Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Mawson Oy luopumassa Vatsan mal­mi­net­sin­tä­lu­vas­ta – JYSY edelleen va­li­tus­val­miu­des­sa

JYSY on auttanut Putkilahden kyläseuraa ja paikallisia asukkaita torjumaan Mawson Oy:n suunnitteleman kaivoshankkeen Vatsan alueella. Kaivosyhtiö on perääntynyt hankkeesta laajentuneen vastustuksen ja ”esiintymän köyhyyden” vuoksi.

JYSY ja Putkilahden kyläseura järjestivät yhdessä Jyväskylän ja Luhangan kuntapäättäjille webinaarin malminetsinnän vaikutuksista perjantaina 14.1. Tilaisuuteen osallistui yli 20 henkeä. Alustajana tilaisuudessa oli Suomen luonnonsuojeluliiton kaivosasioiden asiantuntija Jari Natunen (FT, ympäristöbiokemisti).

Juuri ennen webinaarin alkua saimme tiedon, jonka mukaan kanadalainen malminetsintäyhtiö Mawson Oy on ilmoituksensa mukaan luopumassa Vatsan malminetsintäluvasta (lue YLEn uutinen tästä). Nyt on kuitenkin tärkeää varmistaa, että malminetsintä todella virallisestikin raukeaa. Olemme valmiudessa valittamaan, koska valitusaika on yhä päällä.

Ongelmia esiintyy kaivoshankkeissa jo malminetsintävaiheessa ja niihin kannattaa puuttua mahdollisimman ajoissa. On syytä tarkastella sekä malminetsinnän vaikutuksia sekä kysyä, sopiiko kaivos alueelle vai tulisiko siitä kohtuuttomia ongelmia maankäytölle, naapureille ja yhteiskunnalle. Alue, johon Mawson suunnitteli malminetsintää, käsittää tärkeän ekologisen kokonaisuuden, ml. arvokkaita järviä, vesilain ja metsälain kohteita sekä soiden suojelun laajennukseksi suunnitellun alueen, läheiset Natura-alueet, ekologisen yhteyden.

Suunniteltu malminetsintäalue sijaitsee maisemallisesti arvokkaaksi määritellyllä Putkilahden alueella. Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että arvokkaat  maisema-alueet otetaan huomioon alueiden käytössä. Lisäksi Putkilahden arvokkaan luontoalueen ja Vaarunvuorten sekä idässä Leivonmäen kansallispuiston välinen alue on selvityksessä määritelty hiljaiseksi alueeksi. Se muodostaa potentiaalisen retkeilyalueen helpottamaan kansallispuistoihin kohdistuvaa käyttöpainetta.

Laadimme valitusta malminetsintäluvasta ja tässä prosessissa on selvinnyt mm. että:

  • Mahdollinen kaivoshanke olisi uhka Päijänteelle.
  • Malminkairaukset uhkaavat alueen pienvesiä.  
  • Mawsonin hakema malminetsintälupa sisältää osin puutteellisia selvityksiä. 
  • Mahdollisen kaivoshankkeen ja vesistöön (järveen tai sen alle) tulevan kaivoksen ympäristövaikutukset olisivat kestämättömiä.
  • Esim. malminetsinnän pinta- ja pohjavesille tulevia haittoja ei ole tunnistettu lupahakemuksessa.

Alueelta haviteltu kulta on metallina tarpeeton eli kaivosta ei voida perustella esimerkiksi vihreän siirtymän vaatimilla metalleilla. Kyse on puhtaasti bisneksestä, jonka toisessa vaakakupissa on pohjoisen Päijänteen luonto ja ihmisten terveys.

Päivitys (27.1.2022): JYSY on jättänyt valituksen Mawsonin malminetsintäluvasta yhdessä Keski-Suomen piirin ja Putkilahden kyläseuran kanssa. Syynä mm. se, että Tukesilta ei saatu kirjallista ilmoitusta luvan raukeamisesta valitusajan päättymiseen 27.1.2022 mennessä.