Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Kommentti Jyväskylän kaupungin han­kin­taoh­je­luon­nok­ses­ta

Haluamme Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän paikallisyhdistyksessä nostaa Jyväskylän kaupungin hankintojen linjauksista esiin seuraavaa:

Ilmaston kuumeneminen, luonnonvarojen ylikäyttö ja luonnon monimuotoisuuden hävittäminen ihmisten toimesta ovat aiheuttaneet ekologisen kriisin, joka vie hyvinvoinnin edellytyksiä nykyisiltä ja tulevilta sukupolvilta ja muulta luonnolta. Ekologinen jälleenrakennus on välttämätön, jotta nykyinen kestämätön tilanne voidaan saada kestäväksi. Ekologinen jälleenrakentaminen tarkoittaa yhteiskuntamme rakentamista uudelleen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden saavuttamiseksi.

Jyväskylän kaupungin hankinnan strategialinjauksissa tulee ottaa huomioon ja nostaa selkeästi näkyviin vaade ja tarve ekologisesta jälleenrakentamisesta kaikilla toimialoilla. Juuri julkisella sektorilla on keskeinen rooli ekologisen jälleenrakentamisen ohjaamisessa, kehityksen suuntalinjojen ja reunaehtojen luomisessa sekä resurssien jaossa. Julkisten tahojen hankintapäätöksillä on merkittävä vaikutus tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksiin. Julkisista hankinnoista 75 prosenttia tehdään kuntasektorilla. Niiden vastuullisella kohdistamisella on valtava vaikutus yhteiskuntaamme ja sen tulevaisuuteen.

Kuten JYU Wisdom Letters 2/2020 :ssa todetaan: ”Suomalainen yhteiskunta ja kuntatalous on jälleenrakennettava ekologisesti pandemian jälkeen. Ei ole kestävää ”elvyttää entiseen”. —Tiettävästi yksikään kunta ei myöskään ole kyennyt tuottamaan asukkailleen hyvinvointia niin, että ilmastopäästöt, luonnonvarojen käyttö ja vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen olisivat säilyneet kestävällä tasolla, vaikka sitoumuksia näihin tavoitteisiin tehdään kasvavissa määrin. Ekologisen jälleenrakennuksen avulla kunnat voidaan elvyttää elinvoimaisiksi. Samalla niiden tuotanto- ja palvelujärjestelmät uudistuvat luontoa vähemmän kuormittaviksi.”

Strategisia painopisteitä ja mittareita:

Hankintaosaaminen ekologisen jälleenrakennuksen mahdollistamiseksi: 
– ”Päivitetään hankinta- ja kilpailutusohjeet tukemaan ekologista jälleenrakennusta ja kehitetään viranhaltijoiden kilpailutusosaamista. Kilpailutuksessa käytetään sekä ekologisia minimiehtoja (mm. voimanlähteet, korjattavuus) että suhteellista kestävyyden pisteytystä (elinkaaripäästöt, materiaalien kestävyys, yrityksen ympäristövastuullisuuden ohjelmat).” (JYU Wisdomletter 2/2020)
– esim.  Kaupungin hankintaohjeistukseen on kirjattava kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät ohjeet.

Ruokapalvelut ja elintarvikkeet:
– ”Tuetaan ruokajärjestelmän päästöjen vähentämistä edistävää toimintaa ja koulutusta. Ruokajärjestelmän kestävyysmuutos vaatii suuria murroksia, joilla on huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Julkinen sektori on tärkeimpiä muutoksen edistäjiä ja voi varmistaa muutoksen oikeudenmukaisuuden. Lisätään elintarvikehankintoihin ilmasto- ja kestävyyskriteerit, tuetaan julkisten ruokapalvelujen kestävyysharppausta rahoitusta parantamalla sekä tuetaan elintarvikealan (ml. viljelijät) koulutustoiminnan ja start-up-yritysten toimintaedellytyksiä.”  (JYU Wisdomletter 2/2020)  
– esim.  Kaupunki hankkii kasvispainotteista ja eettisesti kestävää luomua ja lähiruokaa.  

Energiantuotanto:
– Kaupunki sitoutuu hiilinegatiivisuuteen ja ilmastohyödyt takaavat ja luonnon monimuotoisuutta turvaavat kestävyyskriteerit täyttävän uusiutuvan energian hyödyntämiseen vuoteen 2030 mennessä.
– Kaupunki luopuu tuontipuun, kivihiilen ja turpeen poltosta vuoteen 2025 mennessä sekä laatii suunnitelman muista fossiilisista polttoaineista luopumiseksi.

Rakentaminen:
– esim. Kaupunki käyttää rakentamisessa kierrätettäviä materiaaleja.

Rahavirrat, kuten sijoitukset:
– Rahavirrat kuten sijoitukset tulee saattaa kestäviin uomiin ja irti fossiilisista polttoaineista ja turpeesta.

ICT-palvelut:
– ”Edistetään ekologista jälleenrakennusta tukevaa ICT-osaamista ja yrittäjyyttä sekä kunnan viranhaltijoiden ICT-osaamista. Tällä on yhteys myös koulutukseen kaikilla tasoilla, sillä resurssitehokkuuden ja kestävien hankintojen edistäminen edellyttävät monitasoista tiedon keräämistä, analysointia ja jakamista sekä tätä tukevien sovellusten kehittämistä.”  (JYU Wisdomletter 2/2020)  

Lähteitä ja lisätietoja:

Wisdom Letters 2/2020 – Elinvoiman ja elonkirjon puolesta: Ekologinen jälleenrakennus kunnissa pandemian jälkeen (pdf)
Wisdom Letters 1/2020 – Suomen liikenteen tulevaisuus. Suosituksia hiilineutraalin henkilöliikenteen varmistamiseksi
Wisdom Letters 2/2019 – Reilua ruokaa tänään ja huomenna. Suosituksia kestävän ruokajärjestelmän luomiseksi
Wisdom Letters 1/2019 – Elonkirjo ehtyy. Suosituksia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi
Ekologinen jälleenrakennus       https://eko.bios.fi/
Katariina Alhola & Minna Kaljunen: Kestävät julkiset hankinnat – nykytila ja kehittämissuosituksia. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/2017