Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigering på / av

Grankulla miljöförening-Kauniaisten ympäristöyhdistys rf:s stadgar 1.8.2013

Bild Jonud via Wikimedia Commons/ CC-BY-SA

§ 1

Föreningens namn är Grankulla Miljöförening – Kauniaisten Ympäristöyhdistys r.f. Föreningens hemort är Grankulla. Föreningens språk är svenska och finska. Protokollspråk är svenska eller finska, registreringsspråket är dock svenska.

§ 2

Föreningens ändamål är att inom sitt verksamhetsområde värna om och väcka intresse för naturen och miljön. Sina syften önskar föreningen förverkliga genom att utöva upplysningsverksamhet, anordna möten och föredrag, informera genom massmedia, göra framställningar hos myndigheter och sammanslutningar samt genom att vid behov ta ställning till frågor som berör föreningens verksamhetsområde, befrämja en allsidig naturkännedom genom att arrangera exkursioner och i samband därmed ge undervisning om naturen, bedriva ungdomsverksamhet samt befrämja forskning som rör naturen.

§ 3

För att stöda verksamheten är föreningen berättigad att införskaffa medel genom medlemsavgifter, insamlingar, understöd och på andra motsvarande sätt, samt anskaffa och underhålla för verksamheten nödvändig lös och fast egendom.

§ 4

Som medlem i föreningen kan antagas varje person som stöder föreningens syften.

§ 5

Föreningens verksamhet handhas av en styrelse, som består av en ordförande och 5-7 ordinarie medlemmar jämte 1-2 suppleanter, vilka väljs vid årsmötet för en period som sträcker sig fram till närmast följande årsmöte. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande. Styrelsen är beslutför då ordförande eller vice ordförande samt minst 3 medlemmar är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst. Styrelsen väljer inom sig en sekreterare och en kassör. Styrelsen kan utse arbetsutskott och kan till medlemmar i dessa kalla även personer utom styrelsen.

§ 6

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande och en medlem i styrelsen.

§ 7

Föreningens räkenskaper och verksamhet avslutas per kalenderår. Bokslutet bör av styrelsen inlämnas för revision senast en månad före årsmötet. Revisorerna bör återlämna bokslutet jämte revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

§ 8

Varje år hålls ett årsmöte före utgången av mars månad. Kallelse till årsmötet bör ske med annons i en lokaltidning minst en vecka före mötet. Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Väljs ordförande och sekreterare för mötet, två protokolljusterare samt två rösträknare.
 2. Konstateras mötets laglighet och beslutförhet.
 3. Behandlas den av styrelsen uppgjorda verksamhetsberättelsen och besluts om dess godkännande.
 4. Redovisning över förvaltningen av föreningens räkenskaper under föregående kalenderår samt revisorernas berättelse över granskningen av dessa föredrages samt beslutes om fastställelse av bokslutet.
 5. Besluts om beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga.
 6. Besluts om medlemsavgiftens storlek.
 7. Uppgöres och fastställes verksamhetsplan samt budget för verksamheten.
 8. Val av ordförande för styrelsen.
 9. Val av 5-7 ordinarie ledamöter och 1-2 suppleanter i styrelsen.
 10. Val av en revisor och en suppleant.
 11. Bestäms i vilka tidningar möteskallelserna skall publiceras.
 12. Övriga av styrelsen eller av enskilda medlemmar föreslagna frågor.

§ 9

Extra möte hålls om styrelsen så besluter varvid kallelse sker på i 8 g nämnt sätt. Extra möte hålls om minst tio av föreningens medlemmar anhåller därom skriftligen. Vid extra möte kan behandlas endast de frågor som nämnts i kallelsen.

§ 10

Om medlem vill avgå från föreningen bör han skriftligen meddela härom till styrelsen eller dess ordförande eller muntligen till föreningens mötesprotokoll, men han är skyldig att betala medlemsavgiften för hela det löpande verksamhetsåret. Om medlemsavgiften lämnas obetald kan medlem uteslutas ur föreningen genom beslut som fattas av styrelsen. 

§ 11

Beslut om ändring av dessa stadgar ska för att äga giltighet fattas vid två på varandra följande föreningsmöten (årsmöten och/eller enligt 8 § sammankallade möten) mellan vilka förflutit minst 14 dygn, efter det att styrelsen behandlat ärendet. Beslutet är giltigt om minst tre fjärdedelar (3/4) av de närvarande röstberättigade medlemmarna omfattar förslaget.

§ 12

Om föreningen upplöses ska dess egendom användas på ett sätt som befrämjar föreningens målsättning, varom bestäms på föreningens sista möte. Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande röstberättigade medlemmarna understöder förslaget vid två på varandra följande, enligt 8 § sammankallade möten mellan vilka har förflutit minst 14 dygn. Vid föreningens upplösning bör anmälan härom göras till föreningsregistret

§ 13

I övrigt följs föreningslagen.