Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Muistutimme Viitasaaren Kärnän kylän mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta

Kolimajärvi, Viitasaari. Kuva: Markus Vuorio, CC BY 3.0 Wikimedia Commons

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry jätti yhdessä Ala-Keiteleen luonnonystävät ry:n kanssa Tukesille muistutuksen Viitasaaren Kärnän kylälle, Koliman lupa-alueelle tehdystä malminetsintälupahakemuksesta 14.12.2022. Akkerman Finland Oy hakee malminetsintälupaa 844 hehtaarin suuruiselle alueelle. Kaavaillun malminetsintäalueen sisällä ja reunamilla on useita luonnonsuojelualueita, Natura-alueita, virtavesiä sekä merkittäviä pohjavesialueita.

Totesimme, että malminetsinnässä tehdyt kairaukset aiheuttavat vaaran vesistöille. Kairausjäte voi olla happoa muodostavaa tai muuta vaarallista jätettä ja jätteestä saastuneet vedet voivat sisältää haitallisia raskasmetalleja ja arseenia. Myös käytettävät apuaineet voivat olla vaarallisia tai haitallisia kemikaaleja. Yhtiö ei ole varautunut suunnitelmissaan riittävästi jätehuoltoon tai mahdollisiin vahinkoihin. Näkemyksemme mukaan myöskään yhtiön oma asiantuntemus ei ole riittävä malminetsinnän suunnitteluun tai toteuttamiseen Suomessa. Olemmekin sitä mieltä, ettei malminetsintälupaa tulisi Akkerman Finland Oy:lle myöntää. Mikäli lupa myönnetään, kasvaa riski myös kaivostoiminnan alkamisesta. Suomessa harjoitettavan kaivosteollisuuden lähihistoriassa on useita varoittavia esimerkkejä kaivoshankkeiden aiheuttamista merkittävistä ympäristötuhoista, jotka valtaosaltaan jäävät yhteiskunnan kustannuksella korjattaviksi. Muistutukseen tästä