuten kuin sen suhteen ovatko ehdokkaat täysin vai lähes täysin samaa mieltä.

”Metsien arvo luonnon monimuotoisuuden kannalta ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää!!”

Kirkkonummen omistamat metsät, myös nykyään talousmetsäksi luokitellut alueet, ovat todellisuudessa jo nykyään laajasti virkistyskäytössä. Toisaalta nykyiset ulkoilu- ja retkeilyalueet ovat kuormittuineita ja rakentamisen paineita kohdistuu myös metsiin. Tämän takia on kunnalle sekä taloudellisesti (terveyshyödyt, kunnan vetovoimaisuus ja imago luonnonläheisenä asuipaikkana) että kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta kannattavampaa säästää kunnan metsät virkistyskäytössä kuin hakata niitä kuitenkin verrattain pienen kertaluontoisen tulon takia. Kunnan kannattaa tarjota metsiä Metso-ohjelmaan, jolloin niiden säästämisestä saa myös korvauksen!”

Lähimetsää tulee olla alle 300 metrin etäisyydellä kotoa, päiväkodista ja koulusta, kuntakeskusta lukuunottamatta.”

Suurimpia eroja oli tästä väitteestä. Suomen kansa ensin -ryhmä ei pitänyt tätä ollenkaan tärkeänä samoin muutamat Kokoomuksen ja yksi Perussuomalaisten ehdokas. Tärkeintä tämä oli Vihreiden, Vasemmistoliiton, Keskustan ja Pro Kirkkonummen ehdokkaille, muistakin puolueista löytyi kuitenkin ehdokkaita, jotka olivat samaa tai lähes samaa mieltä väitteestä. SDP:n ehdokkaat nostivat esille myös esteettömien reittien tarpeen.

Kävelyetäisyydellä olevat luonnonmukaiset lähimetsät ovat tärkeitä. Tiivis rakentaminen radan varteen on myös ympäristön kannalta tärkeää. Ihanne tapauksessa saadaan molemmat. Ylitse kaiken kulkee kuitenkin luonnonkirjon säilyttäminen.”

Laajat metsä- ja luontoalueet tulee säilyttää nykyisellään.”

Väitteellä oli laaja kannatus kaikissa ryhmissä. Kauimpana väitteestä olivat Kokoomuksen ehdokkaat, joista kuitenkin suurin osa oli enemmän samaa kuin eri mieltä väitteen kanssa. Useat SDPn ehdokkaat eivät myöskään olleet täysin laajojen metsä- ja luontoalueiden säilyttämisen kannalla. 

Kuntien omistamilla metsillä on tärkeä merkitys luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen ylläpitämisessä. Kunnan omistuksessa olevat luontoarvoiltaan arvokkaat metsät tulee suojella METSO-ohjelman avulla, mistä on mahdollisuus saada myös kunnalle tuloja. Kaikki kunnan omistamat metsät täytyy ylläpitää ulkoilu- ja virkistysmetsinä talousmetsäkäytön ja metsänhakkuiden ulkopuolella rajaamalla hoitotoimet vain elinympäristöjen ennallistamiseen ja välttämättömiin luonnonhoitotoimiin ja antamalla metsien kehittyä luonnontilaisiksi ja monimuotoisiksi.”

Kunnan talouden näkökannalta metsien taloudellisella hyödyntämisella ei ole mitään merkitystä. Metsien ja luonnon virkistysarvot ovat lisääntyneet merkittävästi kansalaisilta tulleiden palautteiden kautta. Luonnonsuojelualuita tulee entisestään lisätä.”

Metsiä saa kaavoittaa rakentamiseen vain poikkeustapauksissa.”

Metsien käyttäminen rakentamiseen jakoi mielipiteitä ryhmien sisällä. Eniten tätä mieltä olivat vihreät, keskustalaiset ja pro kirkkonummelaiset. Eniten metsän näkivät potentiaalisena rakentamisalueena Kokoomuksen ja Perussuomalaisten ehdokkaat.  ”Metsäalueiden reunamille suunniteltuja kaavoja voi mielestäni toteuttaa vain luontoarvot huomioiden ja niitä mukaillen. Metsäalueita ei tule kuitenkaan halkoa. ”

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen/ Metsän toimiminen hiilivarastona/ Rahallinen tuotto on ensisijaista.” 

Harva ehdokas piti metsien taloudellista tuottoa tärkeänä, sen sijaan monimuotoisuuden säilyttämistä ja toimimista hiilivarastona pidettiin tärkeinä. 

Kirkkonummen ykkösvahvuuksia asuinpaikkana on luonto ja meidän on tärkeää ottaa tämä kaikessa päätöksenteossa huomioon. Lisäksi tarvitsemme metsiämme pystyssä saavuttaaksemme vuodelle 2030 asetetun HINKU-kuntatavoitteen 80 % päästövähenemästä vuoden 2007 tasoon. “

Kyselyn vastaukset kokonaisuudessaan taulukkona.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätös ”toimenpideohjelmasta” (22.4.2021). Päätös oli ”metsäsuunnitelman” vastainen. Metsien puolesta äänestivät:

  • Miisa Jeremejew,
  • Pekka Jäppinen,
  • Viveca Lahti ja
  • Sanni Jäppinen

Vastaan

  • Kati Kettunen, Kim Männikkö, Anneli Granström, Carl-Johan Kajanti, Jenny Snellman, Matti Kaurila ja Pekka Rehn.

Kirkkonummen kuntametsistä monipuolisesti.

Valtuutetut vaikuttavat jokaisen lähiympäristöön, äänestä ehdokasta joka suojelee ympäristöä!