Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

MUISTUTUS: Tammirinteen asemakaavan muutosehdotus

Kaavamenettelyyn kulminoituu merkittävä vastuu ja vaade luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä ja luonnon monimuotoisuuden elvyttämisestä. Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys pitää arvokkaana sitä, että Tammirinteen asemakaavan muutosehdotus huomioi alueen luontoarvot aikaisempia luonnoksia ja ehdotuksia paremmin. Esitämme luontoarvojeen selvityksiin vielä muutamia täydentämisiä. (kohta 1.)

Yhdistyksemme on kuitenkin hyvin huolissaan siitä, että Jyväskylän kaupunki yhä suunnittelee asuntorakentamista rakentamiselta vielä säästyneelle metsämaalle ja ulkoilu- ja virkistysmetsäalueelle. Rakentamisen lähelle luontoa siten, että luontoa, kuten tässä tapauksessa virkistysmetsää ja muuta olemassa olevaa rakentamatonta metsämaata, jää rakentamisen alle, ei voida katsoa edistävän luonnon antamaa hyvää. (kohta 2.)

1. Esitämme luontoarvojen selvityksien täydentämistä

Esitämme, että

  • kaupunki toteuttaa alueella uuden liito-oravaselvityksen. Laji.fi:ssä on alueelle merkitty liito-oravahavainto v. 2022 ja alueelta löytyy mm. kolohaapa.
  • kaupunki varmistaa alueen linnustoselvityksen: Alueelle tehdyssä linnustoselvityksessä (v. 2022) ei ollut havaintoja kanahaukasta, mutta aluetta toukokuussa 2022 kartoittanut Olli Manninen raportoi viitteistä suurehkon petolinnun oleilusta: “Useita tuoreita höyhennettyjen pienempien lintujen jäänteitä havaittiin metsikössä. On siis varsin mahdollista, että kyseessä on kanahaukan asuttama metsä, jossa olisi mahdollisesti myös sen pesä. Asia tulisi selvittää osana kohteen luontoselvitystä.” (Olli Mannisen raportti on kaavoituksen käytössä.)

Kartoittaja Olli Manninen totesi raportissaan myös, että “Kaava-alueen metsäkuviot 7 ja 8, kuvio 10 ja osa kuviosta 13 ovat rakenteeltaan suojelunarvoisia kuvion 14 lisäksi.” Tuhoaisiko nyt suunniteltu rakentaminen osan näistä kuvioista?

2. Luonnonläheisen asumisen tavoittelun ei pitäisi tarkoittaa luonnon tuhoamista

Jyväskylän kaupungin sitoutuminen resurssiviisauteen ja luontoarvojen korostaminen kaupunkisuunnittelun tavoiteteksteissä ovat erittäin tärkeitä toteutettavia tavoitteita luontokadon, ilmastokriisin ja luonnonvarojen ylikulutuksen muodostamien ongelmavyyhtien ratkaisemisessa ja hillit- semisessä. Myös kaupungin AVOin kaupunkiympäristö -politiikka korostaa yhtenä kaupungin kehittämisen kulmakivenä luontoa ja kestävää rakentamista.

Tavoitteiden ja toiminnan välillä on yhä ristiriita: kaupunki on asettanut vuosittaiseksi tavoitteekseen noin 70 omakotitalotonttia ja muuta rakentamista luonnon viherpeittoa vähentämään ja jopa kestävän liikkumisen alueilla varataan runsaasti tilaa autoliikenteelle parkkipaikkoineen. Rakentaminen nakertaa mm. ulkoilu- ja virkistysalueita, tämäkin asemakaavan muutosehdotus. Aittovuori- Halssila on Jyväskylän keskeisimpiä luonto- ja virkistysalueita ja sen vaikutuspiirissä on eniten kuntalaisia yksittäisistä luonto- ja virkistysalueista (Panu Piirtola: ”Häviävät virkistysalueet – Maankäyttö Jyväskylän Aittovuori-Halssilan luonto- ja virkistysalueella” 2021, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/137364 ). Luonto- ja virkistysalueiden arvot tunnistetaan Jyväskylässä, mutta ne nähdään kaupungin päätöksenteossa edelleen siitä huolimatta usein alisteisena muulle maankäytön tarpeelle (Piirtola 2021), mikä on hyvin huolestuttavaa.

Resurssiviisaus, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja hiilineutraalisuustavoitteessa pysyminen voidaan saavuttaa vain vahvasti suuntaa muuttamalla. Siihen tarvitaan irtautumista vanhoista käytännöistä, jotka kahlitsevat todellisia edistysaskeleita kuten rakentamisen kohdistamista jo rakennetuille alueille, joissa on jo infrastruktuuria, ja uuden asutuksen metsään rakentamisen lopettamista. Samoin tulee välttää metsäalueiden ottamista rakentamiseen ylipäätään, vaikka metsäalue olisikin jossain vaiheessa ollut talousmetsäkäsittelyn kohteena. Ekologisen monikriisin ajassamme uudisrakentaminen tulisi rajata vain tarpeelliseen ja korjausrakentamisen ja rakennusten käyttötarkoitusten muutosten tulisi olla ensisijaisia uudisrakentamiseen nähden. Maankäytön muutosten ei tulisi heikentää vaan kohentaa ympäristön tilaa ja luonnonläheistä asumista pitäisi tavoitella siten, että luontoa ei jää ja tuhoudu rakentamisen alle vaan tuomalla luonnon elementtejä jo rakennettuun ympäristöön. Tämä edistäisi niin nykyisten kuin tulevien jyväskyläläisten hyvinvointia.

Jyväskylässä 22.2.2024
Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys

Lue muistutus pdf-muodossa kuvineen tästä.