Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentteja PRTR-maaraporttia varten

Päästörekisteri PRTR ei ole Luonnonsuojeluliiton mielestä Suomessa hyvin hoidettu. Näin todettiin kun YM kysyi ajatuksia asiaa koskevan sopimuksen maaraporttia varten.

Kuva: Merja Paakkanen/Luonnonsuojeluliitto

14.8.2020

Ympäristöministeriölle

Viitaten kommenttipyyntöönne VN/8985/2020

Luonnonsuojeluliiton kommentteja PRTR-maaraporttia varten

”Suomessa ei ole erillistä pöytäkirjan kriteerit täyttävää kansallista rekisteriä, sillä tiedot löytyvät EU:n yhteisestä rekisteristä. Suomessa tietoja epäpuhtauksien päästöistä ja siirroista kerätään yksityiskohtaisemmin mitä pöytäkirja edellyttää, sillä laitokset joutuvat useimmiten ympäristölupia varten toimittamaan tiedot kaikista pöytäkirjoissa mainituista epäpuhtauksista myös laitoskokonaisuuden osien osalta, vaikka kynnysarvot eivät ylittyisi. Tietoja luovutetaan kuitenkin vain laitostasolla kuten EU:n rekisterissä.”

On väärin, että kansalaisille ei anneta sitä tietoa, mitä viranomaiset keräävät. E-PRTR:ssä haku on huono, se lähtee joko valinnasta: ”Industrial activity” tai ”Economic sector”. Siinäpä sitten on hakemista, jos haluaa löytää jonkun asian. Sitä ei voi oikein tietää, mitä kautta sen löytää.

”Suomen ympäristölupajärjestelmä velvoittaa laitokset, joilla on päästöjä tai jätteiden siirtoja raportoimaan päästöistä tai siirroista viranomaisille. Lupavelvollisia laitoksia, joiden tulee toimittaa raportit, on noin 5100 kpl ja näihin kuuluvat kaikki noin 860 PRTR -pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvaa laitosta. Järjestely ei tunne varsinaisia kynnysarvoja. Jos päästöstä on mahdollista saada kohtuullisin kustannuksin arvio, päästö on raportoitava”

EU-rekisteristä löytynee noin 860 laitosta, mutta mistä löytyy 4300 laitoksen tiedot? On mahdotonta löytää esim. yhden vesistön valuma-alueen vesistöpäästöjä aiheuttavat laitokset.

”Valtioneuvosto on antanut periaatepäätöksen, jonka mukaan julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2011). Päätös edistää yleisön pääsyä viranomaisrekistereihin entisestään.”

”Jos kansalainen haluaa yksityiskohtaisempia tietoja laitoksen päästöistä tai jätteiden siirrosta, hän voi ottaa yhteyttä laitoksen valvojaan, jonka yhteystiedot ovat saatavissa kysymällä ELY-keskukselta. Valvojan on annettava kysytyt tiedot, jolleivät ne loukkaa liikesalaisuutta. Päästöt ovat laitoskokonaisuuksittain ympäristönsuojelulain mukaan aina julkisia.”

Asioiden tila loukkaa kansalaisten tiedonsaantioikeutta. Jos joku kysyisi 860 laitoksen tiedot vuosilta 2010-2019 – kaikki tiedot, jotka eivät ole salaisia – se olisi ongelma viranomaisillekin.

Lisätietoja

– liittohallituksen jäsen Pertti Sundqvist, puhelin 050 4328 281, pertti.sundqvist (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa