Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Janakkalan yhdistys

Janakkala
Navigaatio päälle/pois

Mielipide 7.1.2019: Janakkalan Mal­lin­kais­ten­jär­ven ranta-asemakaava/osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma

Janakkalan Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava/osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) yleisiin pääperiaatteisiin kuuluu, että vahvistetulla maakuntakaavalla ohjataan kuntien yleiskaavoitusta ja taas yleiskaava ohjaa kunnassa mahdollisesti myöhemmin tehtäviä asemakaavahankkeita. Nyt Janakkalan kunnan päättäjät ja kunnan kaavoitusmonopoli ovat toistuvasti poikenneet tästä MRL:n hengestä ja lähteneet laatimaan asemakaavoja yleisesti hyväksytyn ja vahvistetun yleiskaavan vastaisesti. Näin on käynyt mm. Turengin keskustaajaman liikekeskusrakentamisen, että nyt myös tämän Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan yhteydessä.

Mallinkaistenjärven itäpuolinen kunnan omistama Välskärinmaan tila on vahvistetussa maakuntakaavojen yhdistelmässä osoitettu yhteiseksi retkeilyalueeksi (VR90). Se on siis maakunnallisesti arvokas virkistys- ja retkeilyalue, jonka kautta rantaa seuraillen kulkee kaavassakin osoitettu ulkoilureitti. Myös uudessa maakuntakaava 2040 ehdotuksessa alue on merkitty virkistys-, retkeily- ja ulkoilualueeksi (V887).

Myös Janakkalan kunnan vahvistetussa oikeusvaikutteisessa Itäisessä rantayleiskaavassa (2003) alue on osoitettu virkistysalueeksi (VR). Tämän yleiskaavatyön yhteydessä kuntalaiset ottivat järjestetyissä tilaisuuksissa voimakkaasti kantaa alueen virkistyskäytön osalta ja silloin myös kunnan päättäjät tälle kannalle päätyivät.

Lisäksi tämä ranta-asemakaavan laatiminen voimassa olevaa kaavoitusta vastaan on erittäin kovasti ristiriidassa vasta 1.4.2018 hyväksyttyjen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) kanssa, joiden mukaan kuntalaisille tulisi turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö sekä elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat.

Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry:n mielestä ei siis ole mitään kaavallista tarvetta lähteä näitä jo tehtyjä päätöksiä alueen käyttötarkoituksesta muuttamaan!

Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS 30.8.2018) mukaan asemakaavan suunnittelun lähtökohdaksi on otettu n. 20 omarantaisen lomakiinteistön rakentamista nyt kyseessä olevalle suunnittelualueelle. Mallinkaistenjärven vahvistetun rantayleiskaavan mukaan järven rakentamistehokkuus on lähes 10 rakennuspaikkaa/rantaviivakilometri kun muun itäisen rantayleiskaavan tehokkuus on tästä puolet eli 5 rakennuspaikkaa/rv-km. Osallistumis – ja arviointisuunnitelmassakin lisäksi jo myönnetään, että käytännössä järvellä toteutunut mitoitus ylittää jo nyt järven suunnitteluperiaatteen mukaisen mitoitusarvon johtuen alueella olleista vanhoista ennen yleiskaavaa toteutuneista lomarakennuksista.

Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry:n mukaan nyt asemakaavoitettavat n. 20 uutta omarantaista lomakiinteistöä aiheuttaisivat kohtalokkaan muutoksen jo nyt ylitiheästi rakennetulla Mallinkaistenjärvellä. Veden laatu tulisi heikkenemään nopeasti, järvi rehevöityisi ja järven virkistyskäyttöarvot tulisivat vähenemään huomattavasti.

OAS:n mukaan ranta-asemakaavaa varten on laadittu luontoselvitys 2018 (Luontoselvitys Metsänen/Timo Metsänen). Selvitys koski vain liito-oravan esiintymistä osalla kaava-aluetta ja kaiken lisäksi se tehtiin liito-oravaselvitystä ajatellen täysin väärään vuodenaikaan heinäkuussa eikä näin ollen vastaa minkäänlaista laadullisesti pätevää luontoselvitystä. Liito-oravaselvityksen paras ajankohta on maalis-huhtikuu heti lumien sulamisen jälkeen.

Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry katsoo, että mikäli kaavahanketta viedään eteenpäin, on koko kaava-alueella tehtävä laadukkaat luontoarvoselvitykset niin kasviston, linnuston, liito-oravan sekä rantavesien hyönteislajiston osalta. Yli 20 vuotta vanhat yleiskaavahankkeen aikaiset luontoselvitykset tuloksineen eivät enää ole relevanttia aineistoa uuden ranta-asemakaavan laadintaan, varsinkin kun ranta-asemakaavaa varten tarkkuus tulee olla yleiskaavahanketta suurempi myös luontoarvojen inventoinneissa.

Janakkalan Luonto ja Ympäristö toivoo, että Janakkalan kunta luopuisi kokonaan tästä Mallinkaistenjärven itäpuolisen virkistysalueen ranta-asemakaavan laadinnasta.

Turengissa 7.1.2019

JLY ry:n puolesta:

Ari Lehtinen  puheenjohtaja

Jarmo Kuitunen, varapuheenjohtaja

Johanna Sahila

Elina Vikman

Matti Häppölä

Kristiina Jääskeläinen-Hurri

Eino Heikkinen