Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Lautakunta päätti Met­sän­hoi­to­töi­den toi­men­pi­deoh­jel­mas­ta 2019 vastoin met­sä­suun­ni­tel­maa, KYY voitti oikeudessa

Svalbo kuvio 1053 on nykymuodossaan erinomaista ja helppokulkuista, puustoltaan melko väljäasentoista virkistysmetsää, jonka käytöstä kertoo leveähkö polku. Tuoretta ja lehtomaista kangasta, jonka alueella useampia soistuneita painanteita, joista osa on luonteeltaan lähinnä pieniä kangaskorpilaikkuja. Puustoa on aikanaan harvennettua, mutta se on hiljalleen luonnontilaistumassa. Kuva Laura Räsänen.

Metsänhoitotöiden toimenpideohjelman toteutuminen aiheuttaisi luonto- ja virkistysarvojen merkittävää vähenemistä Volsissa, Pahamäessa ja Svalbossa. Toimenpideohjelma ei noudata luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelman 2019 – 2029 reunaehtoja. Päätöstä ei ole perusteltu. Päätösesitys tukeutui annettuihin lausuntoihin, joista löytyy lisäperusteluja päätösesitykselle. Näitä perusteluita ei lopullisessa päätösesitykselle vastakkaisessa päätöksessä ole kumottu. Näin KYY päätyi tekemään oikaisupyynnön ja koska oikaisua ei tehty valittamaan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle.

KYY:n valituksen perusteella Helsingin hallinto-oikeus  kumosi 18.11.2022 yhdyskuntatekniikan lautankunnan päätöksen vuoden 2021 Metsänhoitotöiden toimenpideohjelmasta, koska päätöstä ei ollut perusteltu. Se mitä on esitetty päätöksen perusteluina ei tosiasiallisesti perustele päätöstä, kuten KYY valituksessaan kertoo.

Hallinto-oikeuden päätös H6638/2022.


Vuoden 2021 metsänhoitotöiden toimenpideohjelmaan ja valitukseen liittyvät asiakirjat löytyvät sivun lopusta.

Kaikki lausunnot ja kommentit olivat kriittisia hakkuille

Muutamat huomasivat nähtävilläolon ja luonnokseen tuli 8 lausuntoa ja kommenttia. Toimenpideohjelman päätöksen valmisteluosassa todetaan: “Ympäristöyksikön lausunto ja kuntalaisilta, yhdistyksiltä ja muilta tahoilta saadut kommentti suhtautuivat erittäin kriittisesti toimenpiteisiin Pahamäen, Svalbon ja joillakin Volsin alueilla. Ympäristöyksikön lausunnossa esitetään Pahamäki mahdolliseksi suojelualueeksi, ja todetaan, ettei Svalbosta ole laadittu luontoselvityksiä ja esitetään alueita rajattavaksi hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle Volsin alueella.” Kaavoituksen lausunnossa mm. muistutetaan mitä metsäsuunnitelma päätöksessä edellytettiin. Näistä osa kursivoituina tässä jutussa.

Esittelijän ehdotuksessa näitä oli otettu huomioon, eikä siinä enää ollut hakkuita arvokkaimmille alueille. Edelleen siinä oli kuitenkin joitakin turhia ja haitallisia toimenpiteitä Volsiin. Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti kuitenkin hyväksyä lausunnolle lähteneen luonnoksen sellaisenaan huomioimatta lausuntojen perusteella tehtyjä korjauksia. Näin se jätti täysin noudattamatta sen, mitä esittelijä luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelmasta 2019 – 2029 oli päättänyt.

Tieto luonnonarvoista ohitettiin päätöksenteossa

Metsäsuunnitelman mukaan: ”Toimenpideohjelmia tehtäessä huomioidaan metsänhoitosuunnitelmasta saadut tarkat luontokohdehuomiot,” ja ”Kaikki arvokkaat luonto/metso- kuviot tulee olla hoidon- ja toimenpiteiden suhteen linjassa.” Yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymässä toimenpideohjelmassa 2021 ei Volsin, Pahamäen tai Svalbon metsienkäsittely ole muuttunut metsäsuunnitelmassa esitetystä.

Päätös toimenpideohjelmasta ei huomioi kunnan ympäristönsuojeluyksikön teettämiä luontoselvityksiä Volsista ja Pahamäestä eikä myöskään KYY:n toimittamia luontotietoja. Kaikki toimenpideohjelman hakkuut ja hoitotoimenpiteet Volsissa ja Pahamäessä on osoitettu selvitysten mukaisiin METSO-luokiteltuihin metsiin. Pahamäessä hakkuita osoitetaan toimenpideohjelmassa jopa Uusimaa 2050 -maakuntakaavan suojelualuevaraukselle. Svalbosta ei ole tehty kunnan selvitystä, sieltäkin KYY on raportoinut usealta kuviolta luontoarvoja.

Päätettyä osallistamista ei ollut

Metsäsuunnitelman mukaan:”Asukkaiden osallistaminen toteutetaan laajasti kaikkien toimenpiteiden osalta.” Toimenpideohjelman luonnoksesta pyydettiin lausuntoja vain kunnan viranomaisilta, ei yhteistyötaholta tai asukkailta, myöskään yleisötilaisuutta tai muutakaan osallistamista ei toteutettu. Pelkkä netissä nähtävilläolo ei ole laajaa osallistamista.

Kunnalle tuloja METSO-suojelusta

Korona-aika on nostanut myös otsikoihin jo pidempään jatkuneen ilmiön, kun Meiko, Nuuksio ja Porkkala ovat ajoittain pahoin ruuhkaantuneita. Mahdollisimman luonnontilaisia ja laajoja alueita tulee kunnassa vaalia ja kehittää niillä ulkoilua ohjaavaa ja palvelevaa reitistöä. Tutkimustenkin mukaan virkistäytyminen ja elpyminen on selkeästi tehokkainta laajoilla ja luonnontilaisilla alueilla.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys katsoo, että Pahamäen ja Volsin alueet on suojeltava METSO- ohjelman avulla. Kunnan ympäristönsuojeluyksikön teettämissä selvityksissä nämä alueet on kokonaisuudessaan luokiteltu METSO-luokkiin. Uudellamaalla valtio on maksanut METSO- suojelusta enimmillään yli 10 000 €/ha. Näissä metsissä hinta lienee keskimäärin alle puolet tästä. Suojeltuina – toisin kuin hakattuina metsien arvo virkistyskäyttöön kasvaa. Suojelu parantaa myös kunnan imagoa luontokuntana.

KYY teki kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen päätöksestä

Koska metsänhoitotöiden toimenpideohjelma 2021 ei noudata sitä ohjaavan luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelman 2019 – 2029 reunaehtoja, teki Kirkkonummen ympäristöyhdistys kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen päätöksestä.

KYY valitti hallinto-oikeudelle päätöksestä

Yleisen oikeustajun vastaisuuden ja kohtuuttomuuden lisäksi yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätös ei noudata hyvään hallintoon laissa määrättyjä periaatteita mm päätöstä ei ole perusteltu eikä ylemmän hierarkiatason päätöksiä ole noudatettu. KYY katsoi, että päätöksestä valittamiselle on hyvät perusteet. Valituksessa esitetään samat asiat kuin oikaisuvaatimuksessa.

Vastaselitys Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunnan lausuntoon annettiin lokakuussa

Valitettavan paljon kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsenten enemmistön tietämättömyydestä tai välinpitämättömyydestä luontokadosta ja metsälajiston uhanalaisuudesta kertoo: Kunnan lausunnossa [valituksestamme] samanaikaisesti vähätellään luontoarvoja luettelemalla luontoselvityksessä olevia havaintoja siitä, että ihmistoiminta on osin päässyt vaikuttamaan ko. metsiin ja ollaan kuitenkin toisaalta sitä mieltä, että luontoarvoja on niin paljon, että kaikkia ei voida huomioida: Päätöksessä on pyritty kokonaisarviossa huomioimaan näitä edustavuustekijöitä, silla luontoarvojen määrä on niin runsasta.” Suojelualueiden määrää pidetään runsaana, vaikka todellisuudessa niiden pinta-ala kunnassa on vain murto-osa EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesta 30 prosentin suojelutavoiteesta. Lausunnossa ei ylipäätään nähdä metsää puilta, eikä ymmärretä metsäekosysteemin kokonaisuutta jota ko. asiat/lajit indikoivat, ja joka on METSO-luokituksen idea.

Emme siis löytäneet lausunnosta mitään, miksi valituksemme olisi syytä vetää pois.

Vuoden 2021 metsänhoitotöiden toimenpideohjelmaan ja valitukseen liittyvät asiakirjat aikajärjestyksessä

Tausta-aineistoja

Pahamäen kuviota 1085, joka on maakuntakaavan suojeluvarauksella uhkaavat myös hakkuut. Kuva kahden suojelualueen välissä olevan kuvion 1085 paikkeilta, rajojen erottaminen maastossa ei ole helppoa. Kuva: Laura Räsänen