Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

MUISTUTUS MAL­MI­NET­SIN­TÄ­LU­VAS­TA: ”VATSA”

Muistutuksen antaja: Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys ry
Hakija: Mawson Oy
Lupa-alueen nimi: Vatsa
Lupatunnus: ML2015:0017
Alueen sijainti ja koko: Jyväskylä, Luhanka, 370,25 ha
Lähetetään 3.12.2020 mennessä: kaivosasiat@tukes.fi

Esitämme malminetsintäluvasta seuraavat muistutukset / huomautukset.

LYHYT YLEINEN KOMMENTTI YHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 25.11.2020:

Meidän on pakko kääntyä pois harhasta, että on olemassa kolme maapalloa meidän kulutuksen jatkumisen turvaksi. Nykyaikaisen elektroniikan ja muun teknologian tarvitsemalle kullalle löytyy lähteitä myös kierrätyksestä. Lisäksi tilastot kertovat, että valtaosa (45%) kullan kulutuksesta on koruteollisuudessa.

Lisäksi lupaa hakeva yhtiö on osoittautunut ympäristöasioissa vastuuttomaksi toimijaksi, jota ei kiinnosta toimialueensa kohtalo malminlouhimisen jälkeen. Suomen jälkeenjäänyt kaivoslaki ja sinisilmäinen yritysmyönteisyys antaa tällaiselle häikäilemättömälle ryöstötaloudelle valitettavasti toimintatilaa.

Nyt kohteena olevan alueen luontoarvot on tulkittu valitettavasti hyödynsaajan näkökulmasta. Esimerkiksi varoetäisyydet laillisilla rauhoituksilla varattuihin luonnonsuojelulalueisiin ovat liian pienet. Usein maa- ja kallioperään puuttuminen heijastuu valuma-alueella pitkälle.

Näiden seikkojen vuoksi toivomme, että Jyväskylän seutu asettuu vahvasti luonnon puolelle, eikä yhtiölle myönnetä lupaa edes etsiä paikkaa kaivokselle, jota ei tarvita. Vähimmäisvaatimuksemme on, että Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennelautakunnan vaatimus 100 000 euron jälkihoidon talletuksista toteutuu.

Jyväskylässä 25.11.2020 Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun hallitus

Kirjasi Heikki Susiluoma, puheenjohtaja

LISÄKSI SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON JYVÄSKYLÄN SEUDUN YHDISTYS YHTYY ALLA OLEVAAN HUOLELLA LAADITTUUN KATSAUKSEEN KAIVOSTOIMINNAN JA SEN VALMISTELUN ELI MALMINETSINNÄN VAAROISTA:

Alueen metsälailla ja yksityisesti suojellut kohteet

Malminetsintäluvassa kuvataan, ettei alueella ole luonnonsuojelualueita. Alueella on kuitenkin lukuisia metsälain 10§ perusteella suojeltuja kohteita, joista monet pohjavesivaikutteisia ja herkkiä pienvesikohteita: puroja, lampia ja lähteitä. (n. 20ha pinta-alalla). Ne vaurioituvat helposti porauksista ja kaivannoista.

Haluamme tarkemman selvityksen siitä, mikä on maanomistajan oikeusturva tilanteessa, jossa malminetsintätoimet vahingoittavat metsälakikohteita tai suojelusitoumuksen alueita, sillä lain mukaan maanomistaja on vastuussa metsälakikohteistaan. Ennen luvan myöntämistä tulee kaivosyhtiön luetteloida metsälakikohteet, esittää suunnitelma niiden huomioimisesta malminetsinnässä ja ympäristöviranomaisten tulisi tarkistaa, että suunnitelma on asianmukainen. Kaivosyhtiö tulisi osoittaa myös vastuuseen kohteelle aiheutuneista vaurioista.

Soiden ja lintujen suojelu

Malminetsintä alueelle sijoittuu soidensuojeluohjelma ehdotukseen kuuluvia kohteita: Ahvenlampi, Pieni-Hanslampi ja Luotojärvi. Valtausalueen sisällä on suojelukohde Aukeasuo,rauhoituspäätöksen mukaan alue on mm. tärkeä teerien soidinalue. Suo on ojittamaton, keskeltä puutonta lyhytkorsinevaa kasvava suokokonaisuus, jolla on todennäköisesti muitakin linnustoarvoja kuin teeren soidinpaikka.

Malminetsintä on meluisaa. Valtausalueen ympäristössä on FINIBA alueita ja läheiset Natura2000 on perustettu sekä luonto-että lintudirektiivien perusteella. Valtausalueella on kalasääsken pesäpuita. Malminetsintäalue sijaitsee merkittävällä lintujen kevät- ja syysmuuttoreitillä. Malminetsintää ei tule harjoittaa alueella lintujen kevätmuuton huhti- ja toukokuun eikä syysmuuton elo- ja marraskuun aikana. Lintujen lepo-, ruokailu-, soidin ja pesäpaikat tulee selvittää. Siksi Mawson Oy:n tulee pyytää lausunto Keski-Suomen lintutieteelliseltä yhdistykseltä. (Luonnonsuojelulaki 49 §, Euroopan yhteisön lajiensuojelua koskevat erityissäädökset. Luontodirektiivin liitteessä IV ( a ) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis -ja levähdyspaikkojen hävittäminen on kielletty)

Hakemuksen väite siitä, ettei soidensuojeluperusteet vaarannu, ei ole uskottava. 50 m suojavyöhyke ei ole riittävä. Tarvitaan tarkempi selvitys siitä, kuinka kaivosalue ylipäätään voi sijoittua tälle alueelle soidensuojelun näkökulmasta.

Vaikutus vesistöihin ja pohjaveteen

Alueella on vesilain (15 §, 17 §) mukaisia pieniä lampia, lähteitä ja luonnontilaisia puroja. Toimenpiteet eivät saa vaarantaa puroa tai lähdettä siten, ettei se säilyisi luonnonvaraisena. Alueen läpi kulkee Housuoja ja muita virtaavia vesiä. Luvan hakija ei ole esittänyt, miten alueella olevat pienvedet suojellaan malminetsinnässä.

Malminetsintäalueelta tulee valumia Ylisjärveen ja siten laajalle Putkilahden pohjavesialueelle, jossa on myös Jyväskylän kaupungin vedenottamo. Tarvitaan tarkempi selvitys riskeistä vesistönsuojelun näkökulmasta, viitaten Jyväskylän kaupungin vesistönsuojeluohjelmaan.

Detaljitutkimuksissa kallio pestään vedellä. Tarvitaan tarkempaa tietoa, mistä vesi tuodaan paikalle ja minne se imeytetään? Miten tässä huomioidaan vesistönsuojelua koskeva lainsäädäntö ja luvitus?

Vaikutus Natura-alueisiin

Putkilahden aluekokonaisuus on valittu Natura 2000-verkostoon sekä luonto- että lintudirektiivin (92/43/ETY ja 2009/147/EY) perusteella. Tähän kokonaisuuteen kuuluva arvokas Housuvuoren kallioalue on käytännössä kiinni malminetsintäalueessa ja alue on myös suosittu retkeilykohde.

Noin viiden kilometrin päässä hankealueesta sijaitsee Vaarunvuorten Natura-alue (FI1090039) ja noin seitsemän kilometrin päässä Haapasuo-Syysjärvi-Rutajärvi-Kivijärven Natura-alue (FI0900074), joka on perustettu Leivonmäen kansallispuistoksi vuonna 2003. Molemmat alueet on valittu Natura 2000- verkostoon sekä luonto- että lintudirektiivin perusteella.

Malminetsintäalueella tapahtuva elinympäristön muuttuminen ja melu voi aiheuttaa suoria vaikutuksia myös muulle Natura-alueilla esiintyvälle eläimistölle, mikäli niiden reviiri ulottuu kaava-alueelle asti. Syksyllä 2020 on alueen läheisyydessä tehty susihavaintoja. Alueen läheisyydessä on tekeillä tuulivoimakaavoitukseen liittyen luontokartoitus EU:n luontodirektiivin lajeista mm. lepakoista, viitasammakoista ja liito-oravista. Näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä (LSL 49 § ja LSL 42 §).

Malminetsintälupa vaatisi nyt esitettyä tarkemmat selvitykset vaikutuksista Natura2000 alueisiin. Esimerkiksi liikenteen ja melun vaikutukset on arvioitava.

Vaikutus asutukseen ja ihmisiin

Malminetsintähankkeella ja sitä mahdollisesti seuraavan kaivoksen toiminnan vaikutukset valtausalueen ulkopuolelle tulee huomioida. Lupahakemukseen ei ole sisällytetty riittävää selvitystä niistä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, eli lupahakemuksessa ei ole esitetty kaivoslain 34§:n 2 mom. velvoittamaa lupaharkinnan kannalta tarpeellista ja luotettavaa selvitystä malminetsinnän ja siitä mahdollisesti seuraavan kaivoksen toiminnan vaikutuksista valtausalueen ulkopuolelle.

Malminetsintäalue rajautuu asuttuun kiinteistöön ja vapaa-ajan asuntoon. Lähistöllä Ylisjärven ja Hauhan suunnalla on useita vakituisia ja vapaa-ajan kiinteistöjä. Riskienhallintasuunnitelmat malminetsinnän vaikutuksista ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen puuttuvat. Kairaus ja monet muut geologiset tutkimusmenetelmät ja kaivuutyö aiheuttavat melua. Etsintäalueen naapureita koskevat melu- ja pölyvaikutukset on selvitettävä ja niitä on rajoitettava.

Alue on metsätalousaluetta, joten maanomistajina olemme huolissamme montutuksen ja kairauksen vaikutuksista puun juuriin ja taimikoihin. Saako näistä mahdollisista vaurioista korvausta?

Alue on tärkeä metsästyksen kannalta ja maanomistajat harrastavat metsästystä maillaan. Miten tutkimukset vaikuttavat alueen metsästyskäyttöön?

Malminetsinnän jätehuoltosuunnitelma ja jälkitoimenpiteet

Lupahakemuksen liitteenä esitetyssä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa on selkeitä virheitä (kaivoslaki 13 §).

Ensinnäkin, aina syntyy jätteitä. Vesistön ja myös muun ympäristön kannalta olennainen tieto on eritysiesti, millä keinoin myrkyllinen kivipöly (soija) käsitellään ympäristöturvallisesti.

Malminetsintäluvan jälkitoimenpiteenä Mawson Oy esittää saattavansa ympäristön yleisenturvallisuuden vaatimaan kuntoon ja maisemoivansa alueen. Koelouhintojen kohdalla esitetään jälkitoimenpiteenä maisemoimista.

Maisemoiminen tarkoittaa kuopan reunojen loiventamisesta ja kasvillisuuden leviämisen mahdollistaman maakerroksen levittämistä päälle. Kaivoslaissa malminetsinnän jälkitoimenpidettä kutsutaan ennallistamiseksi, tavoitteena on saattaa ympäristö mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan.

Mawson Oy käyttää Malminetsinnän jätehoitosuunnitelmassa otsikkoaennallistaminen, mutta kertoo maisemoivansa kaivannot ja koelouhokset. Tulee tarkentaa, edellytetäänkö nyt luvassa maisemointia vai ennallistamista, ja mitä tämä konkreettisesti maan jatkokäytön kannalta maanomistajalle tarkoittaa.

Pelkkä porausten tulppaaminen ei estä pitkällä jänteellä pienvesikohteita sisältävän alueen vesitalouden vauroitumista.

Aiemmat toimijat alueella ovat jättäneet rakennelmia ja tutkimusvälineistöä maanomistajan riesaksi, joten nyt olisi syytä saada paremmat vakuudet siitä, että ongelma ei toistu.

Vireillä olevat muut asiat, jotka vaikuttavat kaivossuunnitelmaan

ProPäijänne ry hakee Päijännettä Unescon Biosfäärialueeksi, mikä voi avata merkittävää vahvuutta Jyvässeudun matkailun kehittämiseen ellei teollisuuskaavoituksella vaurioiteta matkailun ja virkistyksen vetovoimaa paikkakunnalla. Salola Wind Park tuuliteollisuusalueen ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoitus on suunnitteluvaiheessa. Tulee arvioida hankkeiden yhteisvaikutukset alueelle esimerkiksi vesistökuormituksen, soiden vesitaloudenja melukuormituksen osalta. Lisäksi alue on Jyväskylän ainoalla hiljaisella alueella, joten pitäisi olla selvää, ettei sitä kannata pilata kaivostoiminnalla.

Vakuus

Alueen arvo ja malminetsinnän riskit esimerkiksi metsälakikohteille huomioiden, on 10000 euron vakuusmaksu täysin riittämätön. Kannattaa vaatia vähintään 100000 euron vakuutta. Edelliset toimijat ovat menneet konkurssiin ja raivaaminen on jäänyt maanomistajan vastuulle. Nykyisen toimijan varallisuuden tarkastelu herättää huolta tästä näkökulmasta.

Yhteenveto:

Jos malminetsintä yksistään tai muiden hankkeiden kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura 2000 –alueen luonnonarvoja, hakijan on liitettävä malminetsintähakemukseen arvio toiminnasta aiheutuvista vaikutuksista. Sama koskee Myös Natura 2000 -alueen ulkopuolelle sijoittuvia hankkeita, jos niillä todennäköisesti on Natura-alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Mikäli toiminnanharjoittaja pitää toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia poissuljettuina, on malminetsintähakemukseen liitettävä selvitys siitä, miksi näin on.

Koska alue on kuvatun kaltainen, luonnoltaan herkkä alue ja etäisyydet FINIBA alueelle ja suojelualueille ovat lyhyet, pidämme epäuskottavana väitettä, ettei suojelualueiden suojeluperusteet ole vaarassa. Kyseenalaistamme suojaetäisyyksien riittävyyden, mm kalasääskien pesäpuihin ( tulisi olla 1100m), suojelualueille ja asutukseen.

Aiemmat tutkimukset osoittavat, että alueen kultapitoisuudet ovat alhaiset. Ei puhuta kultaesiintymästä, vaan kultakriittisestä vyöyhkkeestä. On kohtuutonta, että maanomistajat joutuvat aina uudelleen olemaan huolissaan malminetsinnän seurauksista. Valtaustoiminta rajoittaa muita investointeja alueella ja vaikuttaa täten maan arvoon.

Maanomistajina tarvitsemme tarkemman kuvauksen vastuukysymyksistä ja kaivosyhtiön korvausvelvollisuudesta, mikäli tutkimukset aiheuttavat vaurioita esimerkiksi suojelukohteisiin.

Lähtökohtaisesti kaikki allekirjoittaneet vastustamme malminesintää ja kaivostomintaa maillamme. Me allekirjoittaneet vaadimme, että lupaa ei myönnetä.