Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

LAUSUNTO (mielipide): Majajärven ase­ma­kaa­va­luon­nos 51:001

Yleistä kaavaluonnoksesta

Jyväskylän kaupungin pohjoispuolelle Majajärven ympäristöön on suunnitteilla TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamin teknologiakeskus. Jyväskylän kaupunki laatii alueelle asemakaavaa. Asemakaavaluonnoksessa osoitetaan teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue (TL-2)

Kaava-alue sijoittuu Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan rajalle Leppäveden kylän viereen. Kaavan vaikutukset koskevat ensisijaisesti Laukaan kunnan asukkaita Leppävedellä. Majajärven pohjoispuoleinen, nyt kaavoitettava alue, on kyläläisten aktiivisessa virkistyskäytössä. Alueen läpi kulkee myös suosittu Metso-ulkoilureitti.

Kaavoituksen yleisiin perusteisiin olemme lausuneet mielipiteemme osayleiskaavalausunnossamme (ks. Lausunto Majajärven osayleiskaavaluonnokseen 5.4.2024, kaavatunnus Y:111, Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys ry ja Laukaan Seudun Luonto ry).

Alue on pääosin ihmisen voimakkaasti muuttamaa metsänhakkuiden seurauksena.

Alueen luontoarvot

Asemakaavassa Majajärven pohjoispuoli on osoitettu lähivirkistysalueeksi VL-1. Merkittävimmät luontoarvot painottuvat alueen eteläosaan, jossa kallioilla puusto on osittain iäkästä ja Majajärvelle viettävällä rinteellä on paikoin kohtalaisesti lahopuuta. Lisäksi rantavyöhykkeen puusto on muihin alueen metsiin verrattuna järeää. Majajärvelle viettävän kallion etelänpuoleisella rinteellä havaittiin valkolehdokkeja (5 yksilöä).

Asemakaavakarttaan tulee luo merkinnällä laittaa luontoselityksessä arvokkaana pidetty ranta-alue sekä valkolehdokkiesiintymä (kuvaan keltaisella piirretty alue).

Suurelta osin VL-1 alue on taimikkoa, lukuun ottamatta Majajärven luoteisosan rämettä. Tämän suoalueen potentiaalia ennallistamiskohteeksi voitaisiin selvittää.

Alueen metsä

Alueen virkistys- ja luontoarvojen parantamiseksi Jyväskylän karttapalvelussa talousmetsäksi merkittyä aluetta tulee alusta asti hoitaa jatkuvapeitteisen metsän periaatteiden mukaan ja pyrkiä parantamaan alueen luontoarvoja. Olisi hyvä, jos tällainenkin varaus voitaisiin kaavaan merkitä. Lisäksi kaavaan olisi hyvä merkitä viheryhteys tai yhteyksiä TL-2 alueen läpi. Metsoreitin varteen varattu VL-1 istutuspuineen ei yksin riitä tähän.

Laavuvaraus

Majajärven pohjoisrannalle osoitetaan ohjeellinen rakennusala enintään 15 kerrosneliömetrin suuruiselle laavulle, kodalle tai muulle vastaavalle rakennelmalle (la). Rakennusalaan liittyvälle rannanosalle on mahdollista rakentaa laituri. Tämän paikkaa eikä kulkua sinne ole asemakaavaan merkitty, eikä ole kerrottu, tuleeko laavu julkiseen vai yksityiseen käyttöön. Yksityiseen käyttöön tullessa se merkittävästi haittaisi alueen asukkaiden virkistyskäyttöä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys
jyvaskyla@sll.fi

Laukaan Seudun Luonto ry
laukaanseutu@sll.fi

Lue lausunto pdf-muodossa tästä.