Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Uudenmaan ELY-keskukselle

Viitaten kuulutukseen verkkosivuillanne

Lausunto Vantaan polttolaitoksen laajennuksen yva-ohjelmasta 14.12.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Yleistä

Keskeisin yvassa selvitettävä asia on noudattaako laitos jätedirektiivin tavoitteita, valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja jätehierarkiaa sekä kiertotalouden tavoitteita. Se on erityisen tärkeää tässä hankkeessa, koska jätteenpolton voimakas lisääminen on lähtökohtaisesti niiden vastaista.

Vaihtoehtovertailu

Vaihtoehtoihin tulee lisätä 0+ -vaihtoehto, jossa jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä kehitetään jätehierarkian mukaisesti.

Huomattakoon, että syntypaikkalajitellussa sekajätteessä on käytännössä lajittelemattomia vaarallisia aineita. Olisi myös laitokselle edullisempaa lajitella erikseen polttojakeet.

Toisaalta poltettavan jätteen määrä vähenee merkittävästi, kun biojätettä, muovia, paperia ja pahvia tullaan lajittelemaan tulevaisuudessa paremmin. Nämä trendit vaikuttavat joka tapauksessa tähän hankkeeseen merkittävästi.

0+ -vaihtoehto on erityisen tarpeellinen, koska se toisi esiin hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset muun muassa raaka-aineiden ja ilmasto- ym. päästöjen suhteen. Sitä kautta päästäisiin myös keskeiskysymyksiin hankkeen toteutettavuudesta. Onko hankkeelle todella tarvetta, kun otetaan nykyinen jätteenpolttokapasiteetti ja jätehierarkian mukainen kierrätyksen yms. eteneminen huomioon?

Polttoaineen alkuperä

Jätteen alkuperä pitäisi kuvata tarkemmin. Mistä se tulee ja mitä se olisi? Polttolaitokselle kaavaillut uudet jätteet käsittävät ilmeisesti aikaisemmin hallinto-oikeuden hylkäämiä teollisuuden ja kaupan jätejakeita eli ”jätteiden lajittelulaitoksista jäljelle jäävää muihin tarkoituksiin kelpaamatonta kiertotalouspolttoainetta”.

Polttolaitoksen viereen kaavaillun Remeon tarkoituksena on murskata tällaisia jätteitä poltettavaksi. Ovatko aikaisemmin poltettavaksi sopimattomat jätejakeet paremmin sopivia, jos ne on murskattu? Tekisikö välilaitos riskijätteestä ”polttoainetta” vaikka kemialliset ominaisuudet eivät siinä muuttuisi?

Polttolaitoksella ei pitäisi polttaa vaarallisia jätteitä ja poltettaessa vaarallisia aineita tuottavia jätteitä. Aikaisemmissa käsittelyissä on perustellusti hylätty kyllästetyn puun ja sairaalajätteen polttaminen, koska niissä on haitta-aineita, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat haitallisia päästöjä.

Autopurkamojen seulontajätteet ovat raskasmetalli- ja haitta-ainepitoisia vaarallisia jätteitä. PVC- muovin polttaminen tuottaisi suolahappoa ja olisi todennäköisesti prosessiin sopimatonta myös koska kloorin takia siihen voi liittyä suurempi riski dioksiineista, furaaneista ja niiden kaltaisista yhdisteistä.

Näistä syistä yvassa on välttämätöntä kuvata tarkoin poltettavaksi ehdotettujen jätejakeiden täsmällinen kemiallinen koostumus sekä vaikutus päästöihin ja syntyviin jätteisiin.

Vedet

Päästöissä tulee tarkastella laitoksesta tulevaa päästölaskeumaa. Katoilta ja muualta tulevissa

puhtaissa vesissä on esiintynyt ojiin sopimattomia haitta-ainepitoisuuksia.

Alueella esiintyy erityisen huonolaatuisia pohjavesiä, joiden alkuperä ja käsittely tulee selvittää sekä toimenpiteet joilla pohjavesien pilaantuminen voidaan estää.

Pintavesissä tulee huomata, että ne laskevat lopulta Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -nimiselle Natura 2000 -alueelle.

Ilmanpäästöt

Ilmapäästöistä täytyy selvittää häiriöpäästöt koostumuksineen mukaan lukien haitallisimmat aineet kuten dioksiinit, furaanit, PAH-yhdisteet ja raskasmetallit. Tulee selvittää häiriöiden syyt ja menettelyt häiriöpäästöjen estämiseksi.

Jätteet

Polttojätettä syntyisi paljon: Minne se laitettaisiin, ottaen huomioon että se voi sisältää haitallisia aineita?

Tuhkien ja kiinteiden jätteiden määrät koostumukset ja käsittelymahdillisuudet tulee selvittää.

Yhteisvaikutukset

Läheisen Remeon yva-ohjelmassa ilmenee lähialueella lahokaviosammaleen esiintymiä, joista osa on rajattu. Yvassa tulee käsitellä myös laitoksen pölypäästöjen ja laskeuman mahdollinen vaikutus lahokaviosammaleeseen.

Remeon yva-selostuksessa on myös käsitelty läheisiä ekologisia yhteyksiä, joihin ilmapäästöt, melu ja liikenne sekä tarvittavat uudet liikennejärjestelyt voi vaikuttaa. Nämä on esitettävä myös jätteenpolttolaitoksen yvassa.

Huomioiden Remeon ja Ruduksen (ympäristölupa 2018, valituksenalainen) laajennussuunnitelmat alueen raskas liikenne on kasvamassa moninkertaiseksi. Suunniteltu bussivarikko lisäsi myös merkittävästi raskasta liikennettä. Raskaan liikenteen yhteisvaikutukset tulee huomioida alueella.

Yhteisvaikutukset tulee selvittää Remeon, Ruduksen ja alueelle suunnitellun bussivarikon kanssa myös ilmansaasteiden pölyn ja melun osalta.

Lisätietoja

– FT Jari Natunen, Suomen luonnonsuojeluliitto, puhelin 040 7713 781, njarit at yahoo.com

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija