Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Janakkalan yhdistys

Janakkala
Navigaatio päälle/pois

Muistutus 15.4.2019: Turengin asemakaavan muutos (Juttilantie)

TURENGIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (JUTTILANTIE)

Nyt nähtävänä olevassa kaavaehdotuksessa on tarkoitus kaava-alueen koilliskulmaan rakentaa Sokoksen päivittäistavarakauppa, jonka yhteyteen KL202-alueen lounaiskulmaan on samassa suunnitelmassa esitetty rakennettavaksi polttoaineen jakelupiste sekä autojen pesukatu/huoltohalli. Kaavan mukainen näille osoitettu rakennusala on aivan I-luokan pohjavesialueen (0416501) rajassa. Pohjavesialue on erittäin tärkeä Turengin taajaman asukkaiden vesihuollon turvaamiseksi. Janakkalan Vesi Oy, joka vastaa kuntalaisten vesihuollon järjestämisestä, on myös julkisuudessa esittänyt arvostelua rakennushanketta kohtaan juuri sen vuoksi, että virtaukset pohjaveden muodostumisalueella kulkevat rakennushankkeen alueelta pohjavedenottamon suuntaan, joka sijaitsee ns. Hyppyrimäen harjun länsipuolella lähellä viljavarastoa. Pohjaveden kemiallinen laatu kyseisellä ottamolla on jo tällä hetkellä huono, eikä se kestä enää yhtään uutta riskiä pohjaveden laadun heikentämiseksi. Mikäli pohjaveden otto kyseisen ottamon kohdalta täytyy keskeyttää heikentyneen pohjaveden laadun vuoksi se aiheuttaa Janakkalan kunnalle erittäin suuria kustannusvaikutuksia.

Tästä syystä katsomme, että hanke nyt lausunnolla olevan ehdotuksen mukaan KL202-alueen osalta on vesilain (pohjaveden laadun ja antoisuuden vaarantaminen) vastainen ja hanke tältä osin toteutuskelvoton. Olemme valmiit kaavan myöhemmissä lausuntovaiheissa valittamaan asiasta eri oikeusasteisiin, mikäli kaavaehdotukseen ei tehdä muutoksia polttoainejakelun ja autojen pesupaikan osalta.

Janakkalan Luonto ja ympäristö ry ei vastusta uuden Hämeenmaa Oy:n päivittäistavarakaupan rakentamista Turengin keskustaan mutta nyt valittu suunnittelualue on monilta vaikutuksiltaan väärä ja epäonnistunut ajatellen Turengin keskustan kehittämistä ja asukkaiden viihtyvyyden lisäämistä puhumattakaan uusien asukkaiden houkuttelemisesta asumaan Turengissa. Paras ratkaisu olisi, jos sekä Hämeenmaan, että kunnan päättäjät istuisivat Poluksen Eeron kanssa samaan neuvottelupöytään avoimin mielin ja pyrkisivät tosissaan löytämään ratkaisun ongelmaan. Uuden liikerakennuksen rakentaminen vanhan jo purkukuntoisen ns. Onnenlantin ja entisen postin kiinteistön tilalle olisi Turengin keskustaajaman kehittämisen kannalta paras ratkaisu ja tukisi taajaman kehittämistä ja avaisi samalla paikalliselle K-Marketille laajenemismahdollisuuden.

Mikäli tämä vaihtoehto ei jo lukkoon lyötyjen päätösten vuoksi tule kysymykseen, niin olisi harkittava kaavamuutosta ns. Vanhan myllyn tontille, joka sijaitsee Harvialantien ja Tapailantien pohjoispuolisella rakentamattomalla alueella. Uutta rakentamista on tekeillä juuri entisen linja-autoaseman tontille ja alue olisi aivan yhtä keskustassa kuin nyt suunnitelman mukainen. Lisäetuna olisi se, että Harvialantien-Tapailantien-Taimistotien risteys on nykyisellään heikosti toimiva lisääntyneen liikenteen vuoksi ja siihen sijoitettava uusi kiertoliittymä palvelisi sekä uuden liikekeskuksen liikennettä, että liikennettä yleisestikin Turengin ja Hämeenlinnan välillä ja toisi turvallisuutta liittymään.

Mikäli tämäkään vaihtoehto ei käy Hämeenmaalle ja kunnan päättäjille niin sitten olisi tarjolla vielä vahvistetussa yleiskaavassa oleva vaihtoehto eli osoitetaan uuden liikekeskuksen paikka entisen Turengin sokeritehtaan alueelle, jonne yleiskaavassa on osoitettu uusien liikerakennusten leviämissuunta ja jossa jo Tokmannin ja Lidlin liikekeskukset sijaitsevat. Eikö vahvistetun yleiskaavan mukaiset ratkaisut pitäisi olla prioriteetti asemakaavahankkeita suunniteltaessa!

Monissa kiistattomissa tieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että mitä enemmän vihreää luontoa on taajamissa sen terveempiä ja paremmin voivia ovat alueella asuvat ihmiset. Siksi on järjetöntä osoittaa rakentamista olemassa oleville viheralueille, vaikka ne kaavassa eivät virallisesti ole sellaisiksi merkittykään mutta palvelevat alueen asukkaita kuten VL- ja VP- merkinnöillä merkityt alueet. Tämä tieto viheralueiden merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille on osoitettu kiistattomasti ja sitä tulisi myös kunnan päätöksenteossa kunnioittaa. Kaikkea viheralueiden asfaltointia pysäköimisalueiksi ja rakentamiselle tulisi erittäin huolellisesti harkita ja tutkia vaihtoehtoja.

Kaikessa MRL:n mukaisessa rakentamisessa kuntien tulisi myös noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Toisin kuin kaavan kaavaselostuksessa todetaan, nyt lausunnolla oleva hanke toteutuessaan olisi jyrkästi ristiriidassa alueidenkäyttötavoitteissa mainittuja tehokasta liikennejärjestelmän kehittämistä sekä terveellisen ja turvallisen elinympäristön tukemista. Nähtävillä olevan asemakaavaehdotuksen suunnitellut liikennejärjestelmät aiheuttaisivat liikenteellisen katastrofin Turengin keskustan liikenteeseen ja melu- ja pölypäästöt lisääntyisivät huomattavasti päivittäistavarakaupan lähialueella päivittäisen autoliikenteen aiheuttamina (asiakkaat ja päivittäinen tavaraliikenne). Näiden haittojen vähentämiseksi suunnitelmassa ei ole esitetty konkreettisia toimenpiteitä, vain kylmät raja-arvot, eikä niiden seurannasta ole mitään tietoa.

Lisäksi lausunnolla olevalta asemakaavakartalta puuttui kokonaan hankkeeseen liittyvä esitys siitä (sekä netissä että kunnantalolla esillä olevasta aineistosta), miten liikennejärjestelyt mahdollisesti muodostuvalle liikerakennuksen kortteliin KL202 tontille on aiottu järjestää ympäröiviltä liikenneväyliltä. Ennen tätä tietoa on mahdotonta antaa lopullista kannanottoa kaavahankkeeseen eli sille täytyy nyt antaa lisäaikaa ja kaavoittajan selvittää liikennöinti aiotulle liikekiinteistön tontille ja sen jälkeen kaavaehdotuksesta tulee pyytää uusi lausuntokierros asianomaisten huomautusten suhteen, muutoin kaavahanke on MRL:n vastainen ja kaatuu oikeusasteissa.

Voimassa olevaa kaavaa on pidettävä Myllyojan alueen osalta vanhentuneena, kun se sallisi pintavesien johtamisen kannalta tärkeän uoman alueelle rakentamista. Turengin kaupallinen keskusta on suunniteltava kokonaisuutena. Esitetty rakentamishanke ja asemakaava vaatisi uuden yleiskaavallisen, perustellun ja hyväksytyn suunnitelman. Lausunnolla olevassa kaavassa esitetty rakentamishanke hajauttaa Turengin kaupallista keskustaa ja jättää avoimeksi nykyisen Hämeenmaan kiinteistön tulevaisuuden. Yleiskaavasta poikkeamiselle ei ole kaavaehdotuksessa esitetty mitään syytä eikä poikkeamista tukevia selvityksiä!

Pohjavesivaikutusten ja pintavesien johtamisen riskikartoitus puuttuu suunnitelmasta kokonaan. Huoltoaseman sijoittaminen tärkeän pohjavesialueen välittömään läheisyyteen ja tärkeän pintavesiuoman päälle on nykylainsäädännön vastainen. Kaavan selvitykset sen eri vaikutuksista ovat riittämättömät ja niitä tulee täydentää ennen kuin kaavahanketta jatketaan.

Edellä esitetyistä syistä Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry vastustaa asemakaavan korttelin KL202 rakentumista lausunnossa olevan kaavaluonnoksen mukaan ja vaatii sille kaavamerkintää VL tai VP.

Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry:n hallitus:

Turengissa 15.4.2019

Ari Lehtinen, puheenjohtaja

Jarmo Kuitunen, varapuheenjohtaja

Elina Vikman, sihteeri

Johanna Sahila, jäsen

Matti Häppölä, jäsen

Kristiina Jääskeläinen-Hurri, jäsen

Eino Heikkinen, jäsen