Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto kaupallisista kalastajista annetun maa- ja metsäta­lous­mi­nis­te­riön asetuksen 4 §:n muuttamisesta

19.2.2024
Maa- ja metsätalousministeriölle
Viitaten lausuntopyyntöönne 9.1.2024 Dnro VN/858/2024

Taustaa

Nykyisen kalastuslain (379/2015) voimaantulemisesta (1.1.2016) asti sisävesialueella toimivien kaupallisten kalastajien on tullut ilmoittaa Luonnonvarakeskukselle pyytämänsä ja lukuunsa pyydetyt saaliit. Sisävesialueen kaupallisen kalastuksen saaliin ilmoitusmenettelyä on näin yhdenmukaistettu merialueen kaupallista kalastusta koskevan käytännön mukaiseksi.

Luonnonvarakeskukselle ilmoitettavia sisävesisaaliita on kuitenkin ministeriön mukaan osaksi laiminlyöty. Siksi ilmoituksen laiminlyönti on kalastuslain 118 §:ssä määritelty kalastusrikkomukseksi 1.1.2024 alkaen.

Kalastuslain 90 §:n muutoksen (448/2023) myötä kaupallinen kalastaja on velvollinen pitämään muualla kuin merialueella tapahtuvasta kalastuksestaan päiväkirjaa ja ilmoittamaan ELY-keskukselle (Luonnonvarakeskuksen sijaan) pyytämänsä saaliit ja muut kalastustiedot. Ilmoitus on annettava myös, jos kyseisen kalenterivuoden aikana ei ole harjoitettu kaupallista kalastusta. Kyseinen muutettu pykälä tuli voimaan 1.1.2024.

Ministeriö ehdottaa, että muutetaan kaupallisista kalastajista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1349/2015) 4 §. Näin otetaan huomioon kalastuslain 90 §:n muutos, jonka mukaan sisävesialueella harjoitetusta kaupallisesta kalastuksesta tulee Luonnonvarakeskuksen sijaan ilmoittaa ELY-keskukselle. Ilmoitusväliksi ehdotetaan siirtymistä vuositasosta kuukausitasolle. Lisäksi tarkennettaisiin, että nykyisten tietojen lisäksi olisi ilmoitettava mihin satamaan tai purkupaikkaan sisävesiltä saatua saalista puretaan ja millä sisävesialuksella saalis on saatu.

Luonnonsuojeluliiton lausunto

Luonnonsuojeluliitto pitää ehdotusta tarpeellisena ja asianmukaisena. Muutosehdotus antaisi ELY-keskuksille paremmat mahdollisuudet sisävesillä harjoitettavan kaupallisen kalastuksen seurantaan ja valvontaan. Lisäksi muutosehdotus lisäisi sisävesien kaupallisesta kalastuksesta kerättävää tietoa liittyen saaliin purkamispaikkoihin ja kalastuksessa käytettyihin sisävesialuksiin. Parempi ilmoitusten kattavuus parantaisi samalla tutkimuksen ja tilastoinnin käyttämää tietoperustaa, mikä on erittäin tärkeää sisävesien saaliiden ja kalakantojen tilan seurannassa.

Ministeriö arvioi sisävesien kalastuselinkeinossa hallinnollisen taakan jäävän lähes ennalleen. Ilmoitusten jättäminen kerran kuukaudessa ei olennaisesti eroa nykyiseen kerran vuodessa jätettävään ilmoitukseen, jossa tiedot tulee ilmoittaa kuukausikohtaisesti. ELY-keskuksille on kuitenkin osoitettava lisää resursseja, koska saalisilmoitusten vastaanottaminen ja tallentaminen rekisteriin sekä valvonta lisäävät olennaisesti niiden tehtäviä.

Lisätiedot
vanhempi asiantuntija Markku Marttinen, p. 044 759 9717, k.markku.j.marttinen@gmail.com

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Hanna Halmeenpää
puheenjohtaja

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Jaa sosiaalisessa mediassa