Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Iisalmen yhdistys

Iisalmi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta, Iisalmi Kiviranta

Lausunto Kivirannan kaavaehdotuksesta

Viite: Asianumero: AK373 Kiviranta, ehdotusvaihe, IIS/30/10.02.03.00/2018

Kaupunginhallitus on 3.6.2019 hyväksynyt kokouksessaan Kivirannan asuinalueen asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaavan muutokseen tuli tarvetta kun paikalliset asukkaat olivat raivanneet kaupungin omistamaa maa-aluetta ilman lupaa siten että asukkaiden omat tontit ”jatkuivat” rantaan saakka. Kaupungin maalle rakennettiin mm. saunoja, laitureita yms. Maata oli tasattu, ranta-alueelle oli tehty nurmialue, istutettu kasveja yms. Päätöksessä asukkaat saavat omarantaisen tontin.

Yhdistys katsoo että kaupunginhallitus päätöksellään antaa vaarallisen ennakkopäätöksen kaupungin asukkaille. Mikäli kaavaehdotus menee läpi, kaupunki joutuu kohtelemaan jatkossa muitakin tonttejaan laajentavia asukkaita samalla tavalla kuin Kivirannan asukkaita.

Yhdenvertaisuuslain 5 §:n mukaan viranomaisilla on erityinen velvoite edistää yhdenvertaisuutta. ”Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.” Yhdenvertaisuuslaki 30.12.2014/1325, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuslain käsittelyssä hallituksen esityksessä HE 19/2014 todetaan mm. ”Viranomaisilla on lain 4 §:n mukaan velvollisuus kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallintoja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.” https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_19+2014.pdf

Yhdistyksenä katsomme että yhdenvertaisuus ei toteudu mikäli kaavaehdotus hyväksytään.

 

Vaatimukset

Ensisijaisesti vaadimme, että kaupunki noudattaisi pitkälti nykyistä asemakaavaa, siten että ranta-alueet ovat puistoalueita eikä rantatonteista muodosteta omarantaisia. Katsomme että olisi yleisen edun mukaista rakentaa myös kevyenliikenteen väylä ko. ranta-alueelle. Se ei häiritse esim. liito-oravan kulkua elinalueellaan.

Mikäli tämä ei ole mahdollista vaadimme että Iisalmen kaupungin muillakin asukkailla olisi samat oikeudet toimia kuin Kivirannan asukkailla. Vetoamme tässä Yhdenvertaisuuslakiin.

 

Iisalmessa 9.7.2019

Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry

 

Lisäys Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistyksen lausuntoon koskien Kivirannan kaavamuutosta

Ko. alueen laiton laajennus on toteutunut useamman vuoden kuluessa. Kaupunki ei ole puuttunut aiemmin asiaan, vaikka se olisi ollut mahdollista.

Mikäli kaavaehdotus hyväksytään, niin on kohtuutonta että kaupungin huolimattomuuden vuoksi muut kaupungin asukkaat menettävät mahdollisuuden alueen virkistyskäyttöön.

 

Iisalmessa 16.7.2019

Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry