Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Iisalmen yhdistys

Iisalmi
Navigaatio päälle/pois

Muistutus, Kiuruvesi Mäntysuo

Viite: Mäntysuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamispyyntö, Kiuruvesi.
Diaarinumero ISAVI/6366/2018

 

Muistutus Mäntysuosta aluehallintovirastolle

Mäntysuo on ojitettu ja luonnontilaltaan merkittävästi muuttunut suoalue. On hyvä että uusia tuotantoalueita pyritään sijoittamaan tällaisille alueille. Mäntysuon kohdalla on kuitenkin merkittäviä asioita jotka eivät selvästikään puolla hankkeen toteutuskelpoisuutta.

1. Alueen liejukerros
GTK tutkimuksessa ( Turvetutkimusraportti 341 s. 41 v. 2002) todetaan: “Suojoen läheisyys ja
paksut liejukerrokset hankaloittavat kuivatusta” . Liejukerroksen laajuus ei selviä GTK:n
raportista eikä myöskään hakija ole maininnut asiasta mitään. On todennäköistä, että syvät
kuivatusojat ylettyvät liejukerrokseen. Tämä aiheuttaa merkittävän riskin että päästöjä tulee
selvästi enemmän kuin on ilmoitettu.

Hakija toteaa, että “Vesiensuojelurakenteiden toteutuksella aiheutettu kuormitus on
vähäistä. Kuormitus on verrattavissa tavanomaisten metsäojien kaivuun liittyvään
kuormitukseen” . Lausunnossaan hakija vähättelee ko. riskiä ja on selvästi tietämätön sen
olemassaolosta. Mahdollinen lieju myös vaikeuttaa pintavalutuskentän toimintaa.

2. Tulvariski
Hakija ei ota kantaa alueella esiintyviin tulviin. Alue on erityisen tulvaherkkää. Keväiset tulvat
tulevat yltämään pintavalutuskentän penkereisiin saakka ajoittain jopa yli sekä tuotantoalueelle. Rakenteiden rikkoutumisen riski tulee kasvamaan. Tulvat tulevat aiheuttamaan merkittävässä määrin kiintoaineen kulkeutumista alapuolisiin vesiin. Hakija on tietämätön tulvan aiheuttamista päästöjen kasvusta. Suunniteltu tuotantoalue on aivan liian lähellä Suojokea, GTK:n tutkimuksessakin tämä on todettu ( Turvetutkimusraportti 341 s. 41 v.
2002) .

Em. asioiden takia voidaan hyvin ennakoida että pintavalutuskenttä on suurten haasteiden edessä mikäli se halutaan saada toimivaksi.

3. Luontoselvitykset
Hakemuksessa todetaan että Suojoki on viitasammakon lisääntymisalue. On myös oletettavaa että suunnitellulta alueelta tai sen vaikutusalueelta löytyy uuden uhanalaisluokituksen 2019 mukaisia lajeja ( https://punainenkirja.laji.fi/ ) . Koska alueelta tai sen vaikutusalueelta ei ole ajantasaista luontoselvitystä (luonto-, linnut, viitasammakko), ne olisi
syytä tehdä. Hakijan tulee olla selvillä aiheuttamastaan haitasta.

Toiminnanaloittamisluvan myöntämistä muutoksenhausta huolimatta ei tulisi myöntää, sillä ojien kaivaminen ja muiden rakenteiden tekeminen muuttaa suoympäristön tilaa entisestään ja vaikuttaa lähiympäristöön.

4. Vedenlaatu
Hakija toteaa, että Suojoen valuma-alueen turvetuotantoala on vähentynyt voimakkaasti. Tuotantoalueiden poistumiset eivät kuitenkaan vielä näy alapuolissa vesissä. Luupuveden ekologinen tila luokiteltiin välttäväksi ja Suojoen luokitus on tyydyttävä. Tuotantoalueiden poiston vaikutus tulee aina viiveellä ja on toki riippuvainen siitä miten lopetus alueilla on tehty. Vesien kannalta on kestämätöntä, mikäli Suojoen varteen tulee uusi tuotantoalue vaikka se olisikin pieni. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma tavoitteet eivät tule toteutumaan.

Suojoen nykyinen kokonaisfosforipitoisuus on 56 μg/l ja tavoite on 40 μg/l. Kokonaistypen nykyinen taso on 1113 μg/l ja tavoitetaso on 900 μg/l. Luupuveden nykyinen kokonaisfosforipitoisuus on 92 μg/l ja tavoite on 45 μg/l. Kokonaistypen nykyinen taso on 1119 μg/l ja tavoitetaso on 800 μg/l. Aklorofyllipitoisuuden nykyinen taso on 43 μg/l ja tavoitetaso 25 μg/l

Mikäli Mäntysuo avataan, niin se ei ainakaan tule vähentämään Suojoen ja Luupuveden typpi- ja fosforipitoisuuksia. Vähäinenkin lisäkuormitus hankaloittaa Kaislasen ja Luupuveden sisäisen kuormituksen minimointia.

Em. ongelmien takia lupaa ei tule myöntää.

 

Iisalmessa 12.3.2019

Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys