Talous ensin mutta keppiä kaivoksille

Arvio: Kokoomus asettaa ilmastotavoitteita, pitää Itämeren puolta  ja vaatii, että kaivosten on kannettava vastuu. Puolue on kuitenkin heti varovainen, kun on kyse rahasta. Yritysten toimintaa ei haluta hankaloittaa oli kyse sitten haitallisista tuista tai uusien vesivoimaloiden rajoittamisesta.

1/10. Suomen päästövähennystavoite vuodelle 2030 nostetaan 60 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. Samalla hiilinieluja kasvatetaan siten että nielut ovat suuremmat kuin päästöt jo vuonna 2030.

Vastaus: Eri mieltä.

Perustelut: Suomen on tähdättävä lähes päästöneutraaliksi (päästöt ja nielut yhtä suuret) 2030-luvulla ja lähes päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä. Hiilineutraalius voidaan siten saavuttaa jo selvästi ennen päästöttömyyttä, koska Suomen metsät sitovat runsaasti hiiltä ilmasta. Tavoitteenamme on, että EU:n vuodelle 2030 asetettua päästöjen vähentämistavoitetta tarkistetaan siten, että 40 prosentin vähennysten sijaan tähdätään vähintään 55 prosentin päästövähennyksiin.

2/10. Kivihiilen ja turpeen energiakäyttö kielletään vuoteen 2025 mennessä.

Vastaus: Eri mieltä.

Perustelut: Olemme ajaneet hallituksessa kivihiilen käytön kieltoa sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena 1.5.2029 lukien. Kokoomuksen tavoitteena on, että fossiilisten polttoaineiden merkittävä käyttö voimalaitoksissa päättyy vuoteen 2040 mennessä ja turpeen osalta vuoteen 2035 mennessä.

3/10. Ympäristölle haitallisia tukia maksetaan Suomessa yli 4 miljardia euroa, josta noin puolet suuntautuu fossiilisten polttoaineiden käyttämiseen. Ympäristölle haitalliset tuet lopetetaan vuoteen 2025 mennessä.

Vastaus: Eri mieltä.

Perustelut: Yritystukien painopistettä tulee siirtää tuotekehitystä ja päästöttömiä ratkaisuja tukevaan suuntaan. Emme voi luvata kuitenkaan, että haitalliset tuet lopetetaan vuoteen 2025 mennessä. Päätösten on oltava ennustettavia ja yritykselle pitää taata riittävä sopetumisaika sopeutumiseen.

4/10. Kaivostoiminta ja malminetsintä rajataan pois luonnonsuojelualueilta.

Vastaus: Samaa mieltä.

Perustelut: Kokoomus kannattaa kaivostoiminnan maksujen ja ympäristönsuojelun kattavuuden huolellista selvittämistä seuraavalla hallituskaudella. Me lähdemme siitä, että ympäristövahinkojen ja haittojen jälkihoidon ei tule kaatua yhteiskunnan niskaan. Kaivosalan on kannettava vastuunsa.

5/10. Luonnon monimuotoisuuden suojeluun varataan 100 miljoonaa euroa lisää vuodessa. Rahoitusta tarvitaan esimerkiksi metsiensuojelun METSO-ohjelmaan ja soidensuojelun täydennysohjelman toteuttamiseen, kosteikkojen kunnostukseen, ennallistamiseen sekä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun.

Vastaus: Samaa mieltä

Perustelut: Emme voi luvata tässä vaiheessa tarkkaa rahasummaa. Turvasimme metsien suojeluohjelma Metson rahoituksen. Päätöksellä pidetään täysimääräisesti kiinni ohjelman suojelutavoitteiden täyttymisestä. Haluamme kartoittaa METSO-ohjelman vuoden 2025 jälkeisen laajentamisen mahdollisuuksia. Vapaaehtoinen METSO-ohjelman malli on laajennettava koskemaan kaikkia elinympäristöjä.

6/10. Metsähallituksen tulostavoitetta lasketaan merkittävästi, jotta valtion mailla voidaan vähentää avohakkuisiin perustuvaa tehometsätaloutta ja helpottaa metsien monikäyttöä.

Vastaus: Eri mieltä.

Perustelut: Metsien pitkän ajan arvon sekä metsien kasvun ja hiilensidonnan maksimoiminen on otettava erityisesti huomioon Metsähallituksen tavoitteissa.

7/10. Uusia vesivoimaloita ei enää rakenneta ja vähätuottoisia pienvesivoimaloita puretaan suunnitelmallisesti.

Vastaus: Eri mieltä.

Perustelut: Emme voi asettaa rajoituksia uusien vesivoimaloiden rakentamiselle. Merkityksensä menettäneet sadat pienet vesivoimapadot aiheuttavat usein kohtuutonta haittaa estäessään vaelluskalojen nousua. Suomen kaikista vesivoimalaitoksista jopa 40 prosenttia on laitoksia 1 MW:n laitoksia. Suuresta lukumäärästään huolimatta ne tuottavat vain noin yhden prosentin vesivoimalla tuotettavasta sähköstä. Nykyaikaisten kalatalousvelvoitteiden on toteuduttava myös pienten patojen osalta.

8/10. Itämeren ja sisävesien suojelemiseksi maa- ja metsätalouden hajakuormitukseen puututaan kohdistamalla lisätoimenpiteitä pelloille, joilta vesistökuormitusta tulee eniten sekä luopumalla avohakkuista ojitetuilla soilla.

Vastaus: Samaa mieltä.

Perustelut: Kipsin ja kalkituksen käyttöä pelloilla on syytä vauhdittaa hankerahoituksella. Ravinteiden sitomisen lisäksi rakennekalkituksen etuna on esimerkiksi satojen parantuminen. Nämä toimet ovat kuitenkin vain hetkellistä laastarointia, ellei samaan aikaan huolehdita, että maaperään ei jatkuvasti tule enemmän ravinteita kuin viljelykasvit tarvitsevat. Emme kannata avohakkuiden kietämistä, mutta kannatamme suopohjaisten metsien ojituksen rajaamista välttämättömään minimiin ravinnevalumien estämisen kannalta tärkeimmillä alueilla ja tuetaan kunnostusojituksen vesiensuojeluratkaisujen parantamista. Haluamme selvittää, missä määrin jatkuva kasvatus ja muut menetelmät voisivat toimia ratkaisuna ja päivitetään tarvittaessa metsänhoito-ohjeet ja tukiehdot tukemaan tätä tavoitetta.

9/10. Ympäristöhallinnon resursseja vahvistetaan, yleisen edun ja kaavoituksen valvonta varmistetaan ja ympäristöviranomaisten valitusoikeus säilytetään.

Vastaus: Samaa mieltä.

Perustelut: Ympäristövalvonnan resurssien tilanteesta on kantautunut huolta, joka on otettava vakavasti. Luvituksella ja valvonnalla on pystyttävä varmistamaan, ettei luonnon ja ympäristön suhteen oteta tietämättä riskejä. Nykyinen ympäristöhallinto hajanainen ja se on syytä päivittää valtion uudessa lupa ja hallintovirastossa eli Luovassa. On huomioitava, että lupapäätöksen perusteluosassa käsitellään huolellisesti yleisen edun huomioon ottaminen.

10/10. Kehitysyhteistyön rahoitusta nostetaan merkittävästi ilmastonmuutoksen ja sukupuuttojen torjumiseksi.

Vastaus: Samaa mieltä.

Perustelut: Kokoomus näkee, että seuraavan hallituksen tulisi rakentaa uskottava polku sille, että kehitysavun määrää vähitellen nostetaan 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta, johon Suomi on sitoutunut. Tämä voisi tapahtua vähitellen, parin vaalikauden aikana. Ilmastonmuutoksen on oltava yksi painopiste.

Vaalikysely

Helmikuun alussa Luonnonsuojeluliitto kysyi eduskuntapuolueiden kantoja tärkeimpiin ympäristökysymyksiin. Kaikki vastasivat ja perustelivat linjauksiaan.

Lue lisää