Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Janakkalan yhdistys

Janakkala
Navigaatio päälle/pois

Muistutus 7.7.2022: Janakkalan kunnalle Mal­lin­kais­ten­jär­ven ranta-asemakaava-ehdotuksesta 2.6.-9.7.2022

Janakkalan kunnalle Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava-ehdotuksesta 2.6.-9.7.2022

KAAVA-HANKKEEN SUHDE YLEMPIIN VOIMASSA OLEVIIN KAAVOIHIN JA SUHDE MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKIIN (MRL)

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) yleisiin pääperiaatteisiin kuuluu, että vahvistetulla maakuntakaavalla ohjataan kuntien yleiskaavoitusta ja taas yleiskaava ohjaa kunnassa mahdollisesti myöhemmin tehtäviä asemakaavahankkeita. Nyt Janakkalan kunnan päättäjät ja kunnan kaavoitusmonopoli ovat taas poikenneet tästä MRL:n hengestä ja lähteneet laatimaan Mallinkaistenjärvelle ranta-asemakaavaa yleisesti hyväksytyn ja vahvistetun maakuntakaavan sekä voimassa olevan Janakkalan itäisen rantayleiskaavan vastaisesti pelkästään lyhytnäköisten taloudellisten tuottojen saavuttamiseksi miettimättä sen suuremmin kaavoitettavan alueen pitkäjänteistä kehittämistä kuntalaisten ja muidenkin retkeilytarpeen ja luontosuhteen kehittämisen tarpeita.

Mallinkaistenjärven itäpuolinen kunnan omistama Välskärinmaan tila on vahvistetussa maakuntakaavojen yhdistelmässä (vahvistettu YM/24.5.2016) osoitettu yhteiseksi retkeilyalueeksi (VR90). Se on siis maakunnallisesti arvokas virkistys- ja retkeilyalue, jonka kautta rantaa seuraillen kulkee kaavassakin osoitettu ulkoilureitti. Myös uudessa maakuntakaava 2040 ehdotuksessa (12.9.2019) alue on merkitty virkistys-, retkeily- ja ulkoilualueeksi (V887). Sen kaavamääräyksissä todetaan, että V-merkinnällä merkityt alueet ovat maakunnallisesti ja osin valtakunnallisesti arvokkaita vapaa-ajan, retkeilyn ja luontomatkailun alueita sekä pidempien viherväylien kannalta tärkeitä alueita. Alueet ovat tarkoitettu yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueille on sallittua vain yleistä ulkoilua ja urheilua palveleva rakentaminen.

Myös Janakkalan kunnan vahvistetussa oikeusvaikutteisessa Itäisessä rantayleiskaavassa (2003) alue on osoitettu virkistysalueeksi (VR). Tämän yleiskaavatyön yhteydessä kuntalaiset ottivat järjestetyissä tilaisuuksissa voimakkaasti kantaa alueen virkistyskäytön osalta ja silloin myös kunnan päättäjät tälle kannalle päätyivät.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kunta ei voi aloittaa ranta-asemakaavan laadintaa alueella voimassa olevan oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan määräysten vastaisesti ennen kuin yleiskaava on muutettu. Eli kunnan tulee ensin muuttaa oikeusvaikutteinen Janakkalan kunnan itäinen rantayleiskaava ennen kuin ranta-asemakaava voi nykymuotoisena edetä.

Lisäksi sen lisäksi, että tämä ranta-asemakaavan laatiminen on voimassa olevaa ylempää kaavoitusta vastaan, se on myös erittäin kovasti ristiriidassa vasta 1.4.2018 hyväksyttyjen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) kanssa, joiden mukaan kuntien on huolehdittava virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä laajemman viheralueverkoston jatkuvuudesta.

Ei siis ole mitään MRL:n mukaista kaavallista tarvetta lähteä näitä jo tehtyjä päätöksiä alueen käyttötarkoituksesta muuttamaan! MRL:n mukaan kaavahankkeen osalta tulisi arvioida myös kaavan vaikutukset alueen luontoon ja lajeihin rakennettaviksi kaavoitettujen tonttien ja niiden rantavyöhykkeen lajiston osalta. Tämä selkeä arviointi puuttuu kaavahankkeen ehdotuksesta.

Kaavaselostuksessa esitetyt perusteet siitä, miksi oikeusvaikutteisen rantakaavan määräykset eivät enää olisi relevantteja, ovat hyvin puutteelliset, jos niitä nyt oikeastaan on ollenkaan.

Virkatyönä tehtävä kaavavalmistelu niin kunnan virkamiesten ja ELY-keskuksen virkamiesten osalta täytyy perustua Suomen lakeihin! Muutoin koko yhteiskunnallisen päätöksentekomme järjestelmä kaatuu ja valtaan astuu päätöksiä valmistelevien viranhaltijoiden omat intohimot ja tavoitteet.

Edellä mainituista syistä jpohtuen katsomme, että nyt lausunnolla oleva kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen eli sitä ei voida toteuttaa ja kaavan valmistelu tulee keskeyttää välittömästi.

Toivomme, että kaikki kunnan viranhaltijat ja päätöksistä vastaava kunnanvaltuusto ja -hallitus tutustuvat Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökseen vuodelta 2016 https://www.finlex.fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2016/201603457. Siitä päätöksestä käy selvästi ilmi, mitä mieltä Suomen Laki on maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesta toiminnasta ranta-asemakaavoituksen osalta.

ASEMAKAAVAN VAIKUTUS ALUEEN LUONTOARVOIHIN JA SUHDE LUONNONSUOJELULAKIIN

Nyt lausunnolla oleva kaavaehdotus on selkeästi Luonnonsuojelulain vastainen ja sen vuoksi sen valmistelu tulisi keskeyttää välittömästi.

Kunnan omien teettämien useiden luontoarvoselvitysten mukaan kaavoitettava alue on edelleen ennakoivista tyrmistyttävistä hakkuista huolimatta mm. liito-oravan ja 4-5 eri lepakkolajin lisääntymis- ja levähdysaluetta, joiden heikentäminen ja hävittäminen on luonnonsuojelulain 49 pykälän mukaan kiellettyä. Hävittäminen ja heikentäminen on mahdollista vain ELY-keskuksen mukaisella poikkeamispäätöksellä kyseisen lain mukaan.

Tällaista poikkeamispäätöstä Janakkalan kunta ei kaavaselostuksen mukaan ole hakenut, joten kaava ei voi edetä ennen ELY-keskuksen poikkeuspäätöstä luonnonsuojelulaista.

ALUEEN TULEVAISUUDEN KÄYTTÖ JA SUUNNITTELU

Ennen kuin tässä ranta-asemakaavahankkeessa edetään päätökseen niin kunnan päättäjien tulisi pysähtyä miettimään koko Välskärinmaan alueen jatkokäyttöä ja hyödyntämistä kuntalaisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Lyhyiden pikavoittojen tavoitteleminen myymällä muutama rantatontti ei vie kokonaisuutta eteenpäin.

Siksi Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry toivoo, että nyt otetaan ns. tuumaustauko ja mietitään koko alueen jatkokäyttöä laajasti. Vuosien 2020-2021 koronavirus-epidemia oli hyvä esimerkki siitä, kuinka kuntalaiset kaipaavat lähivirkistysalueita ja luontopolkuja ja -reittejä. Tarve niille oli huutava kevään aikana. Mallinkaistenjärven itäpuolinen alue tarjoaisi esim. mainion kehittämismahdollisuuden yhdistää Lammin Evon vaellusreitit Hämeenlinnan-Lopen alueella kulkeviin jo olemassa oleviin retkireitteihin ja kunnan sisällä Suursuon alueen LS-alueeseen. Ja sehän maakuntakaavan vahvistama merkitys alueelle nimenomaan on. Kunnalla olisi nyt ns. ”tuhannen taalan paikka” kehittää ja ideoida alueen jatkosuunnittelua ja Janakkalan Luonto ja Ympäristö haluaisi olla siinä työssä mukana. Olemme kesän 2022 aikana olleet rakentamamassa mm. Malinkaistenjärven itäpuolisen VR-alueen ulkoilureitistöä kunnostamalla ja merkitsemällä luontopolkua maastoon ja tekemällä sinne mm. portaat Valskerinkallion alueelle.

Janakkalan Luonto ja Ympäristö toivoo, että Janakkalan kunta luopuisi kokonaan tästä Mallinkaistenjärven itäpuolisen virkistysalueen ranta-asemakaavan laadinnasta ja mietittäisiin yhdessä kuntalaisten kanssa alueen parasta käyttötarkoitusta.

Turengissa 7.7.2022

JLY ry:n puolesta hallituksen jäsenet:

Johanna Sahila, puheenjohtaja

Jarmo Kuitunen, varapuheenjohtaja

Ari Lehtinen, sihteeri

Elina Vikman, jäsen

Matti Häppölä, jäsen

Kristiina Jääskeläinen-Hurri, jäsen

Tom Kuitunen, jäsen